Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 537/2014 privind cerinţe specifice referitoare la auditul statutar al entităţilor de interes public şi de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014R0537

În vigoare de la 16.06.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Auditorii statutari şi firmele de audit statutar sunt abilitaţi (abilitate) prin lege să efectueze audituri statutare ale entităţilor de interes public în scopul creşterii încrederii publicului în situaţiile financiare anuale şi consolidate ale acestor entităţi. Rolul de interes public al auditului statutar înseamnă că o comunitate largă de persoane şi instituţii se bazează pe calitatea activităţii unui auditor statutar sau a unei firme de audit. Un audit de bună calitate contribuie la funcţionarea ordonată a pieţelor prin îmbunătăţirea integrităţii şi eficienţei situaţiilor financiare. Ca atare, auditorii statutari îndeplinesc o funcţie socială deosebit de importantă.

(2) Legislaţia Uniunii prevede că situaţiile financiare, compuse din situaţii financiare anuale sau situaţii financiare consolidate, ale instituţiilor de credit, societăţilor de asigurări, emitenţilor de valori mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, instituţiilor de plată, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), instituţiilor emitente de monedă electronică şi ale fondurilor de investiţii alternative sunt auditate de una sau mai multe persoane autorizate să desfăşoare astfel de audituri în conformitate cu legislaţia Uniunii, mai precis: articolul 1 alineatul (1) din Directiva 86/635/CEE a Consiliului, articolul 1 alineatul (1) din Directiva 91/674/CEE a Consiliului, articolul 4 alineatul (4) din Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, articolul 15 alineatul (2) din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, articolul 73 din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi articolul 22 alineatul (3) din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului. Mai mult, articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului impune, de asemenea, ca situaţiile financiare anuale ale societăţilor de investiţii să fie auditate atunci când nu se aplică Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului.

(3) Condiţiile de autorizare a persoanelor responsabile cu efectuarea auditului statutar, precum şi cerinţele minime pentru desfăşurarea unui astfel de audit statutar sunt prevăzute în Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

(4) La 13 octombrie 2010, Comisia a publicat o carte verde intitulată "Politica de audit: lecţiile crizei", prin care a lansat o consultare publică amplă, în contextul general al reformei cadrului de reglementare a pieţelor financiare, asupra rolului şi incidenţei auditului şi asupra modului în care funcţia auditului poate fi extinsă pentru a contribui la îmbunătăţirea stabilităţii financiare. Respectiva consultare publică a concluzionat că prevederile Directivei 2006/43/CE privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare consolidate ale entităţilor de interes public pot fi îmbunătăţite. La 13 septembrie 2011, Parlamentul European a publicat un raport din proprie iniţiativă privind respectiva carte verde. Comitetul Economic şi Social European a adoptat, de asemenea, un raport privind respectiva carte verde la 16 iunie 2011.

(5) Este important să se stabilească norme detaliate pentru a se garanta că auditurile statutare ale entităţilor de interes public sunt efectuate la un nivel de calitate corespunzător, de către auditori statutari şi firme de audit statutar care îndeplinesc cerinţe stricte. Un regim de reglementare comun ar trebui să îmbunătăţească integritatea, independenţa, obiectivitatea, responsabilitatea, transparenţa şi fiabilitatea auditorilor statutari şi ale firmelor de audit care efectuează audituri statutare ale unor entităţi de interes public, contribuind la calitatea auditului statutar în Uniune şi, prin urmare, la funcţionarea fără probleme a pieţei interne, ducând la un nivel ridicat al protecţiei consumatorilor şi a investitorilor. Elaborarea unui act normativ distinct privind entităţile de interes public asigură, de asemenea, un grad înalt de armonizare şi o aplicare uniformă a normelor, contribuind astfel la funcţionarea mai eficientă a pieţei interne. Aceste cerinţe stricte ar trebui să fie aplicabile auditorilor statutari şi firmelor de audit numai în măsura în care efectuează audituri statutare ale unor entităţi de interes public.

(6) Auditul statutar al cooperativelor de credit şi al băncilor de economii se caracterizează în anumite state membre printr-un sistem care nu permite cooperativelor de credit şi băncilor de economii să îşi aleagă în mod liber auditorul statutar sau firma de audit. Asociaţia de audit din care face parte cooperativa de credit sau banca de economii în calitate de membru este obligată prin lege să efectueze auditul statutar. Astfel de asociaţii de audit funcţionează pe baze nelucrative, fără a urmări interese comerciale, după cum reiese din natura lor juridică. Mai mult, unităţile organizaţionale ale acestor asociaţii nu sunt asociate cu un interes economic comun, lucru care le-ar putea periclita independenţa. În mod asemănător, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a scuti de la aplicarea prezentului regulament cooperativele de credit în sensul articolului 2 punctul 14 din Directiva 2006/43/CE, băncile de economii sau entităţile similare, astfel cum sunt menţionate la articolul 45 din Directiva 86/635/CEE, sau filialele ori succesorii legali ai acestora, cu condiţia respectării principiilor de independenţă prevăzute în Directiva 2006/43/CE.

(7) Nivelul şi structura onorariilor primite de la o entitate auditată pot să ameninţe independenţa unui auditor statutar sau a unei firme de audit. Prin urmare, este important să se garanteze că onorariile de audit nu sunt condiţionate în niciun fel, iar în cazul în care onorariile de audit percepute unui singur client, inclusiv filialelor sale, au o valoare considerabilă, să se stabilească o procedură specifică, care să implice comitetul de audit, în scopul de asigura calitatea auditului. Dacă auditorul statutar sau de audit devine dependent în mod excesiv de un client unic, comitetul de audit ar trebui să decidă, pe baza unor justificări corespunzătoare, dacă auditorul statutar sau firma de audit poate continua să efectueze auditul statutar. Cu ocazia luării unei astfel de decizii, comitetul de audit ar trebui să ţină seama, printre altele, de ameninţările la adresa independenţei şi de consecinţele unei astfel de decizii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...