Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România

În vigoare de la 01.02.2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul general pentru instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, denumită în continuare INIS, prin care România contribuie la realizarea Infrastructurii pentru informaţii spaţiale în Uniunea Europeană - INSPIRE, prevăzută de Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Uniunea Europeană (INSPIRE), denumită în continuare Directiva INSPIRE, inclusiv în scopul realizării politicilor comunitare din domeniul protecţiei mediului şi al politicilor sau activităţilor care pot avea un impact asupra mediului.

(2) Pentru coordonarea realizării şi actualizării INIS funcţionează Consiliul Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, denumit în continuare Consiliul INIS, structură fără personalitate juridică, alcătuită din reprezentanţi ai autorităţilor publice prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta ordonanţă.
Puneri în aplicare (1)

(3) Membrii Consiliului INIS îşi desemnează reprezentanţii în Consiliul INIS în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

(4) Preşedinţia şi secretariatul Consiliului INIS sunt asigurate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, iar vicepreşedinţia Consiliului INIS este asigurată de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.

Art. 2.

(1) Prezenta ordonanţă nu aduce atingere prevederilor Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, cu modificările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 345 din 31 decembrie 2003, sau ale Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informaţiile despre mediu şi de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 41 din 14 februarie 2003.

(2) Prevederile prezentei ordonanţe nu afectează existenţa drepturilor de proprietate intelectuală privind elementele constitutive ale infrastructurii pentru informaţii spaţiale sau dreptul de deţinere a acestora de către autorităţile publice, în domeniul specific de activitate.

Art. 3.

În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) infrastructură pentru informaţii spaţiale - metadate, seturi de date spaţiale şi servicii de date spaţiale, servicii şi tehnologii de reţea, acorduri de punere în comun, accesare şi utilizare, precum şi mecanisme, procese şi proceduri de coordonare şi monitorizare stabilite, utilizate sau puse la dispoziţie în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe;

b) date spaţiale - orice date având o legătură directă sau indirectă cu un amplasament ori cu un areal geografic specific;

c) set de date spaţiale - o colecţie identificabilă de date spaţiale;

d) servicii de date spaţiale - operaţiunile care pot fi executate, prin utilizarea unei aplicaţii informatice, asupra datelor spaţiale incluse în seturile de date spaţiale sau asupra metadatelor corespunzătoare;

e) obiect spaţial - o reprezentare abstractă a unui fenomen real, care corespunde unui amplasament sau unui areal geografic specific;

f) metadate - informaţii care descriu seturile de date spaţiale şi serviciile aferente care permit descoperirea, inventarierea şi utilizarea acestora;

g) interoperabilitate - posibilitatea de combinare a seturilor de date spaţiale şi de interacţionare a serviciilor, fără intervenţie manuală repetitivă, astfel încât rezultatul să fie coerent, iar valoarea adăugată a seturilor şi serviciilor de date spaţiale să crească;

h) autoritate publică, în sensul prezentei ordonanţe, atunci când aceasta nu exercită o competenţă judiciară sau legislativă:

1. orice autoritate publică centrală sau orice altă autoritate a administraţiei publice, inclusiv organismele publice cu rol consultativ la nivel naţional, regional ori local;

2. orice persoană fizică sau juridică care îndeplineşte funcţii publice prevăzute de lege, inclusiv sarcini, activităţi ori servicii specifice legate de mediu;

3. orice persoană fizică sau juridică care deţine responsabilităţi sau funcţii publice ori care prestează servicii publice legate de mediu sub controlul unui organism sau al unei entităţi prevăzute la pct. 1 sau 2;

i) geo-portal INSPIRE - un site internet sau un echivalent care permite accesul la serviciile prevăzute la art. 9 alin. (1);

j) terţ - orice persoană fizică sau juridică, alta decât cele definite la lit. h).

Art. 4.

(1) Prezenta ordonanţă se aplică seturilor de date spaţiale care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) se referă la o zonă în care România deţine şi/sau îşi exercită competenţa teritorială;

b) sunt în format electronic;

c) sunt deţinute de sau în numele unei autorităţi publice, sunt produse de către ori primite de la o autoritate publică sau administrate ori actualizate de către aceasta şi se încadrează în sfera atribuţiilor publice a acesteia sau, după caz, sunt deţinute de ori în numele unui terţ la dispoziţia căruia a fost pusă reţeaua de servicii în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2);

d) se referă la una sau la mai multe dintre temele prevăzute în anexele nr. 1-3.

(2) Temele de date spaţiale care determină seturile de date spaţiale sunt prevăzute în anexele nr. 1-3.

(3) În cazul în care sunt deţinute mai multe copii identice ale aceluiaşi set de date spaţiale de către sau în numele autorităţilor publice, prezenta ordonanţă se aplică numai versiunii de referinţă din care provin diferitele copii.

(4) Prezenta ordonanţă se aplică şi serviciilor de date spaţiale asociate datelor incluse în seturile de date spaţiale prevăzute la alin. (1).

(5) Pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanţe se colectează şi se actualizează datele spaţiale existente, iar colectarea unor date spaţiale noi se realizează dacă acestea sunt necesare pentru constituirea temelor de date spaţiale prevăzute în anexele nr. 1-3.

(6) În cazul seturilor de date spaţiale care respectă condiţia prevăzută la alin. (1) lit. c), dar faţă de care un terţ deţine drepturi de proprietate intelectuală, autorităţile publice pot acţiona în temeiul prezentei ordonanţe numai cu consimţământul terţului respectiv.

(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), prezenta ordonanţă se aplică seturilor de date spaţiale deţinute de sau în numele unei autorităţi publice locale numai în cazul în care există acte normative ori reglementări care impun colectarea sau difuzarea acestora.

CAPITOLUL II Metadate

Art. 5.

(1) În vederea realizării INIS, autorităţile publice sunt obligate să creeze şi să actualizeze metadatele pentru seturile de date spaţiale şi serviciile aferente temelor prezentate în anexele nr. 1-3, precum şi pentru cele stabilite de către Consiliul INIS.

(2) Metadatele includ informaţii cu privire la:

a) conformitatea seturilor de date spaţiale cu normele de aplicare prevăzute la art. 7 alin. (1);

b) condiţiile aplicabile accesării şi utilizării seturilor şi serviciilor de date spaţiale, precum şi tarifele corespunzătoare, după caz;

c) calitatea şi validitatea seturilor de date spaţiale;

d) autorităţile publice responsabile cu stabilirea, administrarea, întreţinerea şi distribuirea seturilor şi serviciilor de date spaţiale;

e) limitarea accesului publicului şi motivele acestor limitări în conformitate cu prevederile art. 11.

(3) Autorităţile publice iau măsurile necesare pentru ca metadatele să fie complete şi de o calitate corespunzătoare îndeplinirii scopului stabilit la art. 3 lit. f).

(4) Crearea şi actualizarea metadatelor se realizează potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.205/2008 al Comisiei din 3 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte metadatele, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 326 din 4 decembrie 2008.

Art. 6.

Autorităţile publice creează metadatele în conformitate cu următorul calendar:

a) până la data de 3 decembrie 2010, în cazul seturilor de date spaţiale care corespund temelor enumerate în anexele nr. 1 şi 2;

b) până la data de 3 decembrie 2013, în cazul seturilor de date spaţiale care corespund temelor enumerate în anexa nr. 3.

CAPITOLUL III Interoperabilitatea seturilor de date spaţiale şi a serviciilor aferente

Art. 7.

(1) Interoperabilitatea şi armonizarea seturilor de date spaţiale şi a serviciilor aferente acestora se realizează potrivit normelor de aplicare a Directivei INSPIRE, elaborate de Comisia Europeană.

(2) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară furnizează, la cerere, Comisiei Europene informaţiile necesare analizelor privind fezabilitatea şi proporţionalitatea în ceea ce priveşte eventualele costuri şi beneficii pe care le-ar putea genera normele care stabilesc modalităţile tehnice de interoperabilitate şi de armonizare a seturilor şi serviciilor de date spaţiale, pe baza informaţiilor transmise de către autorităţile publice prevăzute la art. 1 alin. (2).

(3) Autorităţile publice iau măsuri pentru ca toate seturile de date spaţiale nou-colectate şi restructurate masiv, precum şi serviciile de date spaţiale corespunzătoare acestora să fie disponibile în conformitate cu normele elaborate de Comisia Europeană, prevăzute la alin. (1), în termen de 2 ani de la adoptarea acestora, iar celelalte seturi şi servicii de date spaţiale, aflate încă în uz, în termen de 7 ani de la adoptarea acestora. Seturile de date se furnizează în conformitate cu prevederile normelor de aplicare prevăzute la alin. (1), fie prin adaptarea seturilor de date spaţiale existente, fie prin serviciile de transformare prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d).

Art. 8.

(1) Autorităţile publice menţionate la art. 1 alin. (2) iau măsuri pentru a pune la dispoziţia tuturor autorităţilor publice, precum şi a terţilor orice informaţii, inclusiv date, coduri şi clasificări tehnice, necesare pentru respectarea normelor de aplicare prevăzute la art. 7 alin. (1), care nu restricţionează utilizarea lor în acest scop, în condiţiile legii.

(2) Pentru a asigura coerenţa datelor spaţiale aferente unui element geografic a cărui localizare depăşeşte frontiera României cu unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene, autoritatea publică centrală care deţine aceste date spaţiale decide, de comun acord, atunci când este cazul, cu instituţia omoloagă din statul membru respectiv, cu privire la descrierea şi poziţia acestor elemente comune.

CAPITOLUL IV Servicii facilitate de reţea

Art. 9.

(1) Pentru seturile şi serviciile de date spaţiale pentru care au fost create metadate în conformitate cu prezenta ordonanţă se realizează, operează şi se întreţin prin intermediul geoportalului INIS următoarele servicii:

a) servicii de căutare, care permit identificarea seturilor de date spaţiale şi a serviciilor aferente pe baza conţinutului metadatelor corespunzătoare şi afişarea conţinutului metadatelor;

b) servicii de vizualizare, care permit cel puţin afişarea, navigarea, mărirea/micşorarea, rotirea panoramică, suprapunerea vizuală a seturilor de date spaţiale, precum şi afişarea legendei şi a oricărui conţinut relevant al metadatelor;

c) servicii de descărcare, care permit descărcarea de copii ale seturilor de date spaţiale sau ale unor părţi ale acestora, precum şi accesarea directă a acestora, atunci când este posibil;

d) servicii de transformare, care permit transformarea seturilor de date spaţiale în vederea realizării interoperabilităţii;

e) servicii care permit apelarea la serviciile de date spaţiale.

(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) trebuie să ţină seama de cerinţele relevante ale utilizatorilor şi să fie uşor de utilizat, să fie disponibile publicului şi să fie accesate prin intermediul internetului sau prin orice alt mijloc de comunicaţii electronice adecvat.

(3) Pentru utilizarea serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se aplică cel puţin următoarea combinaţie de criterii de căutare:

a) cuvinte-cheie;

b) clasificarea seturilor de date spaţiale şi a serviciilor aferente;

c) calitatea şi validitatea seturilor de date spaţiale;

d) gradul de conformitate cu normele prevăzute la art. 7 alin. (1);

e) localizarea geografică;

f) condiţiile de accesare şi de utilizare a seturilor de date spaţiale şi a serviciilor aferente;

g) autorităţile publice responsabile cu stabilirea, administrarea, întreţinerea şi distribuirea seturilor de date spaţiale şi a serviciilor aferente.

(4) Serviciile de transformare prevăzute la alin. (1) lit. d) sunt combinate cu celelalte servicii prevăzute la alin. (1), astfel încât să se permită utilizarea tuturor acestor servicii în conformitate cu normele prevăzute la art. 7 alin. (1).

(5) Serviciile prevăzute la alin. (1) sunt asigurate de autorităţile publice prin intermediul unor aplicaţii informatice proprii, care se conectează la geoportalul INIS.

(6) Accesul utilizatorilor la serviciile prevăzute la alin. (1) se asigură prin intermediul geoportalului INIS.

Art. 10.

(1) Autorităţile publice asigură condiţiile tehnice necesare punerii la dispoziţie a seturilor de date spaţiale şi a serviciilor aferente, conform prevederilor art. 9 alin. (5).

(2) Serviciile facilitate de reţea prevăzute la art. 9 alin. (1) trebuie să fie disponibile, la cerere, terţilor ale căror seturi de date şi servicii respectă normele de aplicare care stabilesc obligaţiile privind metadatele, serviciile facilitate de reţea şi interoperabilitatea.

(3) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale furnizează servicii de comunicaţii electronice securizate pentru autorităţile publice, pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1).

Art. 11.

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 9 alin. (1) şi (2), autorităţile publice pot limita accesul public la propriile seturi de date spaţiale şi servicii aferente prin intermediul serviciilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), în cazul în care un astfel de acces afectează în mod negativ relaţiile internaţionale, siguranţa publică sau apărarea naţională.

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 9 alin. (1) şi (2), autorităţile publice pot limita accesul public la propriile seturi de date spaţiale şi servicii aferente prin intermediul serviciilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) -e) sau la serviciile de comerţ electronic prevăzute la art. 12 alin. (4), în cazul în care un astfel de acces afectează în mod negativ oricare dintre următoarele:

a) confidenţialitatea lucrărilor autorităţilor publice, în cazul în care legislaţia prevede o astfel de confidenţialitate;

b) relaţiile internaţionale, siguranţa publică sau apărarea naţională;

c) desfăşurarea procedurilor judiciare, posibilitatea oricărei persoane de a avea parte de un proces echitabil sau capacitatea unei autorităţi publice de a efectua o anchetă de natură penală sau disciplinară;

d) confidenţialitatea informaţiilor comerciale sau industriale, în cazul în care legislaţia naţională ori comunitară prevede o astfel de confidenţialitate în vederea protejării intereselor economice legitime, inclusiv a interesului public privind păstrarea confidenţialităţii informaţiilor statistice şi a secretului fiscal;

e) drepturile de proprietate intelectuală;

f) confidenţialitatea datelor cu caracter personal, în situaţia în care persoana respectivă nu a consimţit la dezvăluirea publică a informaţiilor, în cazul în care legislaţia naţională sau comunitară prevede o astfel de confidenţialitate;

g) interesele sau protecţia oricărei persoane care a furnizat în mod voluntar informaţiile solicitate, fără a avea sau fără a i se putea impune o obligaţie legală în acest sens, cu excepţia cazului în care persoana respectivă a consimţit la dezvăluirea informaţiilor în cauză;

h) protecţia mediului la care se referă aceste informaţii, cum ar fi localizarea unor specii rare.

(3) Motivele care justifică limitarea accesului public aşa cum se prevede la alin. (1) şi (2) se interpretează în mod restrictiv, ţinându-se seama în fiecare caz particular de interesul pe care accesul la aceste informaţii îl prezintă pentru public.

(4) Interpretarea în mod restrictiv a motivelor care justifică limitarea accesului public, aşa cum se prevede la alin. (3), se realizează prin compararea interesului publicului pentru dezvăluirea informaţiilor faţă de cel pe care îl prezintă limitarea sau condiţionarea accesului la aceste informaţii.

(5) Accesul la informaţiile privind emisiile în mediu nu se poate limita în temeiul alin. (2) lit. a), d), f), g) şi h).

(6) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2) lit. f), autorităţile publice prevăzute la art. 1 alin. (2) respectă prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 281 din 23 noiembrie 1995, aşa cum a fost amendată de Regulamentul (CE) nr. 1.882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 septembrie 2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a dispoziţiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea competenţelor de executare prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menţionate la articolul 251 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 284 din 31 octombrie 2003.

(7) Autorităţile publice cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale interzic publicarea informaţiilor care ar putea pune în pericol securitatea naţională sau care ar putea fi folosite pentru desfăşurarea unor acţiuni de terorism, sabotaj ori crimă organizată.

(8) Furnizarea datelor spaţiale şi a serviciilor aferente de către autorităţile publice se face cu respectarea legislaţiei naţionale cu privire la protecţia informaţiilor clasificate.

se încarcă...