Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 609/2014 privind metodele şi procedura de punere la dispoziţie a resurselor proprii tradiţionale şi a resurselor proprii bazate pe TVA şi pe VNB şi privind măsurile pentru a răspunde necesităţilor trezoreriei (reformare) Număr celex: 32014R0609

În vigoare de la 27.06.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special, articolul 322 alineatul (2),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special, articolul 106a,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Curţii de Conturi Europene,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului a fost modificat de mai multe ori şi în mod substanţial. Întrucât se impun noi modificări, este necesar, din motive de claritate, să se procedeze la reformarea respectivului regulament.

(2) Anumite dispoziţii ale Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1150/2000 au fost incluse în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 608/2014 al Consiliului şi, prin urmare, nu sunt reglementate de prezentul regulament. Aceste dispoziţii se referă la calcularea şi includerea în buget a soldului, controlul şi supravegherea resurselor proprii şi cerinţele de raportare relevante, precum şi la Comitetul consultativ pentru resurse proprii (ACOR).

(3) Uniunea trebuie să dispună de resursele proprii menţionate la articolul 2 din Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului în cele mai bune condiţii şi în acest sens, ar trebui stabilite norme pentru ca statele membre să pună la dispoziţia Comisiei respectivele resurse proprii. Prezentul regulament preia normele privind punerea la dispoziţie a resurselor proprii tradiţionale menţionate la articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Decizia 2014/335/UE, Euratom, a resurselor proprii bazate pe taxa pe valoarea adăugată (TVA) menţionate la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din respectiva decizie (denumite în continuare "resursă proprie bazată pe TVA") şi a resurselor proprii bazate pe venitul naţional brut (VNB) menţionate la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din decizia respectivă (denumite în continuare "resursă proprie bazată pe VNB"), incluse anterior în Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000.

(4) Ar trebui definit conceptul de constatare în ceea ce priveşte resursele proprii şi ar trebui prevăzute norme detaliate pentru îndeplinirea obligaţiei de constatare a resurselor proprii tradiţionale menţionate la articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Decizia 2014/335/UE, Euratom.

(5) În legătură cu resursele proprii ce provin din taxele pe zahăr care trebuie recuperate în exerciţiul bugetar corespunzător anului comercializării la care se referă cheltuiala, ar trebui prevăzut ca statele membre să pună la dispoziţia Comisiei resursele respective în cursul exerciţiului bugetar în care acestea au fost constatate.

(6) Statele membre ar trebui să ţină la dispoziţia Comisiei şi, dacă este cazul, să îi prezinte documentele şi informaţiile necesare exercitării competenţelor sale în domeniul resurselor proprii ale Uniunii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...