Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 541/2014 de stabilire a unui cadru de sprijin pentru supravegherea şi urmărirea spaţială Număr celex: 32014D0541

În vigoare de la 27.05.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 189 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 2 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 14 aprilie 2014.

întrucât:

(1) În Comunicarea sa din 4 aprilie 2011 intitulată "Către o strategie spaţială a Uniunii Europene în serviciul cetăţeanului", Comisia a subliniat că o competenţă partajată în domeniul spaţiului conferită Uniunii prin Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) merge mână în mână cu un parteneriat consolidat cu statele membre. Comisia a subliniat, de asemenea, că toate acţiunile noi trebuie să se bazeze pe resursele existente şi pe identificarea în comun a situaţiei în care sunt necesare noi resurse.

(2) În Rezoluţia sa din 26 septembrie 2008 intitulată "Promovarea politicii spaţiale europene", Consiliul reaminteşte că mijloacele spaţiale au devenit indispensabile pentru economia noastră şi că siguranţa lor trebuie să fie asigurată. Consiliul a subliniat "necesitatea pentru Europa [. . .] de a-şi dezvolta o capacitate europeană pentru monitorizarea şi supravegherea infrastructurii şi deşeurilor spaţiale, plecându-se iniţial de la bunurile naţionale şi europene existente, exploatând relaţiile care pot fi stabilite cu alte naţiuni partenere şi capacităţile acestora".

(3) În Rezoluţia sa din 25 noiembrie 2010 intitulată "Provocări globale: valorificarea la maximum a sistemelor spaţiale europene", Consiliul recunoaşte necesitatea unei viitoare capacităţi de cunoaştere a situaţiei spaţiale (SSA) ca o activitate la nivel european care să dezvolte şi să exploateze mijloacele civile şi militare naţionale şi europene existente şi invită Comisia şi Consiliul să propună un mecanism de guvernanţă şi o politică în materie de date care să permită statelor membre să contribuie cu capacităţile lor naţionale relevante în conformitate cu cerinţele şi cu regulamentele de securitate aplicabile. Consiliul a invitat în continuare "toţi actorii instituţionali europeni să exploreze măsuri adecvate" care să fie bazate pe cerinţele definite ale utilizatorilor civili şi militari, să utilizeze mijloace relevante în conformitate cu cerinţele de securitate aplicabile şi să valorifice rezultatele programului de pregătire SSA al Agenţiei Spaţiale Europene (ESA).

(4) Concluziile Consiliului din 31 mai 2011 privind Comunicarea Comisiei intitulată "Către o strategie spaţială a Uniunii Europene în serviciul cetăţeanului" şi Rezoluţia Consiliului din 6 decembrie 2011 intitulată "Orientări privind valoarea adăugată şi beneficiile spaţiului pentru securitatea cetăţenilor europeni" au reiterat "necesitatea unei capacităţi eficiente în materie de cunoaştere a situaţiei spaţiale (SSA) ca activitate la nivel european" şi au invitat Uniunea să recurgă la "utilizarea pe scară cât mai largă a mijloacelor, competenţelor şi abilităţilor care sunt deja existente sau în curs de elaborare în statele membre, la nivel european şi, după caz, la nivel internaţional". Recunoscând faptul că un astfel de sistem are, în mod natural, o dublă utilizare şi ţinând seama de dimensiunea sa specială de securitate, Consiliul a invitat Comisia şi Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE), în strânsă colaborare cu ESA şi statele membre care deţin astfel de mijloace şi capacităţi, şi consultând toţi actorii implicaţi, să prezinte propuneri pentru a exploata pe deplin aceste mijloace şi capacităţi şi a se baza pe ele în vederea elaborării unei capacităţi SSA ca activitate la nivel european şi, în acest context, a defini o guvernanţă şi o politică adecvată în materie de date ţinând seama de caracterul deosebit de sensibil al datelor SSA.

(5) Se consideră, în general, că SSA acoperă trei domenii principale, care vizează protejarea infrastructurilor în spaţiu, respectiv, supravegherea şi urmărirea spaţială (SST), previzionarea şi monitorizarea fenomenelor meteorologice spaţiale şi obiectele din apropierea Pământului. Activităţile desfăşurate în aceste domenii urmăresc să protejeze infrastructurile în spaţiu şi din spaţiu. Prezenta decizie, care reglementează SST, ar trebui să promoveze sinergiile între aceste domenii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...