Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 60/2014 privind restituirea obiectelor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (Reformare) Număr celex: 32014L0060

În vigoare de la 17.06.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 16 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 8 mai 2014.

întrucât:

(1) Directiva 93/7/CEE a Consiliului a fost modificată în mod substanţial prin Directivele 96/100/CE şi 2001/38/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului. Din motive de claritate, ar trebui, cu ocazia noilor modificări, să se procedeze la reformarea directivei menţionate.

(2) Piaţa internă cuprinde un spaţiu fără frontiere interne în care libera circulaţie a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor este asigurată în conformitate cu Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE). În conformitate cu articolul 36 din TFUE, dispoziţiile relevante privind libera circulaţie a mărfurilor nu se opun interdicţiilor sau restricţiilor asupra importurilor, exporturilor sau mărfurilor aflate în tranzit, justificate din motive de protejare a unor bunuri de patrimoniu naţional cu valoare artistică, istorică sau arheologică.

(3) În temeiul şi în limitele articolului 36 din TFUE, statele membre păstrează dreptul de a-şi defini patrimoniul naţional şi posibilitatea de a lua măsurile necesare pentru a-i asigura protecţia. Totuşi, Uniunea joacă un rol important în încurajarea cooperării dintre statele membre în vederea protejării patrimoniului cultural de importanţă europeană de care aparţin aceste bunuri de patrimoniu naţional.

(4) Directiva 93/7/CEE a pus în practică un sistem care să permită statelor membre să obţină restituirea, pe teritoriul lor, a obiectelor culturale clasificate drept "bunuri de patrimoniu naţional" în sensul articolului 36 din TFUE aparţinând unor categorii comune de obiecte culturale menţionate în anexa la directiva respectivă şi care au părăsit teritoriul lor cu încălcarea măsurilor naţionale sau a dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 116/2009 al Consiliului. Directiva respectivă a inclus şi obiectele culturale clasificate drept "bunuri de patrimoniu naţional" care formează parte integrantă a colecţiilor publice sau a inventarelor instituţiilor ecleziastice care nu intrau în aceste categorii comune.

(5) Directiva 93/7/CEE a stabilit o cooperare administrativă între statele membre privind bunurile de patrimoniu naţional, în strânsă legătură cu cooperarea lor cu Interpol şi cu alte organisme competente în domeniul operelor de artă furate, în special înregistrarea obiectelor culturale pierdute, furate sau care au părăsit ilegal teritoriul şi care fac parte din patrimoniul naţional şi din colecţiile lor publice.

(6) Procedura prevăzută de Directiva 93/7/CEE a constituit un prim pas spre o cooperare între statele membre în acest domeniu în cadrul pieţei interne în scopul consolidării recunoaşterii reciproce a legislaţiilor naţionale în domeniu.

(7) Regulamentul (CE) nr. 116/2009, împreună cu Directiva 93/7/CEE, au instituit un sistem al Uniunii de protecţie a obiectelor culturale ale statelor membre.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...