Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 861/2006 de stabilire a măsurilor financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului şi în domeniul dreptului mării Număr celex: 32006R0861

În vigoare de la 14.06.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Aviz din 15 decembrie 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului prevede că politica comună în domeniul pescuitului (PCP) trebuie să asigure o exploatare a resurselor acvatice vii într-un mod care să ofere condiţii economice, ecologice şi sociale durabile.

(2) În cadrul punerii în aplicare a PCP în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2371/2002 şi a normelor sale de aplicare, un obiectiv esenţial este de a face mai eficientă intervenţia financiară comunitară în acest sector. O mai mare complementaritate şi proceduri mai raţionalizate, mai uniforme şi mai bine coordonate, atât în interiorul comunităţii, cât şi în relaţiile cu ţările terţe şi organizaţiile internaţionale, sunt esenţiale pentru asigurarea consecvenţei şi a pertinenţei acestor intervenţii financiare.

(3) Este necesar să se ţină seama de obiectivele stabilite anterior în cadrul reformei PCP din 2002, care au fost completate de instrumente juridice şi politice sectoriale.

(4) În afară de aceasta, este necesară adaptarea legislaţiei comunitare la aceste obiective şi la orientările cadrului financiar pentru perioada 2007-2013 şi, în acelaşi timp, asigurarea respectării Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene şi a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului, precum şi a cerinţelor de simplificare şi de ameliorare a reglementării.

(5) Cheltuielile comunitare pot lua, inter alia, forma unei decizii de finanţare, a unei înţelegeri privind subvenţiile Comunităţii, a unui contract de achiziţii publice, a unor memorandumuri de înţelegere şi a unor acorduri administrative în conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002.

(6) În afară de aceasta, este necesar să se ţină seama de concluziile Consiliului în domeniul agriculturii şi pescuitului din 19 iulie 2004 privind acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului.

(7) Este necesar să se definească în mod clar obiectivele, domeniile de acţiune şi rezultatele prevăzute în ceea ce priveşte finanţarea comunitară.

(8) Este necesar să se stabilească norme care să reglementeze eligibilitatea cheltuielilor, nivelul contribuţiei financiare comunitare şi condiţiile în care aceasta ar trebui pusă la dispoziţie.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...