Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 585/2014 privind implementarea serviciului eCall interoperabil la nivelul UE (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014D0585

În vigoare de la 03.06.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 91,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 15 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 8 mai 2014.

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 3 litera (d) din Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, furnizarea în mod armonizat a unui serviciu eCall interoperabil la nivelul UE constituie o acţiune prioritară (denumită în continuare "acţiunea prioritară eCall") pentru elaborarea şi utilizarea de specificaţii şi standarde.

(2) În temeiul articolelor 6 şi 7 din Directiva 2010/40/UE, Comisia adoptă acte delegate în ceea ce priveşte specificaţiile necesare pentru a asigura compatibilitatea, interoperabilitatea şi continuitatea implementării şi utilizării operaţionale a sistemelor de transport inteligente ("STI") pentru acţiunile prioritare.

(3) Regulamentul delegat (UE) nr. 305/2013 al Comisiei stabileşte specificaţiile pentru modernizarea infrastructurii centrelor de preluare a apelurilor de urgenţă (Public Safety Answering Point - PSAP) necesară pentru preluarea şi tratarea adecvată a apelurilor eCall utilizând numărul 112, pentru a asigura compatibilitatea, interoperabilitatea şi continuitatea serviciului armonizat eCall la nivelul UE.

(4) În temeiul Directivei 2010/40/UE, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului, în cel mult 12 luni de la adoptarea Regulamentului delegat (UE) nr. 305/2013, dacă este cazul şi după efectuarea unei evaluări a impactului care să includă o analiză cost-beneficiu, o propunere în conformitate cu articolul 294 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene referitoare la implementarea acţiunii prioritare eCall în conformitate cu specificaţiile prevăzute în Regulamentul delegat (UE) nr. 305/2013.

(5) Se preconizează că, prin reducerea timpului de răspuns al serviciilor de urgenţă, serviciul eCall interoperabil la nivelul UE va reduce numărul deceselor în Uniune, precum şi gravitatea vătămărilor corporale cauzate de accidentele rutiere. Se preconizează, de asemenea, că serviciul eCall interoperabil la nivelul UE va genera economii de costuri pentru societate prin îmbunătăţirea gestionării incidentelor şi prin reducerea congestionării traficului şi a accidentelor secundare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...