Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 53/2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio şi de abrogare a Directivei 1999/5/CE (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014L0053

În vigoare de la 11.06.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 13 martie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 14 aprilie 2014.

întrucât:

(1) Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European şi a Consiliului a fost modificată de mai multe ori şi în mod substanţial. Deoarece urmează să se opereze noi modificări, din raţiuni de claritate, directiva respectivă ar trebui să fie înlocuită.

(2) Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului stabileşte normele privind acreditarea organismelor de evaluare a conformităţii, oferă un cadru pentru supravegherea pieţei produselor şi pentru controlul produselor provenite din ţările terţe şi prevede principiile generale privind marcajul CE.

(3) Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului stabileşte principii comune şi dispoziţii de referinţă concepute pentru a fi aplicate în întregii legislaţii sectoriale, cu scopul de a oferi o bază coerentă pentru revizuirea sau reformarea legislaţiei respective. Prin urmare, Directiva 1999/5/CE ar trebui să fie adaptată la decizia respectivă.

(4) Cerinţele esenţiale prevăzute de Directiva 1999/5/CE, care sunt relevante pentru echipamentele terminale pentru linii fixe, adică asigurarea protecţiei sănătăţii şi a siguranţei, a protecţiei persoanelor, a animalelor domestice şi a bunurilor şi a unui nivel adecvat al compatibilităţii electromagnetice, sunt acoperite în mod corespunzător de Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului. Prin urmare, prezenta directivă nu se aplică echipamentelor terminale pentru linii fixe.

(5) Problemele de concurenţă pe piaţa echipamentelor terminale sunt acoperite în mod corespunzător prin Directiva 2008/63/CE a Comisiei, în special prin obligaţia autorităţilor naţionale de reglementare de a asigura publicarea detaliilor privind specificaţiile tehnice ale interfeţelor de acces la reţea. Prin urmare, nu este necesar să se includă în prezenta directivă cerinţe care facilitează concurenţa de pe piaţa pentru echipamentele terminale vizate în Directiva 2008/63/CE.

(6) Echipamente care emit sau recepţionează intenţionat unde radio în scopul realizării comunicaţiilor radio sau al radiodeterminării utilizează sistematic spectrul de frecvenţe radio. În scopul de a asigura o utilizare eficientă a spectrului radio pentru a se evita interferenţele dăunătoare, toate aceste echipamente ar trebui să intre în domeniul de aplicare al prezentei directive.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...