Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 66/2014 privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe în contextul unui transfer în cadrul aceleiaşi companii Număr celex: 32014L0066

În vigoare de la 27.05.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 79 alineatul (2) literele (a) şi (b),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 15 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 13 mai 2014.

întrucât:

(1) Pentru stabilirea treptată a unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevede adoptarea de măsuri în domeniul migraţiei, care sunt echitabile faţă de resortisanţii ţărilor terţe.

(2) TFUE prevede că Uniunea urmează să dezvolte o politică comună în domeniul migraţiei care vizează să asigure, în toate etapele, gestionarea eficientă a fluxurilor de migraţie şi un tratament echitabil faţă de resortisanţii ţărilor terţe cu şedere legală în statele membre. În acest scop, Parlamentul European şi Consiliul urmează să adopte măsuri privind condiţiile de intrare şi de şedere, precum şi norme privind eliberarea de către statele membre a vizelor pe termen lung şi a permiselor de şedere, precum şi definirea drepturilor resortisanţilor ţărilor terţe cu şedere legală într-un stat membru, inclusiv condiţiile care reglementează libertatea de circulaţie şi de şedere în alte state membre.

(3) Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată "Europa 2020: O strategie pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii" stabileşte obiectivul Uniunii de a deveni o economie întemeiată pe cunoaştere şi inovare, de a reduce sarcina administrativă a companiilor şi de a corela mai bine oferta cu cererea de forţă de muncă. Măsurile menite să faciliteze intrarea în Uniune a cadrelor de conducere, a specialiştilor şi a angajaţilor stagiari din ţările terţe în cadrul unui transfer în cadrul aceleiaşi companii trebuie considerate în acest context mai amplu.

(4) Programul de la Stockholm, adoptat de Consiliul European la 11 decembrie 2009, recunoaşte că migraţia forţei de muncă poate contribui la creşterea competitivităţii şi a vitalităţii economice şi că, în contextul provocărilor demografice importante cu care se va confrunta Uniunea în viitor şi, prin urmare, în contextul unei cereri crescute de forţă de muncă, politicile flexibile în domeniul imigraţiei vor avea o contribuţie importantă la dezvoltarea economică a Uniunii şi la performanţa acesteia pe termen mai lung. Prin programul de la Stockholm, Comisia şi Consiliul sunt chemate să aplice în continuare Planul de acţiune politică privind migraţia legală prevăzut în Comunicarea Comisiei din 21 decembrie 2005.

(5) Ca o consecinţă a globalizării afacerilor, a creşterii schimburilor comerciale, a creşterii şi răspândirii grupurilor multinaţionale, în ultimii ani mobilitatea cadrelor de conducere, a specialiştilor şi a angajaţilor stagiari din sucursalele şi filialele companiilor multinaţionale, relocaţi temporar pentru misiuni pe termen scurt în alte unităţi ale companiei, a luat amploare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...