Back

Parlamentul României

Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11.11.2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Prezenta lege constituie cadrul general privind condiţiile în care forţele armate străine pot intra, staţiona, desfăşura operaţiuni sau tranzita teritoriul României.

(2) Prevederile prezentei legi se aplică în măsura în care tratatele ratificate de Parlamentul României nu dispun altfel.

Art. 2.

În sensul prezentei legi, următoarele expresii se definesc după cum urmează:

a) forţă armată străină înseamnă forţa şi componenta civilă, cu produsele militare, echipamentele şi materialele din înzestrare, precum şi cele pentru asigurarea sprijinului acestora, care aparţin unui stat străin sau care sunt sub comanda unei organizaţii internaţionale, aflate pe teritoriul României pentru îndeplinirea unor misiuni oficiale;

b) forţă înseamnă personalul militar aparţinând armatei unui stat străin sau care este sub comanda unei organizaţii internaţionale, aflat pe teritoriul României în legătură cu îndatoririle oficiale;

c) componentă civilă înseamnă personalul civil angajat de partea trimiţătoare în folosul forţei; nu fac parte din această categorie persoanele fără cetăţenie, cetăţenii români, precum şi cetăţenii străini rezidenţi permanent în România;

d) parte trimiţătoare înseamnă statul căruia îi aparţine forţa armată străină sau organizaţia internaţională sub egida căreia aceasta acţionează;

e) autorităţi militare ale părţii trimiţătoare înseamnă structurile sau persoanele părţii trimiţătoare care sunt împuternicite să aplice legile şi reglementările acesteia cu privire la membrii forţei armate străine;

f) tranzit înseamnă trecerea forţei armate străine dintr-o ţară în alta prin teritoriul României, fără alte staţionări decât cele necesare acestei activităţi;

g) operaţiuni înseamnă operaţii militare, exerciţii, activităţi de instruire şi ceremoniale;

h) înţelegeri tehnice înseamnă documentele bi- sau multilaterale care, fără a crea sau modifica raporturi juridice de drept internaţional public, stabilesc condiţiile concrete în care forţele armate străine intră, staţionează, desfăşoară operaţiuni sau tranzitează teritoriul României.
Modificări (1)

CAPITOLUL II Aprobarea intrării forţelor armate străine pe teritoriul României

Art. 3. Modificări (1)

Înfiinţarea pe teritoriul României a unor comandamente ori baze militare străine sau reprezentanţe militare ale unor organizaţii internaţionale se face cu aprobarea Parlamentului.

Art. 4.

(1) Intrarea şi staţionarea forţelor armate străine în România sau tranzitarea teritoriului naţional de către acestea, în scopul pregătirii şi/sau desfăşurării de operaţii militare, potrivit angajamentelor asumate de România prin tratate internaţionale, se aprobă de către Preşedintele României la propunerea prim-ministrului, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Preşedintele României informează Parlamentul despre decizie, în termen de 5 zile de la luarea acesteia, iar dacă Parlamentul este în vacanţă, de la începerea sesiunii ordinare sau extraordinare, după caz.

(2) În situaţia în care activităţile prevăzute la alin. (1) nu se execută în baza prevederilor unor tratate internaţionale la care România este parte, Preşedintele României solicită încuviinţarea Parlamentului.

(3) Guvernul informează preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului despre situaţia forţelor armate străine aflate pe teritoriul României, semestrial sau ori de câte ori este nevoie.

Art. 5.

(1) Intrarea şi staţionarea forţelor armate străine în România sau tranzitarea teritoriului naţional de către acestea, în scopul desfăşurării de operaţiuni, altele decât cele prevăzute la art. 4, se aprobă de:

a) ministrul apărării naţionale, la propunerea şefului Statului Major General, pentru forţele armate aparţinând statelor membre NATO şi Uniunii Europene, statelor membre ale Parteneriatului pentru Pace sau statelor cu care România a încheiat acorduri în domeniu, precum şi tranzitul exclusiv al echipamentelor, materialelor şi tehnicii militare;

b) Preşedintele României, la propunerea ministrului apărării naţionale, pentru alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a).

(2) Ministrul apărării naţionale informează trimestrial Consiliul Suprem de Apărare a Ţării despre aprobările date.

Art. 6.

Tranzitul aeronavelor şi navelor aparţinând forţelor armate străine sau care prestează servicii pentru acestea se desfăşoară în condiţiile stabilite prin înţelegeri tehnice şi reglementări specifice traficului aerian şi naval.

Art. 7.

(1) Ministerul Apărării Naţionale colaborează cu alte autorităţi publice cu privire la activităţile legate de intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine.

(2) Colaborarea prevăzută la alin. (1) presupune informarea autorităţilor publice despre acţiunile respective şi convenirea cu acestea a unor activităţi comune.

Art. 8.

(1) Condiţiile concrete în care forţele armate străine intră, staţionează, desfăşoară operaţiuni sau tranzitează teritoriul României, inclusiv aspectele de reciprocitate prevăzute de prezenta lege, se stabilesc prin înţelegeri tehnice încheiate de către Ministerul Apărării Naţionale cu reprezentanţii autorizaţi ai părţii trimiţătoare.
Modificări (1)

(2) Procedura încheierii înţelegerilor tehnice prevăzute la alin. (1) este stabilită prin hotărâre a Guvernului.

(3) La stabilirea condiţiilor prevăzute la alin. (1), Ministerul Apărării Naţionale va urmări respectarea obligaţiilor asumate de România prin tratate şi, în măsura în care acestea nu dispun altfel, prevederile legii române.

(4) În situaţia în care operaţiunile desfăşurate de forţele armate străine nu se execută în baza unor tratate internaţionale, condiţiile prevăzute la alin. (1) nu pot excede limitărilor stabilite prin prezenta lege şi, dacă este cazul, prevederilor stabilite prin alte acte normative incidente în materie.

CAPITOLUL III Comisia interministerială pentru legătura cu forţele armate străine

Art. 9.

Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei legi şi a tratatelor referitoare la statutul forţelor armate străine pe teritoriul României se înfiinţează Comisia interministerială pentru legătura cu forţele armate străine, denumită în continuare Comisia.

Art. 10. Puneri în aplicare (1)

(1) Comisia este formată din reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Economiei şi Ministerul Finanţelor Publice, Ministerului Afacerilor Interne şi ai altor instituţii publice, după caz.

(2) Comisia are un secretariat tehnic permanent la Ministerul Apărării Naţionale.

(3) Preşedinţia Comisiei este asigurată de un secretar de stat din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

(4) Modul de organizare şi funcţionare a Comisiei se stabileşte prin hotărâre a Guvernului*).

*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 806/2009 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru legătura cu forţele armate străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 5 august 2009.

Art. 11.

Comisia are următoarele atribuţii principale:

a) asigură coordonarea activităţii autorităţilor publice române în soluţionarea tuturor aspectelor practice ivite în relaţiile cu forţele armate străine aflate pe teritoriul României;

b) la cerere, asigură consultanţă pentru încheierea înţelegerilor tehnice;

c) soluţionează pe cale amiabilă, prin intermediul secretariatului tehnic permanent, potrivit legii, cererile de despăgubire pentru daunele cauzate de către membrii forţei armate străine;

d) propune, dacă este cazul, iniţierea unor acte normative în domeniu.

CAPITOLUL IV Intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României

SECŢIUNEA 1 Condiţii referitoare la intrarea sau ieşirea din România

Art. 12.

(1) Intrarea sau ieşirea din România a membrilor forţei armatei străine este permisă în condiţiile prevăzute de legislaţia română privitoare la regimul străinilor şi de înţelegerile în vigoare între România şi alte state, în privinţa regimului călătoriilor cetăţenilor. Solicitările de viză de intrare în România pentru membrii forţelor armate străine ce urmează a desfăşura operaţiuni sau tranzita teritoriul României vor fi soluţionate în regim de prioritate şi gratuitate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale statului român în străinătate, după informarea prealabilă a Ministerului Afacerilor Externe. Pe durata desfăşurării de operaţiuni, membrii forţelor armate străine pot fi exceptaţi de la aplicarea reglementărilor referitoare la înregistrarea străinilor, pe bază de reciprocitate.

(2) În condiţii de reciprocitate, unităţile şi subunităţile forţei armate străine, precum şi mijloacele de transport ale acesteia fac obiectul unui control sumar la frontieră, în condiţiile legii. Ministerul Apărării Naţionale va comunica, în timp util, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Direcţia Generală a Vămilor, datele despre sosirea acestora.

(3) Membrii forţei armate străine şi bunurile acestora, inclusiv mijloacele de transport, intră în România prin punctele pentru trecerea frontierei deschise traficului internaţional, stabilite şi comunicate din timp de către autorităţile române competente.

(4) Trecerea frontierei de stat a României se poate face şi prin alte locuri, în condiţii stabilite prin acorduri şi înţelegeri tehnice între România şi statele vecine, precum şi prin aeroporturile care nu operează în regim de trafic internaţional, cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Ministerului Afacerilor Interne şi a Direcţiei Generale a Vămilor, la solicitarea scrisă a Ministerului Apărării Naţionale.

(5) În condiţii de reciprocitate, la intrarea şi ieşirea în/din România a forţelor armate străine, formalităţile vamale se îndeplinesc în procedură simplificată, stabilită prin ordin al conducătorului Direcţiei Generale a Vămilor.

(6) La trecerea frontierei de stat a României, ţinuta militară este obligatorie pentru unităţile şi subunităţile forţei.

(7) Pe timpul desfăşurării activităţilor în România, membrii forţei pot purta şi ţinută civilă, în aceleaşi condiţii ca şi militarii români.

Art. 13.

(1) Membrii forţei intră în România pe baza unui document de trecere a frontierei de stat acceptat de statul român şi a ordinului de deplasare individual sau colectiv care să certifice statutul acestora.

(2) Componenta civilă, în funcţie de cetăţenia fiecărei persoane în parte, intră în România pe baza unui document de trecere a frontierei de stat, acceptat de statul român.

(3) Membrii forţei armate străine se legitimează pe teritoriul României cu documentele pe baza cărora au fost îndreptăţiţi să treacă frontiera de stat.

(4) În cazul staţionării pe perioade mai mari de 60 de zile, membrilor forţei armate străine li se eliberează, de către Ministerul Apărării Naţionale, cărţi de identitate speciale. Formatul şi condiţiile de eliberare a acestora sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 14.

(1) Echipamentele, materialele, mijloacele de transport, precum şi alte bunuri mobile necesare pentru uzul forţei armate străine pot fi scutite de la plata drepturilor de import, pe bază de reciprocitate.

(2) Pentru mărfurile introduse în regim vamal de admitere temporară şi care nu mai sunt exportate din România, reprezentantul forţei armate străine va depune la autoritatea vamală documentele pentru plasarea acestora sub regimul de punere în liberă circulaţie.

(3) Orice alte bunuri, în afara celor destinate uzului exclusiv al forţei armate străine, sunt supuse regimului vamal aplicabil persoanelor fizice, atât la introducerea, cât şi la scoaterea acestora din România.

SECŢIUNEA a 2-a Autovehicule, nave şi aeronave

Art. 15.

(1) Autovehiculele militare ale părţii trimiţătoare pot trece frontiera de stat şi pot circula pe drumurile publice dacă îndeplinesc condiţiile pentru a fi admise în circulaţia internaţională, în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale la care România este parte.

(2) Autovehiculele care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) pot circula pe drumurile publice cu avizul structurilor de resort din cadrul Ministerului Transporturilor şi ale Ministerului Afacerilor Interne, la cererea scrisă a Ministerului Apărării Naţionale, eliberat în termen de 15 zile de la data solicitării.

(3) Dacă masa totală pe axe şi/sau dimensiunile depăşesc limitele stabilite prin legislaţia română, deplasarea se face pe bază de autorizaţie specială de transport, eliberată de administratorul drumului, fără plata tarifelor aferente, în condiţiile stabilite de acesta.

(4) Emiterea autorizaţiei prevăzute la alin. (3) se realizează numai în baza informării de către Ministerul Apărării Naţionale a administratorului drumului cu privire la efectuarea transportului.

(5) Autovehiculele menţionate în prezentul articol vor fi prevăzute, pe lângă numerele de înmatriculare, cu un semn distinctiv al apartenenţei statale.

Art. 16.

Dacă pentru folosirea drumurilor publice sunt stabilite taxe, forţa armată străină poate solicita, prin intermediul Ministerului Apărării Naţionale, scutirea de la plata acestora, pe principiul reciprocităţii.

Art. 17.

(1) Navele aparţinând forţei armate străine aflate în misiune, care folosesc porturile româneşti, pot beneficia, potrivit înţelegerilor tehnice, de facilităţile acordate navelor militare româneşti.

(2) Plata pentru serviciile şi materialele asigurate unei nave se efectuează în condiţiile stabilite prin înţelegeri tehnice.

Art. 18.

Aeronavele aparţinând forţei armate străine pot fi scutite de la plata tarifelor, taxelor şi redevenţelor stabilite pentru utilizarea facilităţilor aeroportuare, în condiţiile legii.

Art. 19.

Aeronavele forţei armate străine pot folosi în situaţie de avarie aeroporturile civile, cu permisiunea autorităţilor militare şi civile competente.

Art. 20.

(1) Pentru circulaţia cu autovehicule de serviciu, nave şi aeronave, încheierea asigurărilor de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente este facultativă.

(2) În cazul producerii unor daune, solicitarea pretenţiilor se va efectua, în lipsa asigurărilor prevăzute la alin. (1), în conformitate cu prevederile secţiunii a 10-a din prezentul capitol.

Art. 21.

Documentele emise de către autorităţile competente ale părţii trimiţătoare care permit deţinătorilor să conducă vehicule, nave sau aeronave sau să utilizeze echipament militar, sunt recunoscute ca valabile şi pe teritoriul României.

SECŢIUNEA a 3-a Deplasarea

Art. 22.

(1) Structurile specializate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale sunt abilitate să planifice, să coordoneze, să controleze şi să monitorizeze deplasările de trupe, echipamente militare şi materiale aparţinând forţelor armate străine, pe căile de comunicaţie feroviare, rutiere, aeriene şi navale, în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Ministerul Apărării Naţionale comunică autorităţilor competente, instituţiilor şi operatorilor economici interesaţi cererile forţei armate străine privind deplasarea şi operarea autovehiculelor, navelor, aeronavelor şi echipamentelor militare şi asigură aranjamentele necesare.

(3) Detaliile deplasării forţei armatei străine pe teritoriul României, inclusiv traseele care vor fi urmate, precum şi serviciile şi/sau echipamentele solicitate şi puse la dispoziţie vor fi stabilite prin înţelegeri tehnice încheiate anterior executării deplasării.

(4) Documentele şi termenele în care partea trimiţătoare sau autorităţile militare ale forţei armate străine pot solicita autorizarea şi sprijinul pentru efectuarea deplasării se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.

(5) Ministerul Apărării Naţionale asigură executarea pazei şi/sau a însoţirii pe teritoriul României a transporturilor de produse militare.

se încarcă...