Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva 49/2014 privind schemele de garantare a depozitelor (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014L0049

În vigoare de la 02.07.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 16 februarie 2012 şi Decizia în primă lectură a Consiliului din 3 martie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziţia Parlamentului European din 16 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Directiva 94/19/CE a Parlamentului European şi a Consiliului a fost modificată substanţial(2). Întrucât se impun noi modificări, este necesar, din motive de claritate, să se procedeze la reformarea respectivei directive.

(2) A se vedea anexa III.

(2) Pentru a facilita iniţierea şi desfăşurarea activităţii instituţiilor de credit, este necesar să se elimine anumite diferenţe dintre legislaţiile statelor membre în ceea ce priveşte regulile în materie de scheme de garantare a depozitelor (SGD) aplicabile acestor instituţii de credit.

(3) Prezenta directivă reprezintă un instrument esenţial pentru realizarea pieţei interne din punctul de vedere al libertăţii de stabilire şi al libertăţii de a presta servicii financiare în domeniul instituţiilor de credit, sporind totodată stabilitatea sistemului bancar şi protecţia deponenţilor. Având în vedere costurile economice totale generate de falimentul unei instituţii de credit, precum şi impactul negativ asupra stabilităţii financiare şi încrederii deponenţilor, este indicat nu numai să se stabilească obligaţii de rambursare către deponenţi, ci şi să se permită statelor membre să aibă suficientă flexibilitate pentru a autoriza SGD-urile să pună în aplicare măsuri de diminuare a posibilităţii apariţiei unor creanţe viitoare împotriva SGD-urilor. Aceste măsuri ar trebui să respecte întotdeauna normele privind ajutoarele de stat.

(4) Pentru a ţine seama de integrarea crescândă pe piaţa internă, ar trebui să fie posibilă fuzionarea SGD-urilor din diferite state membre sau crearea unor scheme transfrontaliere separate pe bază de voluntariat. Statele membre ar trebui să asigure suficientă stabilitate şi o componenţă echilibrată a SGD-urilor noi şi a celor existente. Ar trebui evitate efectele negative asupra stabilităţii financiare, cum ar fi în cazul în care sunt transferate într-o SGD transfrontalieră doar instituţiile de credit cu un profil de risc ridicat.

(5) Directiva 94/19/CE impune Comisiei, atunci când este cazul, să prezinte propuneri de modificare a respectivei directive. Prezenta directivă include armonizarea mecanismelor de finanţare a SGD-urilor, introducerea contribuţiilor în funcţie de risc, precum şi armonizarea sferei de produse şi de deponenţi care beneficiază de acoperire.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...