Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 517/2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006 (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014R0517

În vigoare de la 09.06.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(2) Poziţia Parlamentului European din 12 martie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 14 aprilie 2014.

întrucât:

(1) În cel de al patrulea raport de evaluare al Grupului interguvernamental privind schimbările climatice ("IPCC") al Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice ("UNFCCC"), la care Uniunea este parte (2), se precizează că, în baza datelor ştiinţifice existente, ţările dezvoltate ar trebui să reducă până în 2050 emisiile de gaze cu efect de seră cu 80 până la 95% faţă de nivelurile din 1990, pentru a limita schimbările climatice la nivel mondial la o creştere cu 2°C a temperaturii, prevenind, astfel, efectele nedorite asupra climei.

(2) Decizia 94/69/CE a Consiliului din 15 decembrie 1993 privind încheierea Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice.

(2) Pentru a atinge acest obiectiv, Comisia a adoptat o Foaie de parcurs pentru trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon în 2050 care a fost menţionată de Consiliu în concluziile sale din 17 mai 2011 şi conformată de Parlamentul European în rezoluţia sa din 15 martie 2012. În acea foaie de parcurs Comisia stabileşte o metodă rentabilă de realizare a reducerilor necesare ale emisiilor globale în Uniune până în 2050. Acea foaie de parcurs stabileşte contribuţiile sectoriale necesare în şase domenii. Emisiile, altele decât cele de CO2 (inclusiv emisiile de gaze fluorurate cu efect de seră, dar exclusiv emisiile, altele decât cele de CO2 , provenite din agricultură) ar trebui să fie reduse cu 72-73% până în 2030 şi cu 70-78% până în 2050, faţă de nivelurile din 1990. Dacă se ia ca referinţă anul 2005, este nevoie de o reducere a emisiilor, altele decât cele de CO2 , cu 60-61% până în 2030, exceptând emisiile din agricultură. Emisiile de gaze fluorurate cu efect de seră au fost estimate la 90 de milioane de tone de echivalent CO2 în 2005. O reducere cu 60% înseamnă că emisiile ar trebui să fie reduse la aproximativ 35 de milioane de tone de echivalent CO2 până în 2030. Având în vedere că emisiile sunt estimate la 104 milioane de tone de echivalent CO2 în 2030 pe baza aplicării integrale a legislaţiei actuale a Uniunii, este necesară o scădere suplimentară de aproximativ 70 de milioane de tone de echivalent CO2 .

(3) Raportul Comisiei din 26 septembrie 2011 privind caracterul adecvat, aplicarea şi efectele Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului a concluzionat că actualele măsuri de izolare, dacă sunt aplicate integral, au potenţialul de a reduce emisiile de gaze fluorurate cu efect de seră. Aceste măsuri ar trebui, deci, să fie menţinute şi clarificate pe baza experienţei dobândite la punerea lor în aplicare. De asemenea, unele măsuri ar trebui să fie extinse şi la alte aplicaţii în care se folosesc cantităţi substanţiale de gaze fluorurate cu efect de seră, cum ar fi camioanele şi remorcile frigorifice. Obligaţia de a întocmi şi de a păstra evidenţe privind echipamentele care conţin astfel de gaze ar trebui să vizeze şi întrerupătoarele electrice. Având în vedere importanţa măsurilor de izolare la sfârşitul ciclului de viaţă al produselor şi echipamentelor care conţin gaze fluorurate cu efect de seră, statele membre ar trebui să ţină cont de valoarea sistemelor privind responsabilitatea producătorilor şi să încurajeze instituirea acestora, pe baza celor mai bune practici existente.

(4) Raportul Comisiei a concluzionat, de asemenea, că se poate face mai mult pentru reducerea emisiilor de gaze fluorurate cu efect de seră în Uniune, în special prin evitarea utilizării de astfel de gaze în cazul în care există tehnologii alternative sigure şi eficiente din punct de vedere energetic, care nu au niciun impact sau un impact mai redus asupra climei. O scădere, până în 2030, cu până la două treimi a emisiilor înregistrate în 2010 este rentabilă, deoarece în multe sectoare sunt disponibile alternative dovedite şi testate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...