Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 55/2014 privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014L0055

În vigoare de la 06.05.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (1),

(1) Avizul din 28 noiembrie 2013 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziţia Parlamentului European din 11 martie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 14 aprilie 2014.

întrucât:

(1) În statele membre există şi sunt utilizate în prezent diferite standarde globale, naţionale, regionale şi proprietare privind facturile electronice. Niciunul dintre aceste standarde nu s-a impus, iar majoritatea nu sunt interoperabile.

(2) În absenţa unui standard comun, statele membre decid, în cazul în care promovează utilizarea facturilor electronice în domeniul achiziţiilor publice sau impun obligativitatea acestora, să elaboreze propriile soluţii tehnice bazate pe standarde naţionale separate. Prin urmare, numărul de standarde diferite care coexistă în statele membre este în creştere şi probabil va continua să crească în viitor.

(3) Multitudinea de standarde care nu sunt interoperabile are drept rezultat o complexitate excesivă, insecuritate juridică şi cheltuieli de funcţionare suplimentare pentru operatorii economici care utilizează facturi electronice în cadrul statelor membre. Operatorii economici care doresc să desfăşoare activităţi de achiziţii publice transfrontaliere au adesea obligaţia de a respecta câte un nou standard de facturare electronică de fiecare dată când accesează o piaţă nouă. Deoarece aceasta descurajează operatorii economici să efectueze activităţi de achiziţii publice transfrontaliere, cerinţele juridice şi tehnice diferite privind facturile electronice constituie bariere în calea accesului la piaţă în domeniul achiziţiilor publice transfrontaliere şi obstacole în calea comerţului. Acestea împiedică exercitarea libertăţilor fundamentale, având, prin urmare, un efect direct asupra funcţionării pieţei interne.

(4) Este de aşteptat ca aceste obstacole în calea comerţului din interiorul Uniunii să devină mai numeroase în viitor, pe măsură ce se elaborează mai multe standarde naţionale şi proprietare care nu sunt interoperabile şi pe măsură ce utilizarea facturilor electronice în domeniul achiziţiilor publice devine mai larg răspândită sau obligatorie în statele membre.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...