Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 286/2014 de stabilire a criteriilor şi condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească reţelele europene de referinţă şi furnizorii de servicii medicale care doresc să se alăture unei reţele europene de referinţă (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014D0286

În vigoare de la 17.05.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere, în special articolul 12 alineatul (4), litera (a),

întrucât:

(1) Articolul 12 din Directiva 2011/24/UE prevede că Comisia trebuie să sprijine statele membre în vederea dezvoltării reţelelor europene de referinţă (denumite în continuare "reţele") între furnizorii de servicii medicale şi centrele de expertiză din statele membre, în special în domeniul bolilor rare(1). În acest scop, Comisia adoptă o listă de criterii şi condiţii specifice care trebuie îndeplinite de reţelele europene de referinţă şi de furnizorii de servicii medicale care doresc să facă parte şi să devină membri ai unei reţele (denumiţi în continuare "membri"). Reţelele ar trebui să îmbunătăţească accesul la diagnostic, tratament şi furnizarea unei asistenţe medicale de înaltă calitate pacienţilor a căror situaţie medicală necesită o concentrare deosebită de resurse sau expertiză şi ar putea, de asemenea, constitui puncte focale pentru formarea şi cercetarea medicală, difuzarea informaţiilor şi evaluare, mai ales în cazul bolilor rare.

(1) COM(2008) 679 final.

(2) În conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Directiva 2011/24/UE, fiecare reţea trebuie să selecteze cel puţin trei obiective de pe lista prevăzută la articolul 12 alineatul (2) din Directiva 2011/24/UE şi să demonstreze că dispune de competenţele necesare pentru a le realiza în mod eficace. În plus, reţelele au obligaţia de a completa lista de sarcini sau caracteristici prevăzută la articolul 12 alineatul (4) litera (a) punctele (i) - (vi) din Directiva 2011/24/UE. Prezenta decizie stabileşte o listă de criterii sau condiţii specifice care să garanteze îndeplinirea acestor sarcini de către reţele. Aceste criterii şi condiţii ar trebui să ofere baza pentru înfiinţarea şi evaluarea reţelelor.

(3) Printre setul de criterii şi condiţii necesare pentru a permite reţelelor realizarea obiectivelor aplicabile de la articolul 12 alineatul (2) din Directiva 2011/24/UE, decizia prevede o listă de criterii privind guvernanţa şi coordonarea reţelelor care ar trebui să garanteze funcţionarea transparentă şi eficientă a acestora. Deşi reţelelor ar trebui să li se permită să aibă diferite modele de organizare, este necesar să se solicite ca ansamblul acestora să aleagă unul dintre membrii lor în calitate de membru coordonator. Membrul coordonator numeşte o persoană care acţionează în calitate de coordonator al reţelei (denumit în continuare "coordonator"). Acestea ar trebui să fie reglementate de un comitet de reţea (denumit în continuare "comitet") compus din reprezentanţi ai fiecărui membru din reţea. Comitetul director ar trebui să fie responsabil de redactarea şi de adoptarea regulamentului de procedură, a planurilor de lucru şi a rapoartelor privind progresele înregistrate şi orice alte documente referitoare la activităţile reţelei. Coordonatorul, asistat de comitet, ar trebui să sprijine şi să faciliteze coordonarea internă atât în cadrul reţelei, cât şi cu alţi furnizori de servicii medicale.

(4) Furnizarea de asistenţă medicală de înaltă specializare, unul dintre criteriile pe care trebuie să le îndeplinească reţelele, ar trebui să aibă la bază servicii de asistenţă medicală de înaltă calitate, accesibile şi eficiente din punct de vedere al costurilor. Aceasta necesită echipe multidisciplinare de asistenţă medicală cu înaltă calificare şi cu experienţă şi, cel mai probabil, echipament medical sau infrastructuri specializate avansate care, în general, implică o concentrare a resurselor.

(5) Furnizorii de servicii medicale care solicită calitatea de membru al unei reţele ar trebui să demonstreze că îndeplinesc criteriile şi condiţiile prevăzute în prezenta decizie. Aceste criterii şi condiţii ar trebui să garanteze că serviciile şi asistenţa medicală sunt acordate conform celor mai înalte criterii de calitate posibile şi dovezi clinice disponibile.

(6) Criteriile şi condiţiile necesare pentru un furnizor de servicii medicale ar varia în funcţie de bolile sau afecţiunile abordate în mod specific de reţeaua la care doresc să adere. Prin urmare, se dovedeşte a fi necesară stabilirea a două seturi de criterii şi condiţii: un prim set de criterii şi condiţii orizontale care ar trebui să fie îndeplinite de toţi furnizorii de servicii medicale care doresc să adere la o reţea, indiferent de domeniul de expertiză sau de procedura sau tratamentul medical pe care le asigură, şi un al doilea set de criterii şi condiţii care ar putea fi variabile, în funcţie de domeniul concret de aplicare al expertizei, de boala sau de afecţiunea abordată de către reţeaua la care doresc să adere.

(7) În cadrul primului set de criterii şi condiţii structurale şi orizontale, cele referitoare la responsabilizarea pacienţilor şi la asistenţa medicală orientată către pacient, la organizarea, gestionarea şi continuitatea activităţii, la capacitatea de cercetare şi formare par să fie esenţiale pentru a se garanta realizarea obiectivelor reţelelor.

(8) Criterii şi condiţii structurale şi orizontale suplimentare în ceea ce priveşte schimburile de expertiză, sistemele de informaţii şi instrumentele e-sănătate ar trebui să contribuie la dezvoltarea, partajarea şi răspândirea de informaţii şi cunoştinţe şi să favorizeze îmbunătăţiri în diagnosticarea şi tratamentul bolilor în cadrul reţelelor şi în afara acestora şi să colaboreze strâns cu alte centre de expertiză şi reţele la nivel naţional şi internaţional. Sistemele de tehnologie a informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) interoperabile şi compatibile din punct de vedere semantic ar facilita schimbul de date medicale şi informaţii cu privire la pacienţi, precum şi stabilirea şi întreţinerea unor baze de date şi registre comune.

(9) Capacitatea de a întreţine un schimb eficient şi sigur de date medicale şi de alte informaţii referitoare la pacient, precum şi de date cu caracter personal ale personalului medical responsabil de pacient constituie un aspect esenţial pentru buna funcţionare a reţelelor. Schimbul de date ar trebui, în special, să se desfăşoare în conformitate cu scopurile, necesitatea şi temeiul juridic specificate pentru prelucrarea datelor şi să fie însoţit de garanţii adecvate şi de drepturile persoanei vizate. Datele cu caracter personal ar trebui să fie prelucrate în conformitate cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...