Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 322/2014 privind orientările pentru politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre pentru 2014 Număr celex: 32014D0322

În vigoare de la 04.06.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 148 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Avizul din 26 februarie 2014 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (2),

(2) Avizul din 21 ianuarie 2014 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

după consultarea Comitetului Regiunilor,

având în vedere avizul Comitetului pentru ocuparea forţei de muncă,

întrucât:

(1) Articolul 145 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că statele membre şi Uniunea se angajează să elaboreze o strategie coordonată de ocupare a forţei de muncă şi, în special, să promoveze o forţă de muncă formată, calificată şi adaptabilă, precum şi pieţe ale muncii capabile să reacţioneze rapid la evoluţia economiei, în vederea realizării obiectivelor enunţate la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(2) Strategia Europa 2020 propusă de Comisie permite Uniunii să îşi direcţioneze economia către o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, însoţită de un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă, de productivitate şi de coeziune socială. La 13 iulie 2010, Consiliul a adoptat Recomandarea privind orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre şi ale Uniunii. În plus, la 21 octombrie 2010 Consiliul a adoptat Decizia 2010/707/UE (denumită în continuare "orientările pentru politicile de ocupare a forţei de muncă"). Seturile de orientări respective constituie orientările integrate pentru punerea în aplicare a strategiei Europa 2020 (denumite în continuare "orientările integrate"). Cinci obiective principale, enumerate în cadrul orientărilor integrate relevante, reprezintă obiective comune care orientează acţiunea statelor membre, ţinând seama de poziţiile iniţiale relative ale acestora şi de circumstanţele naţionale, precum şi de poziţiile şi de circumstanţele Uniunii. Strategia europeană pentru ocuparea forţei de muncă are rolul principal în ceea ce priveşte punerea în aplicare a obiectivelor privind ocuparea forţei de muncă şi piaţa muncii ale strategiei Europa 2020.

(3) Orientările integrate sunt în concordanţă cu concluziile Consiliului European din 17 iunie 2010. Ele oferă statelor membre îndrumări precise cu privire la definirea programelor lor naţionale de reformă şi la punerea în aplicare a reformelor. Orientările privind ocuparea forţei de muncă ar trebui să constituie baza oricăror recomandări specifice fiecărei ţări pe care Consiliul le poate adresa statelor membre în temeiul articolului 148 alineatul (4) din TFUE, în paralel cu recomandările specifice fiecărei ţări adresate statelor membre în temeiul articolului 121 alineatul (2) din TFUE. Orientările privind ocuparea forţei de muncă ar trebui, de asemenea, să constituie baza pentru elaborarea raportului comun privind ocuparea forţei de muncă, trimis anual de Consiliu şi de Comisie Consiliului European.

(4) Examinarea programelor naţionale de reformă ale statelor membre, cuprinsă în raportul comun privind ocuparea forţei de muncă, adoptat de Consiliu la 28 februarie 2013, arată că statele membre ar trebui să continue să depună toate eforturile necesare pentru a aborda următoarele priorităţi: creşterea participării pe piaţa muncii şi reducerea şomajului structural, dezvoltarea unei forţe de muncă calificate care să răspundă nevoilor pieţei muncii şi promovarea calităţii locurilor de muncă şi a învăţării pe tot parcursul vieţii, îmbunătăţirea performanţei sistemelor de educaţie şi de formare profesională la toate nivelurile şi creşterea participării la învăţământul terţiar, promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...