Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014R0651

În vigoare de la 01.07.2014 până la 31.12.2020

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 108 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Consiliului din 7 mai 1998 de aplicare a articolelor 92 şi 93 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale, în special articolul 1 alineatul (1) literele (a) şi (b),

după consultarea Comitetului consultativ privind ajutoarele de stat,

întrucât:

(1) Finanţarea din partea statului care îndeplineşte criteriile stabilite la articolul 107 alineatul (1) din tratat reprezintă ajutor de stat şi, prin urmare, trebuie notificată Comisiei în temeiul articolului 108 alineatul (3) din tratat. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 109 din tratat, Consiliul poate stabili categoriile de ajutoare care sunt exceptate de la această obligaţie de notificare. În conformitate cu articolul 108 alineatul (4) din tratat, Comisia poate adopta regulamente privind aceste categorii de ajutoare de stat. Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Consiliului împuterniceşte Comisia să declare, în conformitate cu articolul 109 din tratat, că, în anumite condiţii, următoarele categorii pot fi exceptate de la obligaţia de notificare: ajutoarele pentru întreprinderile mici şi mijlocii ("IMM-uri"), ajutoarele pentru cercetare şi dezvoltare, ajutoarele pentru protecţia mediului, ajutoarele pentru ocuparea forţei de muncă şi pentru formare, precum şi ajutoarele care respectă harta aprobată de Comisie pentru fiecare stat membru în vederea acordării de ajutoare regionale. Pe această bază, Comisia a adoptat Regulamentul (CE) nr. 800/2008. Regulamentul (CE) nr. 800/2008 se aplica iniţial până la 31 decembrie 2013, însă, ulterior, a fost prelungit prin Regulamentul (UE) nr. 1224/2013 al Comisiei din 29 noiembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 800/2008 cu privire la perioada de aplicare a acestuia şi, în prezent, expiră la 30 iunie 2014. La 22 iulie 2013, Regulamentul (CE) nr. 994/98 a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 733/2013 al Consiliului din 22 iulie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 994/98 de aplicare a articolelor 92 şi 93 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale pentru a autoriza Comisia să extindă exceptarea pe categorii la noi categorii de ajutoare, pentru care pot fi definite condiţii de compatibilitate clare. Aceste noi categorii de ajutoare exceptate pe categorii cuprind: ajutoarele destinate reparării daunelor provocate de anumite dezastre naturale, ajutoarele sociale pentru transportul rezidenţilor din regiunile îndepărtate, ajutoarele pentru infrastructurile de bandă largă, ajutoarele pentru inovare, ajutoarele pentru cultură şi pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive şi pentru infrastructurile de agrement multifuncţionale. Cu condiţia dezvoltării în continuare a unei experienţe suficiente privind cazurile, permiţând elaborarea unor criterii operaţionale de exceptare care să asigure compatibilitatea ex ante a altor categorii de ajutoare, Comisia intenţionează să revizuiască domeniul de aplicare al prezentului regulament, în vederea includerii anumitor tipuri de ajutoare în aceste domenii. În special, Comisia are în vedere elaborarea de criterii pentru infrastructurile portuare şi aeroportuare până în decembrie 2015.

(2) Prin Comunicarea sa privind modernizarea ajutoarelor de stat în UE(1), Comisia a lansat un proces mai amplu de revizuire a normelor privind ajutoarele de stat. Principalele obiective ale acestei modernizări sunt: (i) realizarea unei creşteri durabile, inteligente şi favorabile incluziunii pe o piaţă internă competitivă, contribuind, în acelaşi timp, la eforturile depuse de statele membre în direcţia unei utilizări mai eficiente a finanţelor publice; (ii) concentrarea controlului ex ante al măsurilor de ajutor efectuat de Comisie asupra cazurilor care au cel mai mare impact asupra pieţei interne, consolidând, în acelaşi timp, cooperarea statelor membre în materie de asigurare a respectării normelor privind ajutoarele de stat; şi (iii) eficientizarea prin simplificare a normelor şi adoptarea mai rapidă a unor decizii mai bine fundamentate şi mai robuste, bazate pe o logică economică clară, pe o abordare comună şi pe obligaţii clare. Revizuirea Regulamentului (CE) nr. 800/2008 constituie un element central al modernizării ajutoarelor de stat.

(1) COM(2012) 209, 8.5.2012.

(3) Prezentul regulament ar trebui să permită o mai bună definire a priorităţilor în materie de activităţi de asigurare a respectării normelor privind ajutoarele de stat şi o simplificare sporită şi ar trebui să conducă la o mai mare transparenţă, la o evaluare eficace şi la controlul respectării normelor privind ajutoarele de stat la nivel naţional şi la nivelul Uniunii, menţinându-se competenţele instituţionale ale Comisiei şi ale statelor membre. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(4) Experienţa Comisiei în ceea ce priveşte aplicarea Regulamentului (CE) nr. 800/2008 ia permis să definească mai bine condiţiile în care anumite categorii de ajutoare pot fi considerate compatibile cu piaţa internă şi să extindă domeniul de aplicare al exceptării pe categorii. De asemenea, această experienţă a evidenţiat necesitatea de a consolida transparenţa, monitorizarea şi evaluarea corespunzătoare a schemelor de foarte mare amploare, având în vedere efectul acestora asupra concurenţei pe piaţa internă.

(5) Condiţiile generale de aplicare a prezentului regulament ar trebui să fie definite pe baza unui set de principii comune menite să asigure că ajutorul serveşte unui obiectiv de interes comun, are un efect stimulativ clar, este adecvat şi proporţional, este acordat în condiţii de transparenţă deplină, face obiectul unui mecanism de control şi al unei evaluări regulate şi nu afectează în mod negativ condiţiile schimburilor comerciale, într-o măsură care contravine interesului comun.

(6) Ajutorul care îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în prezentul regulament, atât pe cele generale, cât şi pe cele specifice categoriilor relevante de ajutoare, ar trebui să fie exceptat de la obligaţia de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat.

(7) Ajutoarele de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din tratat care nu se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament fac în continuare obiectul obligaţiei de notificare prevăzute la articolul 108 alineatul (3) din tratat. Prezentul regulament nu exclude posibilitatea ca statele membre să notifice ajutoarele ale căror obiective corespund obiectivelor prevăzute de prezentul regulament.

(8) Având în vedere impactul potenţial mai ridicat al schemelor de mare amploare asupra schimburilor comerciale şi asupra concurenţei, schemele de ajutoare cu un buget mediu anual destinat ajutoarelor de stat care depăşeşte un prag calculat pe baza unei valori absolute ar trebui, în principiu, să facă obiectul unei evaluări a ajutoarelor de stat. Evaluarea ar trebui să aibă ca obiectiv verificarea realizării ipotezelor şi a condiţiilor care stau la baza compatibilităţii schemei, precum şi a eficacităţii măsurii de ajutor în contextul obiectivelor sale generale şi specifice şi ar trebui să ofere indicii cu privire la impactul schemei asupra concurenţei şi a schimburilor comerciale. În vederea asigurării unui tratament egal, evaluarea ajutoarelor de stat ar trebui să se efectueze pe baza unui plan de evaluare aprobat de Comisie. Deşi un astfel de plan ar trebui în mod normal să fie elaborat în momentul proiectării schemei şi aprobat în timp util pentru ca schema să intre în vigoare, acest lucru ar putea să nu fie posibil în toate cazurile. Prin urmare, pentru a nu întârzia intrarea lor în vigoare, prezentul regulament se va aplica în cazul unor astfel de scheme pentru o perioadă maximă de şase luni. Comisia poate lua decizia de a prelungi această perioadă, în urma aprobării planului de evaluare. În acest scop, planul de evaluare ar trebui să fie notificat Comisiei în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a schemei. De asemenea, Comisia poate decide, în mod excepţional, că o evaluare nu este necesară având în vedere particularităţile dosarului respectiv. Comisia ar trebui să primească din partea statului membru informaţiile necesare pentru a putea efectua analiza planului de evaluare şi a cere informaţii suplimentare, fără întârzieri nejustificate, permiţând statului membru respectiv să completeze elementele care lipsesc, astfel încât Comisia să ia o decizie. Având în vedere noutatea acestui proces, Comisia va prezenta, într-un document separat, orientări detaliate privind procedura aplicabilă în cursul perioadei de 6 luni pentru aprobarea planului de evaluare, precum şi modele relevante pe baza cărora vor trebui prezentate planurile de evaluare. Modificările schemelor care fac obiectul evaluării, altele decât modificările care nu pot afecta compatibilitatea schemei de ajutoare în temeiul prezentului regulament sau care nu pot afecta semnificativ conţinutul planului de evaluare aprobat, ar trebui analizate ţinându-se seama de rezultatul acestei evaluări şi ar trebui excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament. Modificările precum cele de natură pur formală, cele administrative sau modificările efectuate în cadrul măsurilor cofinanţate de UE nu ar trebui, în principiu, să fie considerate ca afectând semnificativ conţinutul planului de evaluare aprobat.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...