Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 375/2014 de instituire a Corpului voluntar european de ajutor umanitar (iniţiativa "Voluntari UE pentru ajutor umanitar") Număr celex: 32014R0375

În vigoare de la 25.04.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 214 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 25 februarie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 18 martie 2014.

întrucât:

(1) Solidaritatea este o valoare fundamentală a Uniunii şi există potenţialul să se dezvolte în continuare mijloace de exprimare a solidarităţii cetăţenilor Uniunii cu persoanele din ţările terţe vulnerabile sau afectate de crize provocate de om sau de dezastre naturale. În plus, Uniunea în ansamblu este cel mai mare donator de ajutor umanitar, furnizând aproape 50% din ajutorul umanitar de la nivel mondial.

(2) Voluntariatul este o expresie concretă şi vizibilă a solidarităţii care permite persoanelor să îşi pună cunoştinţele, aptitudinile şi timpul în serviciul altor persoane, fără o motivaţie financiară.

(3) Există o necesitate de a dezvolta şi mai mult solidaritatea cu victimele crizelor şi dezastrelor din ţări terţe, precum şi de a mări atât gradul de conştientizare, cât şi vizibilitatea ajutorului umanitar şi a voluntariatului, în general, în rândul cetăţenilor Uniunii.

(4) Viziunea Uniunii în ceea ce priveşte ajutorul umanitar, inclusiv un obiectiv comun, principii şi bune practici comune şi un cadru comun pentru acordarea de ajutor umanitar al Uniunii, este prezentată în Declaraţia comună a Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre reuniţi în Consiliu, a Parlamentului European şi a Comisiei Europene, intitulat "Consensul european privind ajutorul umanitar". Consensul European privind ajutorul umanitar subliniază angajamentul ferm al Uniunii pentru o abordare bazată pe necesităţi, precum şi pentru respectarea şi promovarea principiilor fundamentale ale ajutorului umanitar: umanitatea, neutralitatea, imparţialitatea şi independenţa. Acţiunile Corpului voluntar european de ajutor umanitar (denumit în continuare iniţiativa "Voluntari UE pentru ajutor umanitar") ar trebui să fie ghidate de Consensul european privind ajutorul umanitar.

(5) Ajutorul umanitar al Uniunii este acordat în situaţii în care pot interveni şi alte instrumente legate de cooperarea pentru dezvoltare, gestionarea crizelor şi protecţia civilă. Iniţiativa "Voluntari UE pentru ajutor umanitar" ar trebui să lucreze în mod coerent şi complementar, evitând suprapunerile cu politicile şi instrumentele Uniunii relevante, în special cu domeniul politicii de ajutor umanitar a Uniunii, al politicii în domeniul cooperării pentru dezvoltare şi mecanismul Uniunii de protecţie civilă instituit prin din Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, Centrul de coordonare a răspunsului pentru situaţii de urgenţă instituit prin decizia menţionată, precum şi cu Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) şi cu delegaţiile UE, pentru a se coordona răspunsul Uniunii la crizele umanitare din ţări terţe.

(6) Iniţiativa "Voluntari UE pentru ajutor umanitar" ar trebui să contribuie la eforturile de consolidare a capacităţii Uniunii de a oferi o asistenţă umanitară bazată pe necesităţi şi să consolideze capacitatea şi rezistenţa comunităţilor vulnerabile sau afectate de dezastre în ţări terţe. În plus, este important să se încurajeze cooperarea cu organizaţiile internaţionale relevante şi cu alţi parteneri umanitari şi actori locali şi regionali. Această cooperare ar trebui să fie făcută în conformitate cu acţiunile întreprinse de către Organizaţia Naţiunilor Unite, pentru a sprijini rolul central şi de coordonare generală a Oficiului Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru coordonarea afacerilor umanitare (ONU-OCHA).

(7) Numărul crizelor umanitare, atât cele naturale, cât şi cele provocate de om, sfera şi complexitatea acestora la nivel mondial au crescut în mod semnificativ în decursul anilor şi această tendinţă este posibil să continue, conducând la o cerere tot mai mare ca actorii umanitari să ofere un răspuns imediat, eficace, eficient şi coerent şi să sprijine comunităţile locale din ţările terţe, pentru a le face mai puţin vulnerabile şi a le consolida gradul de rezilienţă la dezastre.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...