Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 82/2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră Număr celex: 32011L0082

În vigoare de la 05.11.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 87 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

___________

(1) Poziţia Parlamentului European din 17 decembrie 2008 (JO C 45 E, 23.2.2010, p. 149) şi poziţia Consiliului în primă lectură la 17 martie 2011 (JO C 136 E, 6.5.2011, p. 1). Poziţia Parlamentului European din 6 iulie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului din 29 septembrie 2011.

întrucât:

(1) Îmbunătăţirea siguranţei rutiere reprezintă un obiectiv central al politicii Uniunii în domeniul transporturilor. Uniunea urmăreşte o politică de îmbunătăţire a siguranţei rutiere, având ca obiectiv reducerea deceselor, a vătămărilor corporale şi a daunelor materiale. Un element important al acestei politici îl constituie aplicarea consecventă a sancţiunilor pentru încălcările normelor de circulaţie săvârşite în Uniune care pun în pericol în mod semnificativ siguranţa rutieră.

(2) Cu toate acestea, ca urmare a lipsei unor proceduri adecvate şi fără a aduce atingere posibilităţilor existente în temeiul Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere (2), precum şi în temeiul Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI (3) ("Deciziile Prüm"), sancţiunile de natură financiară pentru anumite încălcări ale normelor de circulaţie adeseori nu sunt executate atunci când încălcările respective au fost săvârşite cu un vehicul înmatriculat în alt stat membru decât cel în care s-a săvârşit încălcarea. Prezenta directivă urmăreşte să garanteze că, şi în astfel de cazuri, ar trebui asigurată cercetarea eficientă a încălcărilor normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră.

___________

(2) JO L 210, 6.8.2008, p. 1.

(3) JO L 210, 6.8.2008, p. 12.

(3) Comisia a subliniat, în comunicarea sa din 20 iulie 2010, denumită "Pentru un spaţiu european de siguranţă rutieră: orientări pentru politica de siguranţă rutieră 2011-2020", că executarea sancţiunilor reprezintă în continuare un factor-cheie în ceea ce priveşte crearea condiţiilor necesare unei reduceri semnificative a numărului deceselor şi vătămărilor corporale. Consiliul a solicitat, de asemenea, în concluziile sale din 2 decembrie 2010 privind siguranţa rutieră, să se ţină seama de faptul că este necesar să se consolideze şi mai mult aplicarea normelor de circulaţie rutieră la nivelul statelor membre şi, dacă este cazul, şi la nivelul Uniunii. Acesta a invitat Comisia să verifice care sunt posibilităţile de armonizare a normelor de circulaţie la nivelul Uniunii în cazul în care acest lucru este oportun. Comisia ar trebui, prin urmare, să verifice necesitatea de a propune în viitor măsuri suplimentare privind facilitarea aplicării transfrontaliere a sancţiunilor pentru încălcările normelor de circulaţie, în special a celor legate de accidente rutiere grave.

(4) Ar trebui încurajată, de asemenea, o mai mare convergenţă a măsurilor de control dintre statele membre, iar Comisia ar trebui să verifice în acest sens dacă este necesară elaborarea unor norme comune privind echipamentul automat de control al siguranţei rutiere.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...