Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor publici

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.01.2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în anul 2003 funcţionarilor publici din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale.

Art. 2. -

(1) Din fondurile bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale ordonatorii principali de credite repartizează pentru aparatul propriu şi pentru unităţile subordonate sumele destinate cheltuielilor cu salariile, în vederea realizării atribuţiilor autorităţii sau instituţiei publice.

(2) Gestiunea sistemului de salarizare a funcţionarilor publici se asigură de fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual şi în numărul de posturi aprobate potrivit legii.

Art. 3. -

Monitorizarea şi controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea funcţionarilor publici se realizează de către Ministerul Administraţiei Publice prin Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice, potrivit atribuţiilor din domeniul de activitate al acestor instituţii, cu excepţia autorităţilor prevăzute la art. 101 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II Elementele sistemului de salarizare

Art. 4. -

(1) Sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, stabilit conform prezentei ordonanţe de urgenţă, are în vedere următoarele:
Jurisprudență (1)

a) crearea unui sistem unitar de salarizare aplicabil tuturor funcţionarilor publici;
Jurisprudență (1)

b) crearea unei ierarhizări a sistemului de salarizare pe categorii, clase şi grade;

c) salarizarea funcţionarilor publici în raport cu activitatea depusă şi cu importanţa acesteia.

(2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, sporurile, premiile, stimulentele şi alte drepturi. Salarii de bază

Art. 5. - Jurisprudență (1)

(1) Salariile de bază se stabilesc în mod diferenţiat, avându-se în vedere realizarea unei ierarhii juste şi motivate în sistem de carieră, în raport cu natura competenţelor, cu activitatea desfăşurată şi cu importanţa ei, corespunzător cerinţelor categoriei, clasei şi gradului funcţiei publice.

(2) În cadrul fiecărei categorii salariile de bază se diferenţiază pe 3 clase, iar în cadrul acestora pe 3 grade, astfel încât să se asigure posibilitatea diferenţierii salariilor de bază individuale în raport cu nivelul pregătirii profesionale a fiecărei persoane şi cu experienţa acesteia în activitate.

(3) În cadrul fiecărei clase diferenţierea salariilor de bază se face pe un număr de 3 grade, asigurându-se diferenţierea salariilor de bază individuale atât în raport cu condiţiile prevăzute de lege pentru avansarea în grad, cât şi cu calităţile personale dovedite în activitate.

(4) Pentru funcţiile cu acelaşi nivel de studii, specifice diferitelor domenii de activitate bugetară, salariile de bază se diferenţiază în raport cu răspunderea şi importanţa socială a domeniului de activitate, cu priorităţile de dezvoltare sau de creştere a calităţii serviciilor în anumite domenii, precum şi cu necesităţile de atragere a personalului de specialitate spre anumite activităţi.

(5) Salariile de bază se diferenţiază şi în raport cu nivelul la care se prestează activitatea, respectiv la nivel central sau la nivel local.

(6) Funcţionarii publici care ocupă funcţii publice specifice, aprobate potrivit legii, sunt salarizaţi prin asimilare cu funcţiile publice prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă. Stabilirea asimilării salarizării funcţionarilor publici care ocupă funcţii publice specifice se face în raport cu categoria, clasa şi gradul funcţiei publice respective, prin ordin sau dispoziţie a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.

Art. 6. -

(1) Salariile de bază şi indemnizaţiile de conducere pentru funcţiile publice din aparatul Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului, Guvernului, Curţii Supreme de Justiţie, Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi Consiliului Naţional al Audiovizualului sunt prevăzute în anexa nr. I.

(2) Salariile de bază şi indemnizaţiile de conducere pentru funcţiile publice din aparatul propriu al ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, al Inspecţiei Muncii, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă sunt prevăzute în anexa nr. II.

(3) Salariile de bază şi indemnizaţiile de conducere pentru funcţiile publice din aparatul propriu al prefecturilor, al instituţiilor subordonate autorităţilor sau instituţiilor publice centrale, al serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, inspectoratelor teritoriale de muncă, caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, al Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, al Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, al caselor judeţene de pensii şi a municipiului Bucureşti, al agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului Bucureşti, precum şi din aparatul propriu al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti sunt prevăzute în anexa nr. III.

(4) Salariile de bază şi indemnizaţiile de conducere pentru funcţiile publice din aparatul propriu al consiliilor locale şi al instituţiilor din subordinea consiliilor judeţene sau consiliilor locale sunt prevăzute în anexa nr. IV.

Art. 7. -

(1) Pentru funcţionarii publici care ocupă o funcţie de conducere salariul de bază este cel corespunzător funcţiei de execuţie în care acesta este încadrat, la care se adaugă o indemnizaţie de conducere, care face parte din salariul de bază şi care constituie bază de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază, diferenţiată în raport cu răspunderea funcţiei de conducere, cu mărimea compartimentului condus, precum şi cu ponderea activităţii de conducere faţă de cea de execuţie.

(2) Indemnizaţia de conducere se stabileşte la încadrarea în funcţie de către ordonatorul de credite şi este stabilită în procent fix din salariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie, cu excepţia funcţiilor publice de conducere prevăzute în anexele nr. I-IV, ale căror salarii de bază cuprind şi indemnizaţia de conducere.

(3) Indemnizaţia de conducere se acordă şi funcţionarilor publici care conduc sau coordonează programe/proiecte, pe perioada de derulare a acestora, prevăzute în programul de activitate al instituţiei, stabilită de ordonatorul de credite, în raport de complexitatea programului/proiectului condus sau coordonat.

Art. 8. -

(1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 20% din numărul total al funcţionarilor publici, prevăzut în statul de funcţii, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta şi care constituie bază de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. Salariile de merit se vor acorda funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii de execuţie în proporţie de două treimi din numărul total stabilit în condiţiile prezentului alineat. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unităţi bugetare cu un număr redus de posturi pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit şi în proporţiile stabilite pentru funcţiile de execuţie să se facă la nivelul unităţilor respective luate împreună; repartizarea numărului de beneficiari de salariu de merit pe unităţile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite.

(2) Funcţionarii publici care beneficiază de salariu de merit se stabilesc în fiecare an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată în perioada anterioară.

(3) Pot beneficia de salarii de merit funcţionarii publici care nu au fost sancţionaţi disciplinar. Ordonatorii de credite pot stabili, cu avizul consultativ al comisiei paritare, criterii suplimentare pentru acordarea salariilor de merit.

(4) Pentru funcţionarii publici nou-angajaţi salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare.

(5) Funcţionarii publici debutanţi nu pot beneficia de salariu de merit pe perioada respectivă.

Art. 9. -

(1) Încadrarea pe o funcţie publică de execuţie sau de conducere, precum şi avansarea în grad, clasă sau categorie, după caz, se fac potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, salariile de bază fiind cele din prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin unor posturi pe care sunt încadraţi funcţionari publici şi care devin temporar vacante, potrivit legii, pot fi angajate cu contract individual de muncă, pe perioadă determinată, alte persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute de fişa postului.
Jurisprudență (1)

(3) Promovarea în condiţiile legii a persoanelor încadrate pe funcţia de debutant, precum şi a celor care au absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior.

(4) Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau de scurtă durată, care, la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite, erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, se încadrează pe funcţia şi categoria corespunzătoare studiilor absolvite, la clasa şi gradul care să asigure o creştere de până la 20% a salariului de bază avut.
Modificări (1)

(5) Posturile vacante aferente funcţiilor publice pot fi transformate în posturi de nivel inferior cu avizul Ministerului Administraţiei Publice, prin Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, şi al Ministerului Finanţelor Publice. Fac excepţie de la aviz autorităţile prevăzute la art. 101 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
Modificări (1)

CAPITOLUL III Sporuri

Art. 10. -

(1) Funcţionarii publici salarizaţi potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază, la funcţia de bază, de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază, corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru, astfel:

Tranşe de vechime în muncă Cota din salariul de bază
între 3 şi 5 ani 5%
de la 5 la 10 ani 10%
de la 10 la 15 ani 15%
de la 15 la 20 ani 20%
peste 20 de ani 25%

(2) Sporul corespunzător vechimii în muncă se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă, prevăzută la tranşa respectivă.

Art. 11. -

Funcţionarii publici care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 şi 6,00, beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul normal lunar de lucru.

Art. 12. -

(1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de funcţionarii publici încadraţi în funcţii de execuţie se vor plăti cu un spor din salariul de bază, astfel:

a) 50% din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca prestată potrivit alin. (1) poate fi compensată cu timp liber corespunzător, la cererea funcţionarului public, în condiţiile în care orele nu au fost plătite.

(3) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă în scris de şeful ierarhic, fără a se depăşi 120 de ore anual. În cazuri cu totul deosebite se poate aproba efectuarea orelor suplimentare şi peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite şi cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentanţilor funcţionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.

Art. 13. -

Funcţionarii publici care posedă titlul ştiinţific de "doctor" beneficiază de un spor pentru titlul ştiinţific de 15% din salariul de bază, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul ştiinţific respectiv.

Art. 14. - Jurisprudență (5)

(1) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sporul de confidenţialitate prevăzut de reglementările în vigoare se acordă numai pentru personalul din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Ministerului Afacerilor Externe şi Departamentului de Comerţ Exterior.
Modificări (1)

(2) Categoriile de personal, cuantumurile sporului de confidenţialitate, în limitele prevăzute de lege şi condiţiile de acordare se stabilesc, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat, prin ordin al ordonatorului principal de credite.

CAPITOLUL IV Premii

Art. 15. -

(1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente funcţiilor publice, cu încadrarea în fondurile aprobate anual prin buget cu această destinaţie. Premiile se pot acorda în cursul anului funcţionarilor publici care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.

(2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului din economiile realizate, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente funcţiilor publice prevăzute în bugetul aprobat, pentru funcţionarii publici din aparatul propriu şi din unităţile subordonate, fără a depăşi valoarea economiilor realizate.

(3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorii principali de credite, cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentanţilor funcţionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.

Art. 16. -

(1) Pentru activitatea desfăşurată funcţionarii publici beneficiază de un premiu anual egal cu salariul mediu lunar de bază, realizat în anul pentru care se face premierea.

(2) Pentru funcţionarii publici care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul media salariilor de bază lunare, realizate în perioada în care au desfăşurat activitate, raportată la perioada întregului an.

(3) Plata premiului anual se va face pentru toţi funcţionarii publici salarizaţi potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, începând cu luna ianuarie a anului următor.

(4) Ordonatorii de credite pot reduce sau anula premiul anual în cazul funcţionarilor publici care în cursul anului au fost sancţionaţi disciplinar.

Art. 17. -

Autorităţile şi instituţiile publice care, potrivit legii, au dreptul să procedeze la confiscarea şi valorificarea de bunuri sau să aplice şi să încaseze penalităţi pot constitui un fond de stimulare a funcţionarilor publici în limitele prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare. Modul de constituire din fiecare sursă şi condiţiile de utilizare a fondului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Stabilirea stimulentelor individuale se va face cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentanţilor funcţionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.

CAPITOLUL V Alte drepturi

Art. 18. -

Pe perioada în care funcţionarii publici sunt trimişi în delegare în alte localităţi decât cea în care îşi desfăşoară activitatea, autorităţile sau instituţiile publice le acordă indemnizaţii de delegare şi le decontează cheltuielile de transport şi de cazare, în condiţiile stabilite pentru personalul din instituţiile publice.

Art. 19. -

(1) Funcţionarii publici numiţi temporar într-o funcţie publică de conducere pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice primesc pe lângă salariul de bază al funcţiei de execuţie în care sunt încadraţi şi indemnizaţia corespunzătoare funcţiei publice de conducere pe care o preiau.

(2) Funcţionarii publici pot fi numiţi temporar într-o funcţie publică de conducere, potrivit alin. (1), numai până la ocuparea acesteia prin concurs, potrivit legii.

(3) Prevederile prezentului articol se aplică, în mod corespunzător, persoanelor angajate cu contract individual de muncă potrivit art. 9 alin. (2).

Art. 20. -

(1) Pe durata delegării, detaşării sau trecerii temporare într-o altă activitate funcţionarii publici în cauză îşi păstrează funcţia, clasa şi gradul avute anterior.

(2) Când detaşarea sau trecerea temporară în altă activitate se face pe o funcţie publică la care este stabilit un salariu de bază mai mare, funcţionarii publici detaşaţi sau trecuţi temporar în altă activitate au dreptul la acest salariu în condiţiile prevăzute de lege.

(3) Pe perioada detaşării sau trecerii temporare în altă activitate funcţionarii publici primesc, pe lângă salariul de bază stabilit potrivit alin. (1) şi (2), şi celelalte drepturi ce se acordă personalului din autoritatea sau instituţia publică respectivă.

(4) Drepturile ce se acordă pe timpul detaşării sau trecerii temporare în altă activitate se suportă de către autoritatea, instituţia publică sau unitatea unde funcţionarul public respectiv îşi desfăşoară activitatea.

Art. 21. -

(1) Funcţionarul public mutat, în cadrul aceleiaşi autorităţi, instituţii publice sau unităţi, în altă localitate are dreptul la:

a) rambursarea costului transportului pentru el şi membrii familiei sale, precum şi pentru bunurile din gospodăria sa;

b) plata unei indemnizaţii egale cu salariul de bază net din ultima lună;

c) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa.

(2) Mutarea în altă localitate se va putea face, în toate cazurile, numai cu asigurarea unei locuinţe de serviciu, în condiţiile legii.

(3) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi funcţionarii publici care solicită să fie transferaţi în altă unitate situată într-o localitate diferită decât cea de domiciliu, dacă în cererea de transfer s-a făcut această menţiune.

(4) Plata drepturilor respective se suportă de către autoritatea sau instituţia publică la care se face transferul.

Art. 22. -

(1) La încadrarea într-o autoritate, instituţie publică sau unitate din altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor funcţionarii publici beneficiază de o indemnizaţie de instalare egală cu un salariu de bază corespunzător funcţiei de debutant în care urmează să fie încadraţi.

(2) Indemnizaţia de instalare poate fi egală cu două salarii de bază pentru acele localităţi unde atragerea specialiştilor se face cu mare greutate. Lista localităţilor respective se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice, după consultarea organizaţiilor sindicale din administraţia publică.

(3) Funcţionarii publici care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care ulterior au demisionat sau au încetat raporturile de muncă din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în condiţiile legii, indemnizaţia primită, calculată proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.

se încarcă...