Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 304/2014 privind operaţiunile naţionale de administrare a activelor şi pasivelor de către băncile centrale naţionale (BCE/2014/9) Număr celex: 32014O0009(01)

În vigoare de la 28.05.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuţă,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolele 12.1 şi 14.3,

întrucât:

(1) Realizarea politicii monetare unice implică definirea de către Banca Centrală Europeană (BCE) a principiilor generale de urmat de către băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "BCN") cu ocazia efectuării operaţiunilor naţionale cu active şi pasive la propria lor iniţiativă; astfel de operaţiuni nu ar trebui să interfereze cu politica monetară unică.

(2) Acordurile de răscumpărare încheiate de BCN cu băncile centrale naţionale din afara Eurosistemului pot avea un impact asupra lichidităţii din zona euro şi, prin urmare, asupra politicii monetare unice odată ce încep să producă efecte. Prin urmare, pentru o mai bună salvgardare a integrităţii politicii monetare unice, Consiliul guvernatorilor a decis pe 22 octombrie 2009 că pentru anumite acorduri privind lichiditatea încheiate de BCN cu băncile centrale naţionale din afara Eurosistemului ar trebui solicitată aprobarea prealabilă de către acesta.

(3) Limitele aplicabile remunerării depozitelor entităţilor publice la BCN ca agenţi fiscali în temeiul articolului 21.2 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC") trebuie precizate pentru a asigura integritatea politicii monetare unice şi pentru a furniza stimulente pentru plasarea depozitelor entităţilor publice pe piaţă, în scopul facilitării administrării lichidităţii din Eurosistem şi al implementării politicii monetare. În plus, introducerea unui plafon pentru remunerarea depozitelor entităţilor publice pe baza ratelor dobânzii de pe pieţele monetare facilitează monitorizarea de către BCE a respectării de către BCN a interdicţiei de finanţare monetară în conformitate cu articolul 271 litera (d) din tratat.

(4) Având în vedere natura excepţională şi temporară a depozitelor entităţilor publice legate de programe ale Uniunii Europene/Fondului Monetar Internaţional şi alte programe similare de susţinere financiară, procedurile aplicabile ar trebui să nu restricţioneze posibilitatea entităţilor publice naţionale de a păstra depozite la BCN corespunzătoare acestora, nu în ultimul rând pentru că deţinerea unor astfel de depozite poate face parte din condiţiile programului relevant. Excluderea unor astfel de depozite de la valoarea-prag nu interferează cu politica monetară unică în măsura în care interferează deţinerea de depozite ale entităţilor publice în alte state membre a căror monedă este euro,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1 Domeniul de aplicare

(1) Prezenta orientare se aplică tuturor operaţiunilor BCN care implică sume în euro, inclusiv operaţiunile efectuate de BCN ca titular în nume propriu, ca agent in numele terţilor sau ca titular şi agent în mod simultan. Următoarele operaţiuni nu fac obiectul prezentei orientări:

(a) facilităţile permanente şi operaţiunile executate de BCN la iniţiativa BCE, în special operaţiunile efectuate în conformitate cu Orientarea BCE/2011/14;

(b) tranzacţiile cu metale preţioase şi operaţiunile valutare faţă de euro, care sunt acoperite de Orientarea BCE/2003/12;

(c) operaţiunile BCN legate de asistenţa privind lichiditatea în situaţii de urgenţă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...