Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 57/2014 privind sancţiunile penale pentru abuzul de piaţă (directiva privind abuzul de piaţă) Număr celex: 32014L0057

În vigoare de la 12.06.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 83 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului actului legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 4 februarie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 14 aprilie 2014.

întrucât:

(1) O piaţă financiară integrată şi eficientă, precum şi o mai mare încredere din partea investitorilor necesită integritate. Funcţionarea fără probleme a pieţelor valorilor mobiliare şi încrederea publică în pieţe sunt condiţii prealabile pentru creştere economică şi bunăstare. Abuzurile de piaţă periclitează integritatea pieţelor financiare şi încrederea publicului în valorile mobiliare, instrumentele financiare derivate şi indicii de referinţă.

(2) Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului a completat şi a actualizat cadrul legislativ al Uniunii cu scopul de a proteja integritatea pieţei. De asemenea, aceasta a solicitat statelor membre să se asigure că autorităţile competente au competenţa de a detecta şi a investiga abuzurile de piaţă. Fără a aduce atingere dreptului statelor membre de a impune sancţiuni penale, Directiva 2003/6/CE a solicitat totodată statelor membre să se asigure că se pot lua măsuri administrative corespunzătoare sau că pot fi aplicate sancţiuni administrative persoanelor responsabile de încălcarea normelor naţionale de punere în aplicare a directivei respective.

(3) Conform recomandărilor din raportul din 25 februarie 2009 al Grupului la nivel înalt pentru supraveghere financiară în UE prezidat de Jacques de Larosiere (denumit în continuare "grupul de Larosiere"), un cadru prudenţial şi de conduită profesională solid pentru sectorul financiar trebuie să se bazeze pe regimuri robuste de supraveghere şi de sancţionare. În acest scop, grupul de Larosiere a considerat că autorităţile de supraveghere trebuie să dispună de competenţe suficiente pentru a acţiona şi că ar trebui să existe, de asemenea, regimuri de sancţiuni uniforme, severe şi disuasive împotriva tuturor infracţiunilor financiare, sancţiuni care ar trebui aplicate eficient, pentru a menţine integritatea pieţei. Grupul de Larosiere a concluzionat că regimurile de sancţiuni ale statelor membre sunt în general slabe şi neomogene.

(4) Un cadru legislativ funcţional privind abuzul de piaţă necesită o aplicare eficientă. Evaluarea regimurilor naţionale de sancţiuni administrative în temeiul Directivei 2003/6/CE a arătat că nu toate autorităţile competente naţionale dispuneau de un set de competenţe prin care să asigure sancţiuni adecvate pentru abuzul de piaţă. În special, nu toate statele membre prevedeau sancţiuni administrative pecuniare pentru utilizarea abuzivă a informaţiilor privilegiate şi manipularea pieţei, iar nivelul sancţiunilor varia considerabil între statele membre. Aşadar, este necesar un nou act legislativ care să garanteze aplicarea unor norme minime comune pe întreg teritoriul Uniunii.

(5) Adoptarea de sancţiuni administrative de către statele membre s-a dovedit a fi, până în prezent, insuficientă pentru a asigura respectarea normelor de prevenire şi de combatere a abuzului de piaţă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...