Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 427/2014 de stabilire a unei proceduri de aprobare şi de certificare a tehnologiilor inovatoare care contribuie la reducerea emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare uşoare, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014R0427

În vigoare de la 26.04.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 mai 2011 de stabilire a unor standarde de performanţă pentru vehiculele utilitare uşoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele uşoare, în special articolul 12 alineatul (2),

întrucât:

(1) Pentru a promova dezvoltarea şi adoptarea timpurie a tehnologiilor noi şi avansate, destinate să reducă emisiile de CO2 generate de vehicule, Regulamentul (UE) nr. 510/2011 prevede posibilitatea, pentru producători şi furnizori, de a solicita aprobarea anumitor tehnologii inovatoare care contribuie la reducerea emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare uşoare noi. Prin urmare, este necesar să se clarifice criteriile pentru determinarea tehnologiilor eligibile ca ecoinovaţii în temeiul respectivului regulament.

(2) Este necesar să se ţină seama de experienţa dobândită de la instituirea unei scheme aplicabile tehnologiilor inovatoare pentru autoturisme, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 al Comisiei şi să se aplice aceleaşi criterii de eligibilitate pentru vehiculele utilitare uşoare. Cu toate acestea, trebuie să se facă o distincţie în ceea ce priveşte vehiculele utilitare uşoare care sunt construite şi omologate prin procedura de omologare de tip în mai multe etape. În cazul vehiculelor respective, este necesar să se limiteze certificarea reducerilor emisiilor de CO2 la ecoinovaţiile instalate pe vehiculul de bază.

(3) În conformitate cu articolul 12 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 510/2011, tehnologiile care fac parte din abordarea integrată a Uniunii prezentată în două comunicări ale Comisiei din 7 februarie 2007(1) şi care au fost reglementate în legislaţia Uniunii sau alte tehnologii care sunt obligatorii în temeiul dreptului Uniunii, nu sunt eligibile ca ecoinovaţii în temeiul regulamentului menţionat. Tehnologiile respective includ sistemele de monitorizare a presiunii în pneuri, rezistenţa la rulare a pneurilor şi indicatorii de schimbare a vitezei care intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului şi, în ceea ce priveşte rezistenţa la rulare a pneurilor, a Regulamentului (CE) nr. 1222/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului.

(1) Comunicarea COM(2007)19 final a Comisiei - Rezultatele revizuirii Strategiei Comunităţii de reducere a emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme şi vehicule utilitare uşoare şi Comunicarea COM(2007) 22 final a Comisiei - Un cadru competitiv de reglementare privind autovehiculele pentru secolul XXI.

(4) O tehnologie care este deja, de un anumit timp, disponibilă pe piaţă la scară largă nu poate fi considerată inovatoare în sensul articolului 12 din Regulamentul (UE) nr. 510/2011 şi, prin urmare, nu ar trebui să fie eligibilă ca ecoinovaţie. Pentru a asigura un paralelism complet cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011, este necesar să se prevadă că numai tehnologiile care au fost instalate în maximum 3 % dintre toate vehiculele utilitare uşoare noi înmatriculate în 2009 ar trebui să fie eligibile ca ecoinovaţii. Pragurile respective ar trebui să facă obiectul unei revizuiri cel târziu în 2016.

(5) Pentru a promova tehnologiile cu cel mai mare potenţial de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare uşoare şi, în special, dezvoltarea tehnologiilor de propulsie inovatoare, ar trebui să fie eligibile numai acele tehnologii care sunt inerente funcţiei de transport a vehiculelor şi care contribuie semnificativ la îmbunătăţirea consumului total de energie al acestora. Tehnologiile care sunt accesorii acestui scop sau care vizează creşterea confortului şoferului sau al pasagerilor nu ar trebui să fie eligibile.

(6) În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 510/2011, cererile pot fi depuse atât de producători, cât şi de furnizori. Cererea ar trebui să fie însoţită de dovezile necesare privind îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate, inclusiv de o metodologie pentru măsurarea reducerii emisiilor de CO2 obţinute cu ajutorul tehnologiei inovatoare în cauză.

(7) Reducerile de emisii de CO2 realizate cu ajutorul unei ecoinovaţii ar trebui să poată fi măsurate cu un grad satisfăcător de precizie. Această precizie nu poate fi obţinută decât în cazul în care reducerile sunt de cel puţin 1 g CO2/km.

(8) În cazul în care reducerile de emisii de CO2 datorate unei anumite tehnologii depind de comportamentul şoferului sau de alţi factori care nu pot fi controlaţi de solicitant, tehnologia respectivă nu ar trebui, în principiu, să fie eligibilă ca ecoinovaţie, cu excepţia cazului în care este posibil ca, pe baza unor dovezi statistice fiabile şi independente, să fie formulate ipoteze verificabile cu privire la comportamentul mediu al şoferului.

(9) Ciclul de testare standard utilizat pentru măsurarea emisiilor de CO2 generate de un vehicul în cadrul procedurii de omologare de tip nu demonstrează toate reducerile care pot fi obţinute cu ajutorul anumitor tehnologii. În vederea creării stimulentelor adecvate pentru inovare, la calcularea reducerilor totale de emisii de CO2 ar trebui să se ţină seama numai de reducerile care nu sunt luate în considerare în cadrul ciclului de testare standard.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...