Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 50/2014 privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii lucrătorilor între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi a păstrării drepturilor la pensie suplimentară (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014L0050

În vigoare de la 30.04.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 46,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 20 iunie 2007 şi poziţia în primă lectură a Consiliului din 17 februarie 2014. Poziţia Parlamentului European din 16 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Libera circulaţie a persoanelor este una dintre libertăţile fundamentale ale Uniunii. Articolul 46 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după consultarea Comitetului Economic şi Social European, adoptă prin directive măsurile necesare în vederea realizării liberei circulaţii a lucrătorilor, astfel cum este aceasta prevăzută la articolul 45 din TFUE. Articolul 45 din TFUE prevede că libera circulaţie a lucrătorilor implică, printre altele, dreptul de a accepta oferte de încadrare în muncă şi de a circula liber în acest scop pe teritoriul statelor membre. Prezenta directivă urmăreşte promovarea mobilităţii lucrătorilor prin reducerea obstacolelor în calea mobilităţii respective create de anumite norme referitoare la regimurile de pensie suplimentară legate de existenţa unui raport de muncă.

(2) Protecţia socială a lucrătorilor în ceea ce priveşte pensiile este garantată de regimurile legale de securitate socială, împreună cu regimurile de pensie suplimentară legate de existenţa contractului de muncă, care devin din ce în ce mai răspândite în statele membre.

(3) Parlamentul European şi Consiliul au puteri discreţionare largi în ceea ce priveşte alegerea celor mai potrivite măsuri în vederea realizării obiectivului de la articolul 46 din TFUE. Sistemul de coordonare menţionat în Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului şi în Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi, în special, normele care se aplică cumulării nu se referă la regimurile de pensie suplimentară, cu excepţia regimurilor definite ca legislaţie în regulamentele respective, sau care au făcut subiectul unei declaraţii în acest sens de către un stat membru în temeiul regulamentelor respective.

(4) Directiva 98/49/CE a Consiliului reprezintă o măsură iniţială specifică menită să îmbunătăţească exercitarea dreptului la libera circulaţie a lucrătorilor în ceea ce priveşte regimurile de pensie suplimentară.

(5) Obiectivul prezentei directive este facilitarea mobilităţii lucrătorilor între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi a păstrării drepturilor la pensie suplimentară ale membrilor regimurilor de pensie suplimentară respective.

(6) Prezenta directivă nu se aplică dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie suplimentară ale lucrătorilor care se deplasează în interiorul unui singur stat membru. Statele membre pot lua în considerare folosirea competenţelor lor naţionale în vederea extinderii normelor aplicabile în temeiul prezentei directive membrilor regimului care îşi schimbă locul de muncă în interiorul unui singur stat membru.

(7) Un stat membru poate solicita lucrătorilor care îşi încetează activitatea şi se deplasează într-un alt stat membru să informeze în mod corespunzător regimurile de pensie suplimentară la care sunt afiliaţi.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...