Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26.02.2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Gospodărirea, protecţia, punerea în valoare, dezvoltarea durabilă a zonei costiere şi, unde este posibil, restaurarea acesteia reprezintă acţiuni de interes general, având în vedere varietatea resurselor naturale, comerciale, ecologice, industriale şi estetice, de valoare imediată şi potenţială pentru bunăstarea prezentă şi viitoare a naţiunii, pe care aceasta le deţine.

(2) Gospodărirea integrată a zonei costiere se supune dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi prevederilor din convenţiile internaţionale la care România este parte.
Jurisprudență (1)

(3) Sunt, de asemenea, supuse dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi altor reglementări specifice amenajările care au legătură cu zona costieră şi care, direct sau indirect, produc modificări temporare ori definitive asupra calităţii mediului costier.

Art. 2. - Jurisprudență (1)

Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop:

a) stabilirea zonei costiere şi a măsurilor ce se impun pentru asigurarea integrităţii acesteia;

b) garantarea utilizării publice a zonei costiere româneşti, cu excepţia situaţiilor privind siguranţa naţională;

c) reglementarea utilizării durabile a zonei costiere pe baza principiilor care asigură protecţia mediului, peisajului, moştenirii culturale, istorice şi arheologice;

d) reconstrucţia şi conservarea zonei costiere prin adoptarea de măsuri adecvate;

e) integrarea în cadrul zonei costiere a politicilor de mediu în politicile sectoriale privind agricultura şi silvicultura, energia, resursele minerale, industria, turismul, pescuitul şi acvacultura marină, transporturile şi dezvoltarea zonelor locuite, precum şi a politicilor de gospodărire a apelor;

f) asigurarea accesului publicului la informaţie şi a participării acestuia la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi integrate a zonei costiere româneşti.

Art. 3. -

Protecţia zonei costiere presupune apărarea integrităţii şi a scopurilor generale de utilizare ale acesteia, conservarea trăsăturilor şi elementelor sale naturale şi prevenirea efectelor negative generate de lucrările şi instalaţiile existente sau care urmează a fi executate.

Art. 4. -

Termenii folosiţi în prezenta ordonanţă de urgenţă au semnificaţia stabilită în anexa nr. 1.

Art. 5. -

(1) Gospodărirea integrată a zonei costiere şi dezvoltarea sa durabilă se bazează pe respectarea principiilor generale şi specifice.

(2) Principiile generale sunt următoarele:

a) principiul dezvoltării durabile: gospodărirea integrată a zonei costiere trebuie realizată astfel încât să satisfacă atât necesităţile generaţiilor prezente, cât şi ale celor viitoare, toate cu garantarea menţinerii caracteristicilor ecologice esenţiale şi a diversităţii biologice, peisagistice şi culturale;

b) principiul prevenirii: activităţile economice din zona costieră se vor desfăşura numai în baza unui act tehnico-juridic emis de autorităţile competente, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, în scopul împiedicării degradării condiţiilor ambientale, bunurilor naturale, a ecosistemelor acvatice şi a condiţiilor de viaţă a locuitorilor;

c) principiul precauţiei: în lipsa certitudinilor ştiinţifice autorităţile competente vor interzice sau vor autoriza temporar, până la întocmirea studiilor, activităţile ce ar putea avea drept consecinţă producerea de pagube majore sau ireversibile în zonele de coastă;

d) principiul previziunii: previziunea trebuie făcută avându-se în vedere în special schimbările şi tendinţele pe termen scurt şi lung în materie de meteorologie şi oceanografie;

e) principiul restaurării: bunurile naturale degradate vor face obiectul unei restabiliri şi restaurări în vederea regenerării ecosistemelor naturale;

f) principiul "poluatorul plăteşte": degradările mediului din zona costieră fac obiectul unei remedieri din partea celor care le-au cauzat;

g) principiul utilizării celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici în domeniul mediului pentru atingerea unui nivel general ridicat de protecţie a mediului din zona costieră;

h) principiul asigurării accesului publicului la informaţia de mediu şi a participării la luarea deciziilor;

i) principiul cooperării internaţionale pentru a asigura gestionarea şi protecţia zonei costiere.

(3) Principiile specifice sunt următoarele:

a) resursele minerale şi biologice marine şi terestre din zona costieră vor fi utilizate durabil şi gestionate ţinându-se cont de fragilitatea ecosistemelor;

b) amenajarea în profunzime a teritoriului, ceea ce presupune favorizarea prin programele de amenajare şi dezvoltare a amenajărilor din spatele zonei costiere, atât pentru construcţii, cât şi pentru infrastructuri - transporturi, circulaţie -, în vederea evitării concentrării de activităţi pe fâşia de teritoriu din vecinătatea imediată a mării;

c) protecţia ariilor fragile ale ecosistemelor, habitatelor şi speciilor protejate şi periclitate;

d) compatibilitatea dintre diverşi utilizatori din zona costieră, ceea ce se realizează printr-o zonare adecvată în planurile de amenajare, care să permită exercitarea de activităţi compatibile sau separarea celor care sunt incompatibile;

e) acordarea de priorităţi activităţilor care depind de zona costieră, în special turismului;

f) asigurarea accesului liber la mare.

(4) Principiile generale şi specifice enunţate vor fi avute în vedere atât în momentul elaborării planurilor şi programelor de acţiune, cât şi cu ocazia adoptării de decizii de orice natură în domeniul care face obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 6. - Jurisprudență (1)

(1) Litoralul şi aria maximă costieră aparţin domeniului public al statului şi includ:

a) zona dintre limita minimă şi maximă de înaintare a valurilor în cazul celor mai puternice furtuni înregistrate.

Această zonă include toate porţiunile de ţărm inundate periodic prin acţiunea valurilor;

b) zona de depozite neconsolidate, formate din nisip, pietriş şi roci, incluzând şi dunele, indiferent dacă sunt sau nu acoperite cu vegetaţie, formate prin acţiunea mării, vânturilor dinspre mare sau altor cauze naturale sau artificiale.

(2) De asemenea, aparţin domeniului public al statului:

a) depozitele sedimentare la linia ţărmului sau formate prin retragerea mării, indiferent de cauze;

b) avansarea uscatului, cauzată direct sau indirect de orice fel de lucrare costieră;

c) uscatul invadat de mare, din orice cauză, devenind o parte a fundului mării;

d) falezele care sunt în contact cu marea sau cu proprietatea publică a statului până la 10 m în spatele crestei falezei;

e) uscatul, delimitat la punctele anterioare, care din orice cauză a pierdut calitatea sa de plajă sau faleză;

f) insulele formate în marea interioară/teritorială;

g) lucrările şi instalaţiile situate în zona costieră, care constituie asemenea bunuri;

h) lucrările şi instalaţiile de semnalizare ce constituie bunuri aparţinând proprietăţii publice a statului, precum şi uscatul aferent funcţionării acestora;

i) incintele portuare şi lucrările de protecţie a acestora.

(3) Marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice exclusive şi ale platoului continental aparţin proprietăţii publice a statului, iar gospodărirea acestora se integrează în gospodărirea de ansamblu a zonei costiere.

Art. 7. -

(1) Pe domeniul public al statului din zona costieră se recunoaşte numai dreptul de exploatare sau utilizare. Nici un drept privat nu se poate opune proprietăţii publice din zona costieră.

(2) Guvernul este împuternicit să verifice, prin autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor, statutul legal al proprietăţii în zona costieră şi să acţioneze în consecinţă pentru respectarea dreptului proprietăţii publice.

(3) Orice hotărâre sau decizie a autorităţilor publice locale care încalcă prevederile alin. (1) şi (2) este nulă de drept.

Art. 8. -

(1) Stabilirea regimului de folosire a zonei costiere este un drept exclusiv al Guvernului şi se exercită prin autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor, care va elabora norme şi metodologii specifice. Zonele portuare, zonele militare şi de securitate sunt supuse atât prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, cât şi celor specifice.
Jurisprudență (1)

(2) Desfăşurarea în zona costieră a activităţilor cu impact asupra mediului se va face în baza actelor tehnico-juridice emise conform legii. La elaborarea avizelor/acordurilor şi autorizaţiilor pentru evacuarea în mediul marin de deşeuri conţinând substanţe şi materiale din grupa celor precizate în anexa nr. 2 se va ţine cont de factorii menţionaţi în anexa nr. 3.

(3) Evacuarea substanţelor şi materialelor precizate în anexa nr. 2 se restricţionează ţinându-se cont de:

a) concentraţia limită admisă a substanţelor şi materialelor avută la evacuare;

b) cantitatea maximă admisă, ţinând cont de încărcare şi debit, a substanţelor şi materialelor pe o perioadă de un an sau o perioadă de timp limitată.

Art. 9. -

(1) Delimitarea domeniului public al statului definit la art. 6 se va realiza în baza metodologiei elaborate de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor şi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Puneri în aplicare (1)

(2) La delimitarea domeniului public în zona costieră, atât în zona marină, cât şi în cea terestră, se va ţine cont de asigurarea echilibrului mediului, de necesităţile locale specifice, de natura economică a colectivităţilor locale, precum şi de statutul Deltei Dunării ca rezervaţie a biosferei.

(3) Pentru delimitarea domeniului public în zona costieră, Guvernul, prin autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor poate să execute sau să autorizeze, inclusiv pe proprietatea privată, lucrări pentru colectarea datelor necesare delimitării pe uscat a proprietăţii publice în zona costieră, în condiţiile legii.

(4) În cazul în care prin exercitarea acţiunilor prevăzute la alin. (3) proprietatea privată este afectată, deţinătorul proprietăţii acesteia are dreptul la despăgubiri potrivit legii. Fondurile pentru aceste despăgubiri se asigură din alocaţii bugetare.

(5) Dacă configuraţia proprietăţii publice în zona costieră se va modifica ulterior, indiferent din ce cauză, noile delimitări vor fi stabilite conform prevederilor alin. (1)-(3).

(6) În scopul delimitării zonei costiere şi stabilirii măsurilor pentru protecţia mediului zonei costiere, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor şi autoritatea publică centrală pentru agricultură, alimentaţie şi păduri, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale şi a Statului Major al Forţelor Navale, vor clasifica zona costieră în zone funcţionale, pe baza unor criterii omogene de utilizare şi de gestiune a spaţiului.

(7) Delimitarea zonei costiere se va realiza potrivit planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, prin grija autorităţilor publice locale.

(8) Autorităţile administraţiei publice locale şi administratorul proprietăţii publice a statului din zona costieră pot executa lucrări pentru a preveni/repara pagubele cauzate de acţiunea mării.

Art. 10. -

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor, cu sprijinul autorităţilor publice locale, va efectua o inventariere a componentelor mediului în zona costieră. Datele şi informaţiile obţinute vor fi actualizate anual şi vor fi ţinute la dispoziţia publicului, în condiţiile legii.

CAPITOLUL II Regimul de folosire a zonei costiere proprietate publică

SECŢIUNEA 1 Regimul de folosire liberă, de servituţi şi de expropriere

Art. 11. -

(1) Utilizarea zonei costiere aflate în proprietatea publică a statului se va face în mod liber pentru îmbăiere şi plajă, plimbare, sporturi nautice, pescuit sportiv şi recreativ, navigaţie, în cazurile în care acestea nu necesită lucrări şi/sau instalaţii de orice fel.

(2) Utilizările zonei costiere pentru activităţi care implică pericole, obţinerea de profit sau care necesită lucrări şi instalaţii sunt permise numai în limitele prezentei ordonanţe de urgenţă sau ale unor legi speciale.

(3) Administraţia publică locală şi autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor pot limita sau interzice circulaţia publicului în zona costieră, în anumite perioade sau în anumite zone vulnerabile din punct de vedere al protecţiei mediului.

Art. 12. -

Pentru protecţia unor zone de mare valoare ecologică sau peisagistică ori a zonelor de habitat al speciilor protejate, precum şi pentru asigurarea accesului liber la ţărm pot fi expropriate cu justă şi prealabilă despăgubire terenuri şi clădiri, în condiţiile legii.

Art. 13. -

(1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor poate administra terenurile proprietate publică a statului situate în zona costieră, plajele, cheiurile şi zonele de îmbăiere, în condiţiile legii.

(2) Autoritatea publică centrală pentru lucrări publice, transporturi şi locuinţă poate administra zonele libere, în condiţiile legii.

(3) Autoritatea publică centrală pentru agricultură, alimentaţie şi păduri poate concesiona terenurile proprietate publică şi privată a statului şi fondul forestier proprietate publică a statului, aflate în administrarea sa, situate în zona costieră, în condiţiile legii.

(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) bunurile aparţinând domeniului public, aflate în porturi delimitate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(5) Acordarea concesiunilor se va putea face numai în cazul în care nu sunt afectate interesele apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale sau drepturile existente. Acordarea concesiunilor pentru interesul apărării naţionale, protecţiei ţărmului sau pentru alte cazuri bine justificate care afectează terţi se va face prin plata unei juste despăgubiri în condiţiile legii.

(6) Concesionarul plajelor utilizate în scop turistic şi al zonelor de îmbăiere se poate asocia cu agenţi economici având ca profil de activitate agrementul sau alimentaţia publică, pentru desfăşurarea unor activităţi sezoniere pe plajă sau în zona de îmbăiere, cu acordul concedentului zonelor costiere şi cu avizul autorităţii publice centrale pentru turism. Aceşti agenţi economici pot ocupa zona costieră proprietate publică cu instalaţii demontabile care:
Modificări (1)

a) necesită fundaţii punctuale şi nu depăşesc nivelul solului;

b) sunt constituite din prefabricate, module şi nu necesită turnarea de betoane sau de materiale de construcţie similare;

c) sunt asamblate şi dezasamblate în mod secvenţial, fără a necesita demolări.

(7) Valabilitatea actului tehnico-juridic emis pentru astfel de instalaţii nu va putea depăşi un an. După expirarea acestui termen deţinătorul actului tehnico-juridic are dreptul şi obligaţia de a solicita un nou act tehnico-juridic. În cazul în care cererea sa este respinsă motivat sau nu depune cerere, deţinătorul are obligaţia de a demonta instalaţiile în termenul prevăzut în actul respectiv şi de a reface caracteristica arealului.
Modificări (1)

(8) Când utilizarea zonei costiere aflate în proprietate publică poate afecta sănătatea populaţiei sau proprietatea privată, concedentul are dreptul să ceară utilizatorilor garanţii financiare, în scopul prevenirii aspectelor negative şi al acordării de compensaţii băneşti în beneficiul celor afectaţi. Modul de stabilire a cuantumului garanţiilor financiare va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului.

(9) Cei îndreptăţiţi prin autorizare/concesionare să desfăşoare activităţi în zona costieră proprietate publică sunt obligaţi să informeze concedentul asupra oricărui incident ce poate afecta în sens negativ proprietatea publică.

(10) În cazul furtunilor, prăbuşirii falezelor, altor dezastre naturale sau al altor situaţii de forţă majoră, autorităţile administraţiei publice locale şi concesionarul vor lua măsurile necesare pentru evitarea prejudiciilor, fără a se considera o încălcare a drepturilor proprietăţii publice.

Art. 14. -

(1) Agenţii economici care desfăşoară activităţi sezoniere pe plajă vor putea funcţiona numai după obţinerea actelor tehnico-juridice prevăzute de lege, iar în cazul agenţilor economici de turism, după obţinerea clasificării acestora potrivit prevederilor legale.

(2) Construcţiile pentru asigurarea serviciilor de plajă vor fi dispuse, de regulă, în afara limitelor plajei. Acolo unde acest lucru nu este posibil, ocuparea plajei cu instalaţii de orice fel, inclusiv cele privind serviciile sezoniere, nu va putea depăşi o pătrime din lăţimea plajei în secţiunea de amplasare, iar acestea vor fi distribuite în mod raţional.
Jurisprudență (1)

(3) Pe plajă se vor autoriza numai construcţiile prevăzute în normele emise de autoritatea publică centrală pentru turism.
Jurisprudență (1)

(4) Agenţii economici care desfăşoară activităţi de pescuit marin vor fi autorizaţi să desfăşoare activităţi specifice pe plajă de autoritatea publică centrală pentru agricultură, alimentaţie şi păduri, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor.

se încarcă...