Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 540/2014 privind nivelul sonor al autovehiculelor şi al amortizoarelor de zgomot de înlocuire, de modificare a Directivei 2007/46/CE şi de abrogare a Directivei 70/157/CEE (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014R0540

În vigoare de la 16.06.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 6 februarie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Poziţia în primă lectură a Consiliului din 20 februarie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziţia Parlamentului European din 2 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 26 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), piaţa internă cuprinde o zonă fără frontiere interne, în cadrul căreia ar trebui să se asigure libera circulaţie a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor şi a capitalului. În acest scop, este în vigoare un sistem cuprinzător de omologare UE de tip pentru autovehicule. Cerinţele tehnice pentru omologarea UE de tip a autovehiculelor şi a amortizoarelor de zgomot ale acestora în ceea ce priveşte nivelurile sonore admise ar trebui armonizate pentru a se evita adoptarea unor cerinţe care diferă de la un stat membru la altul şi pentru a garanta buna funcţionare a pieţei interne, oferind, în acelaşi timp, un nivel ridicat de protecţie a mediului şi a siguranţei publice şi o mai bună calitate a vieţii şi a sănătăţii, şi luând în considerare vehiculele rutiere ca sursă semnificativă de zgomot în sectorul transporturilor.

(2) Cerinţele în materie de omologare UE de tip se aplică deja în contextul dreptului Uniunii care reglementează diferite aspecte ale performanţei autovehiculelor, precum emisiile de CO2 provenite de la autoturisme şi de la vehiculele utilitare uşoare, emisiile poluante şi standardele de siguranţă. Cerinţele tehnice aplicabile în temeiul prezentului regulament ar trebui elaborate în aşa fel încât să se asigure o abordare coerentă în ansamblul dreptului Uniunii, ţinând seama de toţi factorii de zgomot relevanţi.

(3) Zgomotul traficului rutier afectează sănătatea în numeroase feluri. Stresul prelungit cauzat de zgomot poate epuiza rezervele fizice umane, poate perturba capacitatea de reglare a funcţiilor organelor şi, prin urmare, poate limita eficacitatea acestora. Zgomotul traficului rutier este un posibil factor de risc pentru apariţia de afecţiuni şi incidente medicale, cum ar fi hipertensiunea arterială şi atacurile de cord. Efectele zgomotului traficului rutier ar trebui cercetate în continuare în acelaşi mod, astfel cum se prevede în Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

(4) Directiva 70/157/CEE a Consiliului a armonizat cerinţele tehnice diferite ale statelor membre referitoare la nivelul sonor admis al autovehiculelor şi al sistemelor de evacuare ale acestora în scopul instituirii şi funcţionării pieţei interne. În scopul funcţionării adecvate a pieţei interne şi pentru a asigura o aplicare uniformă şi coerentă în întreaga Uniune, este oportună înlocuirea directivei prin prezentul regulament.

(5) Prezentul regulament reprezintă un regulament distinct în contextul procedurii de omologare de tip în conformitate cu Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. În consecinţă, anexele IV, VI şi XI la respectiva directivă ar trebui modificate.

(6) Directiva 70/157/CEE se referă la Regulamentul nr. 51 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) privind emisiile sonore, care specifică metoda de încercare pentru emisiile sonore, şi la Regulamentul nr. 59 al CEE-ONU privind dispoziţiile uniforme privind omologarea dispozitivelor de amortizare a zgomotului de înlocuire. Ca parte contractantă la Acordul CEE-ONU din 20 martie 1958 privind adoptarea specificaţiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roţi, echipamente şi componente care pot fi montate şi/ sau folosite la vehicule cu roţi şi condiţiile pentru recunoaşterea reciprocă a omologărilor acordate pe baza acestor specificaţii (2), Uniunea a decis să aplice respectivele regulamente.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...