Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 67/2010 privind emisiunea de bancnote euro (reformare) (BCE/2010/29) (2011/67/UE) Număr celex: 32011D0067

În vigoare de la 09.02.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (1),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolul 16,

întrucât:

(1) În temeiul articolului 128 alineatul (1) din tratat şi al articolului 16 din Statutul SEBC, Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) este singurul împuternicit să autorizeze emisiunea de bancnote euro în cadrul Uniunii. În temeiul aceloraşi dispoziţii, BCE şi BCN pot emite bancnote euro, acestea fiind singurele bancnote cu statut de mijloc legal de plată în statele membre a căror monedă este euro. Legislaţia Uniunii a prevăzut un sistem format dintr-o pluralitate de emitenţi de bancnote. BCE şi BCN emit bancnotele euro.

(2) În temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea euro, la 1 ianuarie 2002, BCE şi BCN au pus în circulaţie bancnote cu valoare nominală exprimată în euro. Bancnotele euro constituie expresia aceleiaşi monede unice şi fac obiectul unui regim juridic unitar.

(3) Emisiunea de bancnote euro nu trebuie să fie supusă unor limite cantitative sau de alt tip, având în vedere faptul că punerea în circulaţie a bancnotelor este un proces determinat de cerere.

(4) Decizia BCE/2003/4 din 20 martie 2003 privind valorile nominale, specificaţiile, reproducerea, schimbul şi retragerea bancnotelor euro conţine norme comune privind bancnotele euro. BCE a stabilit specificaţii tehnice comune pentru bancnotele euro şi măsuri de control al calităţii în vederea asigurării respectării acestor specificaţii. În consecinţă, toate bancnotele euro au acelaşi aspect fizic şi acelaşi grad de calitate şi nu există nicio distincţie între bancnotele cu aceeaşi valoare nominală.

(5) Toate bancnotele euro trebuie să facă obiectul unor condiţii identice de acceptare şi prelucrare de către membrii Eurosistemului, indiferent de membrul care le-a pus în circulaţie. Practica repatrierii la banca centrală emitentă a bancnotelor cu valoare nominală exprimată în unităţi din moneda naţională nu se aplică bancnotelor euro. Regimul de emisiune a bancnotelor euro se bazează pe principiul nerepatrierii bancnotelor euro.

(6) În temeiul articolului 29.1 din Statutul SEBC, fiecărei bănci centrale membre a Sistemului European al Băncilor Centrale i se atribuie o pondere în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE, astfel cum este prevăzut în Decizia BCE/2008/23 din 12 decembrie 2008 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene; această pondere se determină în funcţie de populaţie şi de produsul intern brut al fiecărui stat membru şi reglementează contribuţiile la capitalul BCE, transferurile activelor din rezervele valutare ale BCN către BCE, alocarea venitului monetar al BCN şi distribuirea profiturilor şi suportarea în comun a pierderilor BCE.

(7) Bancnotele euro sunt mijloace legale de plată în toate statele membre a căror monedă este euro, circulă în mod liber în cadrul zonei euro, sunt reemise de membrii Eurosistem şi pot fi păstrate sau utilizate şi în afara zonei euro. Prin urmare, elementele de pasiv aferente emisiunii valorii totale de bancnote euro în circulaţie ar trebui alocate membrilor Eurosistemului conform unui criteriu obiectiv. Un criteriu adecvat este cota fiecărei BCN din capitalul vărsat al BCE. Această cotă este rezultatul aplicării proporţionale în privinţa BCN a grilei de repartiţie pentru subscrierea capitalului prevăzută la articolul 29.1 din Statutul SEBC. Întrucât acest criteriu nu se aplică în ceea ce priveşte BCE, cota procentuală de bancnote euro care urmează să fie emise de către BCE urmează a fi stabilită de Consiliul guvernatorilor.

(8) În temeiul articolului 9.2. şi al articolului 12.1 din Statutul SEBC, prin care se instituie principiul descentralizării operaţiunilor Eurosistemului, BCN primesc sarcina de a pune în circulaţie şi de a retrage din circulaţie toate bancnotele euro, inclusiv cele emise de BCE. În conformitate cu acest principiu, gestionarea operativă a bancnotelor euro este de asemenea realizată de BCN.

(9) Diferenţa dintre valoarea bancnotelor euro alocate fiecărei BCN conform grilei de alocare a bancnotelor şi valoarea bancnotelor euro pe care BCN în cauză le pune în circulaţie trebuie să determine solduri intra-Eurosistem. Dat fiind faptul că nu pune în circulaţie bancnote euro, BCE ar trebui să deţină creanţe intra-Eurosistem asupra BCN pentru o valoare echivalentă cotei de bancnote euro pe care le emite. Plata acestor solduri intra-Eurosistem are efect asupra poziţiilor de venit ale BCN şi intră astfel sub incidenţa Deciziei BCE/2010/23 din 25 noiembrie 2010 privind alocarea venitului monetar al băncilor centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro, în temeiul articolului 32 din Statutul SEBC.

(10) Conform articolului 1 din Decizia 2010/416/UE a Consiliului din 13 iulie 2010 în temeiul articolului 140 alineatul (2) din Tratat privind adoptarea de către Estonia a monedei euro la 1 ianuarie 2011 (1), Estonia îndeplineşte condiţiile necesare pentru adoptarea monedei euro, iar derogarea care i-a fost acordată în temeiul articolului 4 din Actul de aderare din 2003 (1) se abrogă de la 1 ianuarie 2011.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...