Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 67/2014 privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne ("Regulamentul IMI") (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014L0067

În vigoare de la 28.05.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1) şi articolul 62,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 16 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 13 mai 2014.

întrucât:

(1) Libera circulaţie a lucrătorilor, libertatea de stabilire şi libera prestare a serviciilor reprezintă principii fundamentale ale pieţei interne a Uniunii, consacrate în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE). Punerea în aplicare a respectivelor principii este consolidată în continuare de Uniune, fiind menită să garanteze condiţii de concurenţă echitabile pentru întreprinderi şi respectarea drepturilor lucrătorilor.

(2) Libera prestare a serviciilor include dreptul întreprinderilor de a presta servicii într-un alt stat membru, în care îşi pot detaşa temporar propriii lucrători pentru prestarea acestor servicii. Este necesar, în vederea detaşării lucrătorilor, să se facă distincţie între această libertate şi libera circulaţie a lucrătorilor, care oferă fiecărui cetăţean dreptul de a circula liber într-un alt stat membru pentru a lucra şi pentru a se stabili acolo în acest scop şi îl protejează împotriva discriminării în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă, remunerarea şi alte condiţii de muncă şi de încadrare în muncă faţă de resortisanţii statului membru respectiv.

(3) În ceea ce priveşte lucrătorii detaşaţi temporar pentru a efectua activităţi în vederea prestării de servicii într-un alt stat membru decât cel în care aceştia îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit, Directiva 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului stabileşte un set fundamental de clauze şi condiţii de încadrare în muncă clar definite care trebuie respectate de către prestatorul de servicii în statul membru în care are loc detaşarea, pentru a asigura o protecţie minimă a lucrătorilor detaşaţi în cauză.

(4) Toate măsurile introduse prin prezenta directivă ar trebui să fie justificate şi proporţionale, astfel încât să nu genereze sarcini administrative sau să îngrădească potenţialul întreprinderilor, în special al întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri), de a crea noi locuri de muncă, şi să protejeze, în acelaşi timp, lucrătorii detaşaţi.

(5) Pentru a asigura conformitatea cu Directiva 96/71/CE, fără a impune însă prestatorilor de servicii o sarcină administrativă inutilă, este esenţial ca elementele faptice menţionate în dispoziţiile referitoare la identificarea unei reale detaşări şi la prevenirea abuzurilor şi a eludării din prezenta directivă să fie considerate orientative şi neexhaustive. În special, nu ar trebui să existe nicio cerinţă potrivit căreia fiecare element trebuie să fie îndeplinit în fiecare caz de detaşare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...