Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Regulamentul nr. 468/2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană şi autorităţile naţionale competente şi cu autorităţile naţionale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (BCE/2014/17) Număr celex: 32014R0017

În vigoare de la 15.05.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (6) şi articolul 132,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 34,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuţii specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce priveşte politicile legate de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, în special articolul 4 alineatul (3), articolul 6 şi articolul 33 alineatul (2),

având în vedere Acordul interinstituţional între Parlamentul European şi Banca Centrală Europeană privind modalităţile practice de exercitare a controlului democratic şi de monitorizare a exercitării atribuţiilor conferite Băncii Centrale Europene în cadrul Mecanismului unic de supraveghere,

având în vedere consultarea publică şi analiza desfăşurate în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013,

având în vedere propunerea Consiliului de supraveghere şi în consultare cu autorităţile naţionale competente,

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 (denumit în continuare "Regulamentul privind MUS") instituie Mecanismul unic de supraveghere (MUS) compus din Banca Centrală Europeană (BCE) şi autorităţile naţionale competente (ANC) din statele membre participante.

(2) În temeiul articolului 6 din Regulamentul privind MUS, BCE are competenţa exclusivă să exercite atribuţiile microprudenţiale conferite acesteia prin articolul 4 din acel regulament cu privire la instituţiile de credit cu sediul în statele membre participante. BCE este responsabilă cu funcţionarea eficace şi coerentă a MUS şi cu monitorizarea funcţionării sistemului, în baza responsabilităţilor şi procedurilor stabilite în articolul 6 din Regulamentul privind MUS.

(3) Dacă este cazul şi fără a aduce atingere responsabilităţii şi răspunderii BCE pentru atribuţiile care îi sunt conferite prin Regulamentul privind MUS, ANC sunt responsabile să sprijine BCE, în condiţiile stabilite în Regulamentul privind MUS şi în prezentul regulament, prin pregătirea şi punerea în aplicare a oricăror acte referitoare la atribuţiile prevăzute la articolul 4 din Regulamentul privind MUS cu privire la toate instituţiile de credit, inclusiv să acorde asistenţă în activităţile de verificare. În acest scop, ANC ar trebui să urmeze instrucţiunile furnizate de BCE în îndeplinirea atribuţiilor menţionate la articolul 4 din Regulamentul privind MUS.

(4) BCE, ANC şi autorităţile naţionale desemnate (AND) trebuie să îndeplinească atribuţiile macroprudenţiale prevăzute la articolul 5 din Regulamentul privind MUS şi să urmeze procedurile de coordonare prevăzute în acel regulament, în prezentul regulament şi în legislaţia relevantă a Uniunii, fără a aduce atingere rolului Eurosistemului şi al Comitetului european pentru risc sistemic.

(5) În cadrul MUS, responsabilităţile de supraveghere corespunzătoare ale BCE şi ale ANC sunt alocate pe baza caracterului semnificativ al entităţilor care intră în domeniul de aplicare al MUS. Prezentul regulament stabileşte, în special, metodologia specifică de evaluare a acestui caracter semnificativ, în conformitate cu articolul 6 alineatul (7) din Regulamentul privind MUS. BCE are competenţă de supraveghere directă pentru instituţiile de credit, societăţile financiare holding, societăţile financiare holding mixte cu sediul în statele membre participante şi sucursalele din state membre participante care aparţin instituţiilor de credit cu sediul în state membre neparticipante care sunt semnificative. ANC sunt responsabile cu supravegherea directă a entităţilor care sunt mai puţin semnificative, fără a aduce atingere prerogativei BCE de a decide, în cazuri specifice, să supravegheze direct aceste entităţi, atunci când este necesar pentru aplicarea consecventă a standardelor de supraveghere.

(6) Pentru a ţine cont de evoluţiile recente ale legislaţiei Uniunii în domeniul sancţiunilor şi de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului cu privire la principiul separării fazei de investigare de cea a luării deciziilor, BCE va înfiinţa o unitate independentă de investigare care să investigheze în mod autonom încălcările normelor şi deciziilor în materie de supraveghere.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...