Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 890/2011 de stabilire a normelor pentru înfiinţarea, gestionarea şi funcţionarea reţelei de autorităţi naţionale responsabile cu e-sănătatea Număr celex: 32011D0890

În vigoare de la 28.12.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere (1), în special articolul 14 alineatul (3),

___________

(1) JO L 88, 4.4.2011, p. 45.

întrucât:

(1) Prin articolul 14 din Directiva 2011/24/UE, Uniunii îi este delegată sarcina de a sprijini şi facilita cooperarea şi schimbul de informaţii între statele membre care operează în cadrul unei reţele voluntare care interconectează autorităţile naţionale responsabile de e-sănătate desemnate de statele membre ("reţeaua de e-sănătate").

(2) În conformitate cu articolul 14 alineatul (3) din Directiva 2011/24/UE, Comisia are obligaţia de a adopta normele necesare pentru înfiinţarea, gestionarea şi funcţionarea transparentă a reţelei de e-sănătate.

(3) Participarea la reţeaua de e-sănătate fiind facultativă, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a adera oricând. Din motive organizatorice, statele membre care doresc să participe trebuie să informeze Comisia în avans cu privire la această intenţie.

(4) Datele cu caracter personal ale reprezentanţilor statelor membre, ale experţilor şi ale observatorilor participanţi la reţea ar trebui tratate în conformitate cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (2), precum şi cu Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice) (3).

___________

(2) JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(3) JO L 201, 31.7.2002, p. 37.

(5) Concluziile Consiliului din anul 2009 cu privire la asistenţa medicală sigură şi eficientă prin e-sănătate au preconizat o aliniere a e-sănătăţii cu strategiile şi cu nevoile privind sănătatea la nivelul Uniunii şi la niveluri naţionale, prin implicarea directă a autorităţilor naţionale de sănătate. În vederea atingerii acestui obiectiv, concluziile Consiliului au solicitat, de asemenea, înfiinţarea unui mecanism de guvernanţă la nivel înalt urmat de demararea unei acţiuni comune (4) şi a unei reţele tematice în cadrul programului din domeniul sănătăţii (5) şi, respectiv, al programului de sprijin strategic în domeniul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor (TIC) din cadrul programului pentru competitivitate şi inovaţie (6) (denumite în continuare "acţiunea comună" şi "reţeaua tematică"). Pentru asigurarea coordonării, coerenţei şi consecvenţei lucrărilor privind e-sănătatea la nivelul Uniunii şi pentru a evita suprapunerea activităţilor, este necesar să se asigure continuarea lucrărilor mecanismului la nivel înalt mai sus menţionat în cadrul reţelei de e-sănătate, în măsura în care acest lucru este compatibil cu obiectivele atribuite reţelei în temeiul articolului 14 alineatul (2) din Directiva 2011/24/UE, şi să se stabilească legături între acţiunea comună şi reţeaua tematică, pe de o parte, şi reţeaua de e-sănătate, pe de altă parte.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...