Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 65/2014 privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a Directivei 2002/92/CE şi a Directivei 2011/61/UE (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014L0065

În vigoare de la 02.07.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 15 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului din 13 mai 2014.

întrucât:

(1) Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului a fost modificată în mod substanţial de mai multe ori(2). Deoarece urmează să se efectueze modificări suplimentare, este necesar să se procedeze la reformarea acesteia, din motive de claritate.

(2) A se vedea anexa III partea A.

(2) Directiva 93/22/CEE a Consiliului urmărea crearea unui mediu în care firmele de investiţii şi băncile autorizate să poată să furnizeze anumite servicii sau să înfiinţeze sucursale în alte state membre pe baza autorizaţiei eliberate de statul lor membru de origine şi sub supravegherea exercitată de acesta. În acest sens, directiva menţionată anterior încerca să armonizeze condiţiile iniţiale de autorizare şi de funcţionare aplicabile firmelor de investiţii, inclusiv normele de conduită. De asemenea, aceasta prevedea armonizarea anumitor norme aferente funcţionării pieţelor reglementate.

(3) În ultimii ani, investitorii apelează din ce în ce mai mult la pieţele financiare, în care găsesc o gamă largă de servicii şi instrumente, a căror complexitate a crescut. Această evoluţie justifică o extindere a cadrului juridic al Uniunii, care ar trebui să includă toate activităţile oferite investitorilor. În acest sens, trebuie prevăzut nivelul de armonizare necesar pentru a oferi investitorilor un nivel ridicat de protecţie şi pentru a permite firmelor de investiţii să îşi furnizeze serviciile în întreaga Uniune, care reprezintă o piaţă internă, pe baza supravegherii exercitate în statul membru de origine. Prin urmare, Directiva 93/22/CEE a fost înlocuită cu Directiva 2004/39/CE.

(4) Criza financiară a evidenţiat deficienţele în funcţionarea şi transparenţa pieţelor financiare. Evoluţia pieţelor financiare a evidenţiat necesitatea consolidării cadrului de reglementare în ceea ce priveşte pieţele instrumentelor financiare, inclusiv în cazul tranzacţiilor extrabursiere (over-the-counter - OTC) de pe aceste pieţe, pentru a spori gradul de transparenţă, protecţia acordată investitorilor, gradul de încredere, pentru a aborda domeniile nereglementate, precum şi pentru a conferi autorităţilor de supraveghere competenţe adecvate pentru a-şi îndeplini sarcinile.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...