Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 573/2014 privind cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forţei de muncă (SPOFM) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014D0573

În vigoare de la 28.05.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 149,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 16 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 8 mai 2014.

întrucât:

(1) În concluziile sale din 17 iunie 2010, Consiliul European a adoptat Strategia Europa 2020 pentru ocuparea forţei de muncă şi pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii ("Strategia Europa 2020"). Consiliul European a pledat pentru mobilizarea tuturor instrumentelor şi politicilor Uniunii pentru a sprijini realizarea obiectivelor comune şi a invitat statele membre să întreprindă acţiuni consolidate coordonate. Serviciile publice de ocupare a forţei de muncă (SPOFM) joacă un rol central în contribuţia la realizarea, până în 2020, a obiectivului principal al Strategiei Europa 2020 privind o rată a ocupării forţei de muncă de 75% pentru femeile şi bărbaţii cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani, în special prin reducerea ratei şomajului în rândul tinerilor.

(2) Articolul 45 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ("tratatul") prevede libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul Uniunii, în timp ce articolul 46 din tratat stabileşte măsuri menite să facă această libertate posibilă, în special asigurând o strânsă cooperare între serviciile publice de ocupare a forţei de muncă. Reţeaua SPOFM înfiinţată în temeiul prezentei decizii ("reţeaua") ar trebui să includă, pe lângă aspectele generale privind mobilitatea geografică, o gamă largă de obiective şi iniţiative sub formă de măsuri de încurajare menite să îmbunătăţească cooperarea dintre statele membre în domeniul ocupării forţei de muncă.

(3) Prezenta decizie ar trebui să urmărească să încurajeze cooperarea între statele membre în domeniile care intră în responsabilitatea SPOFM. Decizia oficializează şi consolidează cooperarea informală dintre SPOFM prin intermediul actualei reţele europene a şefilor SPOFM la care toate statele membre au fost de acord să participe. Valorificarea la maximum a potenţialului reţelei presupune participarea continuă a tuturor statelor membre. Această participare ar trebui să fie notificată secretariatului reţelei.

(4) În conformitate cu articolul 148 alineatul (4) din tratat, Consiliul a adoptat, prin Decizia 2010/707/UE, orientări pentru politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre, care au fost menţinute pentru perioada 2011-2013. Aceste orientări integrate ghidează statele membre în definirea programelor lor naţionale de reformă şi în punerea în aplicare a reformelor. Orientările integrate constituie baza recomandărilor specifice fiecărei ţări pe care Consiliul le adresează statelor membre în temeiul articolului respectiv. În ultimii ani, aceste recomandări au inclus recomandări specifice privind funcţionarea şi capacitatea SPOFM, precum şi eficacitatea politicilor active în domeniul pieţei forţei de muncă în statele membre.

(5) Recomandările specifice fiecărei ţări ar beneficia de o susţinere prin reacţii consolidate bazate pe date concrete referitoare la succesul punerii în aplicare a politicii şi de cooperarea între SPOFM din statele membre. În acest scop, reţeaua ar trebui să ia iniţiative precise, cum ar fi sistemele comune de analiză comparativă bazate pe date concrete, activităţile aferente de învăţare reciprocă, asistenţa reciprocă între membrii reţelei şi punerea în aplicare de acţiuni strategice care îşi propun să modernizeze SPOFM. La cererea Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei sau a Comitetului pentru ocuparea forţei de muncă (EMCO), competenţele specifice ale reţelei şi ale membrilor acesteia ar trebui să fie folosite, de asemenea, pentru a furniza date concrete în legătură cu dezvoltarea politicilor privind ocuparea forţei de muncă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...