Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 92/2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului
(text codificat)
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Număr celex: 32012L0092

În vigoare de la 17.12.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) JO C 248, 25.8.2011, p. 154.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziţia Parlamentului European din 13 septembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 15 noiembrie 2011.

întrucât:

(1) Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului (3) a fost modificată de mai multe ori şi în mod substanţial (4). Este necesar, din motive de claritate şi de raţionalizare, să se codifice directiva menţionată.

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...