Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 600/2014 privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014R0600

În vigoare de la 12.06.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 15 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 13 mai 2014.

întrucât:

(1) Criza financiară a adus în prim plan o serie de deficienţe legate de transparenţa pieţelor financiare care pot contribui la efectele socio-economice negative. Creşterea transparenţei este unul dintre principiile comune, menite să conducă la consolidarea sistemului financiar, aşa cum se arăta şi în declaraţia liderilor G20 de la Londra, din 2 aprilie 2009. Pentru a mări transparenţa şi a îmbunătăţi funcţionarea pieţei interne a instrumentelor financiare, este necesar să se instituie un nou cadru, care să stabilească cerinţe uniforme în ceea ce priveşte transparenţa tranzacţiilor pe pieţele instrumentelor financiare. Acest cadru ar trebui să prevadă norme detaliate pentru o gamă vastă de instrumente financiare şi să completeze cerinţele referitoare la transparenţa ordinelor şi tranzacţiilor cu acţiuni, stabilite prin Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

(2) Grupul la nivel înalt privind supravegherea financiară în UE, prezidat de Jacques de Larosiere, a invitat Uniunea să pună la punct un set de reglementări financiare mai armonizat. În contextul viitoarei arhitecturi europene în domeniul supravegherii, Consiliul European din 18 şi 19 iunie 2009 a subliniat necesitatea stabilirii unui cadru de reglementare unic la nivel european, aplicabil tuturor instituţiilor financiare de pe piaţa internă.

(3) Prin urmare, noua legislaţie ar trebui să includă două instrumente legislative diferite, şi anume o directivă şi prezentul regulament. Împreună, cele două instrumente ar urma să formeze cadrul legal care va guverna cerinţele aplicabile firmelor de investiţii, pieţelor reglementate şi prestatorilor de servicii care au obligaţii de raportare. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui citit împreună cu directiva. Nevoia de a stabili un set unic de norme pentru toate instituţiile cu privire la anumite cerinţe, de a evita posibilul arbitraj de reglementare şi de a le oferi participaţilor la piaţă mai multă certitudine juridică şi un grad mai mic de complexitate a normelor justifică utilizarea unei baze juridice care permite elaborarea unui regulament. Pentru a îndepărta şi ultimele obstacole din calea bunei desfăşurări a tranzacţiilor, precum şi denaturările majore ale concurenţei rezultate din diferenţele dintre legislaţiile naţionale şi pentru a preveni apariţia unor eventuale noi obstacole şi denaturări ale concurenţei de acest gen, este necesar să se adopte un regulament care să impună norme uniforme, aplicabile în toate statele membre. Acest act legislativ direct aplicabil are ca obiectiv să contribuie în mod decisiv la buna funcţionare a pieţei interne şi ar trebui, în consecinţă, să se bazeze pe articolul 114 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), interpretat în conformitate cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

(4) Directiva 2004/39/CE a stabilit norme menite să asigure transparenţa pretranzacţionare şi posttranzacţionare a tranzacţiilor cu acţiuni admise la tranzacţionare pe pieţe reglementate, precum şi raportarea către autorităţile competente a tranzacţiilor cu instrumente financiare admise la tranzacţionare pe pieţe reglementate. Directiva trebuie reformată pentru a reflecta în mod corespunzător evoluţiile de pe pieţele financiare, pentru a soluţiona deficienţele existente şi pentru a remedia lacunele ieşite la iveală, între altele, în contextul crizei financiare.

(5) Este necesar ca dispoziţiile referitoare la tranzacţionare şi cerinţele normative în materie de transparenţă să ia forma unei legislaţii aplicabile direct tuturor firmelor de investiţii, care ar trebui să respecte reguli uniforme pe toate pieţele din Uniune, cu scopul de a asigura aplicarea uniformă a unui cadru legislativ unic, de a consolida încrederea în transparenţa pieţelor din întreaga Uniune, de a reduce complexitatea normelor şi costurile de punere în conformitate suportate de firmele de investiţii, în special în cazul instituţiilor financiare care operează transfrontalier, şi de a contribui la eliminarea denaturărilor concurenţei. Adoptarea unui regulament care să asigure aplicabilitatea directă este cea mai potrivită modalitate de îndeplinire a acestor obiective în materie de reglementare şi de a asigura existenţa unor condiţii uniforme prin evitarea cerinţelor naţionale divergente rezultate în urma transpunerii unei directive.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...