Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei Număr celex: 32001R1049

În vigoare de la 31.05.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi, în special, articolul 255 alineatul (2) al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (1),

(1) Avizul Parlamentului European din 3 mai 2001 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 28 mai 2001.

întrucât:

(1) Tratatul privind Uniunea Europeană consacră noţiunea de transparenţă în articolul 1 al doilea paragraf, în conformitate cu care tratatul marchează o nouă etapă în procesul de creare a unei uniuni din ce în ce mai strânse între popoarele Europei, în care deciziile sunt luate în modul cel mai transparent posibil şi cât mai aproape posibil de cetăţean.

(2) Transparenţa permite asigurarea unei mai bune participări a cetăţenilor la procesul de decizie, garantând o mai mare legitimitate, eficacitate şi responsabilitate a administraţiei faţă de cetăţeni într-un sistem democratic. Transparenţa contribuie la consolidarea principiilor democraţiei şi drepturilor fundamentale, astfel cum sunt acestea definite în articolul 6 din Tratatul UE şi în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(3) Concluziile reuniunilor Consiliului European de la Birmingham, Edinburgh şi Copenhaga au subliniat necesitatea asigurării unei mai mari transparenţe în activitatea instituţiilor Uniunii. Prezentul regulament întăreşte iniţiativele deja avute de instituţii în vederea îmbunătăţirii transparenţei procesului decizional.

(4) Prezentul regulament vizează conferirea celui mai mare efect posibil dreptului de acces public la documente şi definirea principiilor generale şi a limitelor, în conformitate cu articolul 255 alineatul (2) din Tratatul CE.

(5) Întrucât problema accesului la documente nu face obiectul dispoziţiilor Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului şi nici ale Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, Parlamentul European, Consiliul şi Comisia ar trebui, în conformitate cu Declaraţia nr. 41 anexată actului final al Tratatului de la Amsterdam, să se inspire din prezentul regulament în cazul documentelor privind activităţile reglementate de cele două tratate.

(6) Ar trebui autorizat un acces mai larg la documente în cazurile în care instituţiile acţionează în calitate de legiuitor, inclusiv în cazul delegării atribuţiilor, păstrându-se totodată eficacitatea procesului decizional la nivelul instituţiilor. Aceste documente ar trebui să fie direct accesibile în cea mai mare măsură posibilă.

(7) În conformitate cu articolul 28 alineatul (1) şi articolul 41 alineatul (1) din Tratatul UE, dreptul de acces se aplică şi în cazul documentelor privind politica externă şi de securitate comună şi cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală. Fiecare instituţie ar trebui să respecte regulile proprii de securitate.

(8) În scopul garantării deplinei aplicări a prezentului regulament în toate domeniile de activitate ale Uniunii, toate agenţiile create de instituţii ar trebui să pună în aplicare principiile definite de prezentul regulament.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...