Back

Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 650/2014 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce priveşte formatul, structura, conţinutul şi data publicării anuale a informaţiilor pe care autorităţile competente trebuie să le publice în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014R0650

În vigoare de la 15.07.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, de modificare a Directivei 2002/87/CE şi de abrogare a Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE, în special articolul 143 alineatul (3),

întrucât:

(1) Directiva 2013/36/UE impune autorităţilor competente obligaţia de a publica anumite informaţii, pentru ca piaţa bancară internă să funcţioneze cu o eficienţă tot mai mare şi pentru ca cetăţenii Uniunii să beneficieze de niveluri adecvate de transparenţă. Informaţiile publicate ar trebui să fie suficiente pentru a permite efectuarea unei comparaţii relevante între abordările adoptate de autorităţile competente din diferitele state membre.

(2) Pentru a facilita şi mai mult această evaluare, ar trebui ca informaţiile provenind de la toate autorităţile competente să fie publicate într-un format comun, să fie actualizate periodic şi să poată fi consultate la o adresă electronică unică. Cerinţele privind publicarea în scopuri de supraveghere prevăzute la titlul VIII din Directiva 2013/36/UE se extind în domeniul reglementării prudenţiale, dar, ca prim pas, prezentele standarde tehnice se concentrează pe responsabilităţile de supraveghere care decurg din directiva respectivă şi din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.

(3) Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de Autoritatea Bancară Europeană (ABE).

(4) ABE a organizat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile şi beneficiile potenţiale aferente acestuia şi a solicitat avizul Grupului părţilor interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Acte cu putere de lege, acte administrative şi recomandări generale

În temeiul articolului 143 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2013/36/UE, autorităţile competente dintr-un stat membru publică informaţiile privind textul actelor cu putere de lege, al actelor administrative şi al orientărilor generale adoptate în statul membru respectiv în domeniul reglementării prudenţiale cu ajutorul formularelor relevante prevăzute în părţile 1-8 din anexa I.

Articolul 2 Opţiuni şi marje de apreciere

În temeiul articolului 143 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2013/36/UE, autorităţile competente publică informaţiile privind modul de exercitare a opţiunilor şi a marjelor de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii cu ajutorul formularelor aplicabile prevăzute în părţile 1-12 din anexa II.

Articolul 3 Criterii generale şi metodologii privind procesul de supraveghere şi evaluare

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...