Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 61/2014 privind măsuri de reducere a costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice de mare viteză (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014L0061

În vigoare de la 23.05.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 15 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 8 mai 2014.

întrucât:

(1) Economia digitală aduce schimbări profunde pieţei interne. Datorită caracterului său inovator, vitezei şi dimensiunii sale transfrontaliere, ea are potenţialul de a duce integrarea pieţei interne la un nou nivel. Uniunea are viziunea unei economii digitale care să producă avantaje economice şi sociale sustenabile, bazate pe servicii online moderne şi pe conexiuni rapide la internet. O infrastructură digitală de înaltă calitate stă practic la baza tuturor sectoarelor unei economii moderne şi inovatoare şi are o importanţă strategică pentru coeziunea socială şi teritorială. De aceea, toţi cetăţenii, precum şi sectoarele privat şi public, trebuie să aibă oportunitatea de a face parte din economia digitală.

(2) Recunoscând importanţa extinderii benzii largi de mare viteză, statele membre au aprobat obiectivele ambiţioase privind banda largă, stabilite în Comunicarea Comisiei intitulată "Agenda digitală pentru Europa - promovarea digitală a creşterii în Europa" ("Agenda digitală"), şi anume punerea la dispoziţia tuturor europenilor a benzii largi de bază până în 2013 şi garantarea, până în 2020, a accesului tuturor europenilor la internet cu viteze mult mai ridicate, de cel puţin 30 Mbps şi a unor abonamente cu conexiuni la internet de peste 100 Mbps pentru cel puţin 50 % din gospodăriile europene.

(3) Având în vedere evoluţia rapidă a tehnologiilor, creşterea exponenţială a traficului în bandă largă, precum şi cererea crescândă de servicii electronice, obiectivele stabilite în Agenda digitală ar trebui să fie considerate ca fiind un minimum absolut şi Uniunea ar trebui să vizeze obiective mai ambiţioase privind banda largă pentru a favoriza creşterea economică, competitivitatea şi productivitatea. În contextul revizuirii prezentei directive, Comisia ar trebui să evalueze dacă şi în ce mod prezenta directivă ar putea contribui suplimentar la îndeplinirea obiectivului menţionat.

(4) Agenda digitală a identificat, de asemenea, necesitatea elaborării unor politici de reducere a costurilor instalării benzii largi pe întreg teritoriul Uniunii, asigurând, printre altele, o planificare şi o coordonare adecvate şi reducerea sarcinilor administrative. În acest sens, este necesar ca statele membre să facă investiţii în avans semnificative pentru a permite utilizarea în comun a infrastructurii fizice. Având în vedere obiectivele Agendei digitale şi recunoscând, în acelaşi timp, reducerea semnificativă a resurselor financiare alocate benzii largi în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea, în scopul îndeplinirii obiectivelor prezentei directive, să utilizeze finanţarea pusă la dispoziţie de către Uniune, în conformitate cu dispoziţiile aplicabile ale Uniunii.

(5) Reducerea costurilor instalării reţelelor de comunicaţii electronice de mare viteză ar contribui totodată la digitalizarea sectorului public, ceea ce va permite un efect de levier digital pentru toate sectoarele economiei, pe lângă reducerea costurilor pentru administraţiile publice şi eficientizarea serviciilor oferite cetăţenilor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...