Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 596/2014 privind abuzul de piaţă (regulamentul privind abuzul de piaţă) şi de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE şi 2004/72/CE ale Comisiei (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014R0596

În vigoare de la 02.07.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 10 septembrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 14 aprilie 2014.

întrucât:

(1) O piaţă internă autentică a serviciilor financiare este esenţială pentru creşterea economică şi crearea de locuri de muncă în Uniune.

(2) O piaţă financiară integrată, eficientă şi transparentă necesită integritatea pieţei. Funcţionarea fără probleme a pieţelor titlurilor de valoare şi încrederea publică în pieţe sunt condiţii prealabile pentru creştere economică şi bunăstare. Abuzul de piaţă periclitează integritatea pieţelor financiare şi încrederea publică în titlurile de valoare şi instrumentele financiare derivate.

(3) Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului a completat şi a actualizat cadrul legislativ al Uniunii cu scopul de a proteja integritatea pieţei. Cu toate acestea, date fiind evoluţiile legislative, de piaţă şi tehnologice care au avut loc de la intrarea în vigoare a directivei respective, care au modificat semnificativ peisajul financiar, acea directivă ar trebui înlocuită. De asemenea, este necesar un instrument legislativ nou pentru a asigura existenţa normelor uniforme, claritatea conceptelor-cheie şi existenţa unui cadru unic de reglementare în conformitate cu concluziile raportului din 25 februarie 2009 a grupului la nivel înalt pentru supraveghere financiară în UE, condus de Jacques de Larosiere ("grupul de Larosiere").

(4) Este necesar să se stabilească un cadru mai uniform şi mai solid pentru a menţine integritatea pieţei şi pentru a se evita potenţialele arbitraje de reglementare, pentru a se asigura responsabilitatea în cazul încercărilor de manipulare şi pentru a se asigura o certitudine juridică mai mare şi norme mai puţin complexe pentru participanţii la piaţă. Prezentul regulament are drept obiectiv să contribuie în mod decisiv la buna funcţionare a pieţei interne şi, în consecinţă, ar trebui să se bazeze pe articolul 114 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), astfel cum a fost interpretat în mod consecvent în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

(5) Pentru a elimina ultimele obstacole în calea comerţului şi denaturările semnificative ale concurenţei rezultate din diferenţele dintre legislaţiile naţionale şi pentru a evita reapariţia unor obstacole în calea comerţului şi denaturări semnificative ale concurenţei, este necesară adoptarea unui regulament care să stabilească o interpretare mai uniformă a cadrului Uniunii privind abuzul de piaţă, care să definească în mod clar normele aplicabile în toate statele membre. Structurarea cerinţelor referitoare la abuzul de piaţă sub forma unui regulament va asigura aplicabilitatea directă a acestor cerinţe. Acest lucru ar trebui să asigure condiţii uniforme, evitându-se cerinţele naţionale divergente care ar putea rezulta în urma transpunerii unei directive. Prezentul regulament va necesita ca toate persoanele să respecte aceleaşi reguli în întreaga Uniune. De asemenea, prezentul regulament va reduce complexitatea reglementărilor şi a costurilor de conformare pentru firme, în special în cazul firmelor care desfăşoară activităţi transfrontaliere, şi, în acelaşi timp, va contribui la eliminarea denaturărilor concurenţei.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...