Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 45/2014 privind inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor şi a remorcilor acestora şi de abrogare a Directivei 2009/40/CE (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014L0045

În vigoare de la 19.05.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 91,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 11 martie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului din 24 martie 2014.

întrucât:

(1) Comisia, în Cartea albă din 28 martie 2011 intitulată "Foaie de parcurs pentru un spaţiu european unic al transporturilor - Către un sistem de transport competitiv şi eficient din punct de vedere al resurselor", stabileşte obiectivul "viziunea zero", conform căruia Uniunea ar trebui să se apropie, până în 2050, de cifra zero în privinţa numărului de decese cauzate de accidente rutiere. Pentru a atinge acest obiectiv, se aşteaptă ca tehnologia auto să contribuie substanţial la îmbunătăţirea siguranţei transporturilor rutiere.

(2) În Comunicarea sa intitulată "Pentru un spaţiu european de siguranţă rutieră: orientări pentru politica de siguranţă rutieră 2011-2020", Comisia a propus o reducere adiţională la jumătate a numărului total de decese cauzate de accidentele rutiere în Uniune până în 2020, începând cu 2010. În vederea atingerii acestui obiectiv, Comisia a definit şapte obiective strategice şi a identificat măsuri de creştere a siguranţei vehiculelor, o strategie de reducere a numărului de răniri precum şi măsuri pentru îmbunătăţirea siguranţei participanţilor la trafic vulnerabili, în special a motocicliştilor.

(3) Inspecţia tehnică face parte dintr-un sistem mai amplu destinat să garanteze că vehiculele sunt menţinute în condiţii acceptabile din punctul de vedere al siguranţei şi al protecţiei mediului pe durata utilizării lor. Acest sistem ar trebui să acopere inspecţiile tehnice periodice pentru toate vehiculele şi controalele tehnice în trafic pentru vehiculele utilizate în activităţi de transport rutier comercial, precum şi prevederea unei proceduri de înmatriculare a vehiculelor care să permită suspendarea autorizării de a folosi în trafic un vehicul în cazul în care o astfel de utilizare reprezintă un risc imediat pentru siguranţa rutieră. Inspecţia tehnică periodică ar trebui să fie principalul instrument pentru a asigura conformitatea tehnică a vehiculelor. Controalele tehnice în trafic ale vehiculelor utilitare ar trebui doar să completeze inspecţiile tehnice periodice.

(4) Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a stabili standardele de inspecţie tehnică mai stricte decât cele prevăzute în prezenta directivă.

(5) Punerea în aplicare a măsurilor privind inspecţia tehnică poate include campanii de sensibilizare adresate îndeosebi proprietarilor de vehicule şi menite să dezvolte bune practici şi obiceiuri privind verificările de bază ale vehiculului lor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...