Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 47/2014 privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă în Uniune şi de abrogare a Directivei 2000/30/CE (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014L0047

În vigoare de la 19.05.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 91,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 11 martie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 24 martie 2014.

întrucât:

(1) În Cartea albă din 28 martie 2011 intitulată "Foaie de parcurs pentru un spaţiu european unic al transporturilor - Către un sistem de transport competitiv şi eficient din punct de vedere al resurselor", Comisia a stabilit obiectivul "viziunea zero" conform căruia Uniunea ar trebui să se apropie, până în 2050, de cifra zero în privinţa numărului de decese cauzate de accidente rutiere. Pentru a atinge acest obiectiv, se aşteaptă ca tehnologia vehiculelor să contribuie în mod semnificativ la îmbunătăţirea nivelului de siguranţă al transportului rutier.

(2) În comunicarea sa intitulată "Pentru un spaţiu european de siguranţă rutieră: orientări pentru politica de siguranţă rutieră 2011-2020", Comisia a propus o reducere adiţională la jumătate a numărului total de decese cauzate de accidente rutiere în Uniunea Europeană până în anul 2020, începând din 2010. În vederea atingerii acestui obiectiv, Comisia a stabilit şapte obiective strategice şi a identificat acţiuni pentru vehicule mai sigure, o strategie de reducere a numărului de răniri, precum şi măsuri pentru îmbunătăţirea siguranţei participanţilor la trafic vulnerabili, în special a motocicliştilor.

(3) Inspecţia tehnică auto este parte componentă a unui regim mai larg destinat să garanteze că vehiculele sunt menţinute în condiţii acceptabile din punct de vedere al siguranţei şi al protecţiei mediului pe durata utilizării lor. Acest regim ar trebui să includă inspecţii tehnice periodice ale vehiculelor şi controale tehnice în trafic ale vehiculelor utilizate în activităţile de transport comercial rutier, precum şi să prevadă o procedură de înmatriculare a vehiculelor care să permită suspendarea autorizării de a folosi în trafic un vehicul în cazul în care vehiculul reprezintă un risc imediat pentru siguranţa rutieră. Inspecţia tehnică periodică ar trebui să fie principalul instrument pentru a se garanta conformitatea vehiculelor cu normele tehnice aferente circulaţiei pe drumurile publice. Controalele tehnice în trafic ale vehiculelor comerciale ar trebui doar să completeze inspecţiile tehnice periodice.

(4) În Uniune au fost adoptate o serie de standarde şi cerinţe tehnice în materie de siguranţă a vehiculelor şi de caracteristici legate de mediu. Este necesar să se asigure, prin intermediul unui regim de controale tehnice în trafic inopinate, că vehiculele rămân conforme normelor tehnice aferente circulaţiei pe drumurile publice.

(5) Controalele tehnice în trafic reprezintă un element esenţial pentru menţinerea în permanenţă a unui nivel ridicat de conformitate tehnică a vehiculelor comerciale pe toată durata lor de utilizare. Aceste controale contribuie nu numai la siguranţa rutieră şi la o reducere a emisiilor vehiculelor, ci şi la evitarea concurenţei neloiale în domeniul transportului rutier datorată acceptării unor niveluri de control diferite de la un stat membru la altul.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...