Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 299/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20.04.2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, denumită în continuare Autoritatea, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Magheru nr. 7, sectorul 1.

Art. 2.

Autoritatea este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Art. 3.

Autoritatea îndeplineşte funcţiile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Art. 4.

(1) În exercitarea funcţiilor sale Autoritatea îndeplineşte, pe lângă atribuţiile prevăzute la art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014, următoarele atribuţii specifice:

a) în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului:

1. elaborează proiecte de acte normative în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;

2. urmăreşte şi asigură aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;

3. identifică nevoile de formare a personalului implicat în protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi colaborează cu instituţii publice, private, alte organizaţii la fundamentarea şi elaborarea de programe care să răspundă acestor nevoi;

4. organizează evidenţa la nivel naţional a tuturor asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor care activează în domeniul său de activitate, precum şi a serviciilor prestate de acestea; propune Guvernului recunoaşterea acestora ca fiind de utilitate publică, în condiţiile legii;

5. ia măsurile necesare sau, după caz, propune autorităţilor ori instituţiilor competente luarea măsurilor necesare pentru prevenirea ori, după caz, înlăturarea efectelor oricăror acte ori fapte care încalcă principiile şi normele tratatelor internaţionale în domeniul drepturilor copilului, la care România este parte;

6. iniţiază, negociază şi încheie, cu aprobarea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi prin împuternicirea Guvernului, documente de cooperare internaţională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;

b) în domeniul prevenirii separării copilului de părinţi şi al protecţiei speciale a copilului separat temporar sau definitiv de părinţi, elaborează şi propune ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, spre aprobare, criteriile, standardele minime şi indicatorii care stau la baza acreditării furnizorilor şi a serviciilor de prevenire a separării copilului de părinţi şi de protecţie specială a copilului separat temporar sau definitiv de părinţi;

c) în domeniul adopţiei:

1. elaborează norme şi metodologii în domeniul adopţiei;

2. urmăreşte şi asigură aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul adopţiei;

3. elaborează şi fundamentează programe în domeniul adopţiei;

4. coordonează şi supraveghează activităţile de adopţie şi realizează cooperarea internaţională în domeniul adopţiei;

5. duce la îndeplinire obligaţiile prevăzute în Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, ratificată prin Legea nr. 84/1994;

6. duce la îndeplinire obligaţiile prevăzute de art. 15 din Convenţia europeană revizuită în materia adopţiei de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 şi semnată de România la Strasbourg la 4 martie 2009, ratificată prin Legea nr. 138/2011;

7. identifică nevoile de formare a personalului implicat în procedura adopţiei şi colaborează cu instituţii publice, private, alte organizaţii la fundamentarea şi elaborarea de programe care să răspundă acestor nevoi;

d) în domeniul economico-financiar:

1. gestionează bunurile proprietate publică şi privată a statului pe care le are în administrare sau în folosinţă, după caz;

2. gestionează sau, după caz, monitorizează gestionarea fondurilor alocate pentru finanţarea programelor din domeniul său de activitate;

3. finanţează sau, după caz, cofinanţează programe de interes naţional;

4. propune şi fundamentează necesarul de fonduri pentru asigurarea finanţării adecvate a serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi protecţiei speciale a copilului.

(2) Autoritatea îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.

Art. 5.

(1) În îndeplinirea atribuţiilor de control ce îi revin, Autoritatea solicită informaţii şi documente, în condiţiile legii, de la orice persoană juridică publică sau privată ori de la persoane fizice implicate în sfera sa de competenţă, acestea având obligaţia de a le pune la dispoziţie în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării.

(2) Personalul cu atribuţii de control are drept de acces, în condiţiile legii, în sediile persoanelor juridice de drept public sau privat, precum şi la domiciliul/reşedinţa persoanelor fizice care au în îngrijire şi/sau asigură protecţia unui copil.

Art. 6.

(1) Autoritatea este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

(2) Preşedintele reprezintă Autoritatea în raporturile cu Guvernul, cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu orice persoane juridice şi fizice, române sau străine.

(3) Preşedintele este ordonator terţiar de credite, în condiţiile prevăzute de lege.

(4) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite decizii şi instrucţiuni.

(5) Preşedintele răspunde în faţa ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru întreaga activitate a Autorităţii.

(6) Preşedintele este ajutat în activitatea de conducere a Autorităţii de secretarul general.

Art. 7.

(1) Secretarul general asigură stabilitatea funcţionării Autorităţii, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile acesteia.

(2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8.

(1) Pe lângă preşedinte funcţionează ca organ consultativ Consiliul de coordonare în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi adopţie, denumit în continuare Consiliul.

(2) Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului se aprobă prin decizie a preşedintelui Autorităţii.

(3) Consiliul de coordonare în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi adopţie are următoarele atribuţii principale:

a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi organizaţiile ai căror reprezentanţi îl compun, în vederea realizării politicii publice naţionale şi a Planului de guvernare în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi adopţie;

b) monitorizează aplicarea legislaţiei în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi adopţie şi a acquis-ului comunitar în domeniu;

c) evaluează efectele măsurilor privind aplicarea acquis-ului comunitar în domeniu;

d) formulează propuneri privind îmbunătăţirea cadrului normativ în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi adopţie;

e) formulează propuneri privind îmbunătăţirea şi consolidarea relaţiilor interinstituţionale dintre autorităţile publice implicate în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi adopţie.

Art. 9.

Consiliul este alcătuit din câte un reprezentant cu funcţie de conducere al următoarelor instituţii şi organisme:

a) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie;

b) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;

c) Ministerul Afacerilor Interne;

d) Ministerul Educaţiei Naţionale;

e) Ministerul Sănătăţii;

f) Ministerul Justiţiei;

g) Ministerul Afacerilor Externe;

h) Avocatul Poporului;

i) Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România;

j) Asociaţia directorilor direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;

k) Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Protecţia Drepturilor Copilului din România;

l) Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România;

m) Colegiul Psihologilor din România.

Art. 10.

(1) Consiliul se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui Autorităţii, în prezenţa a cel puţin jumătate din numărul reprezentanţilor.

(2) Lucrările Consiliului sunt conduse de preşedintele Autorităţii.

(3) La lucrările Consiliului pot participa, la invitaţia preşedintelui Autorităţii, reprezentanţi ai altor autorităţi sau instituţii publice decât cele prevăzute la art. 9 specialişti şi reprezentanţi ai societăţii civile, precum şi reprezentanţi ai mass-mediei.

(4) În realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 8 alin. (3), Consiliul adoptă, cu votul majorităţii membrilor, hotărâri cu caracter de recomandare.

(5) Serviciile administrative, precum şi activitatea de secretariat a Consiliului este asigurată de către Autoritate.

Art. 11.

Personalul Autorităţii este format din funcţionari publici şi personal contractual numit, respectiv încadrat, potrivit legii.

Art. 12.

(1) Structura organizatorică a Autorităţii este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, la propunerea preşedintelui Autorităţii, se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în prevederile legale şi numărul maxim de posturi aprobat.

(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii, precum şi statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, la propunerea preşedintelui autorităţii.

Art. 13.

(1) Autoritatea preia 37 de posturi din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, aferente Direcţiei Protecţia Copilului, şi 32 de posturi ale Oficiului Român pentru Adopţii.

(2) Autoritatea preia, conform art. 5 alin. (2), alin. (8) şi alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, personalul încadrat pe cele 37 de posturi preluate din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi personalul încadrat pe cele 32 de posturi ale Oficiului Român pentru Adopţii, potrivit alin. (1), în condiţiile prevăzute de lege pentru fiecare categorie de personal, fără a fi diminuate drepturile salariale avute la data preluării.

(3) Numărul maxim de posturi al Autorităţii este de 69, exclusiv demnitarul.

(4) Încadrarea personalului în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie se face în termenele şi cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, prin decizie a preşedintelui Autorităţii, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Autoritatea preia pe bază de protocol patrimoniul Oficiului Român pentru Adopţii.

(6) Bunurile şi alte active aferente activităţii Direcţiei Protecţia Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se transferă prin protocol din gestiunea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în gestiunea Autorităţii.

Art. 14.

(1) La anexa nr. 2 litera A din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 22 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

4. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (69 de posturi, exclusiv demnitarul);".

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de posturi şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Oficiului Român pentru Adopţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 23 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 15.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea termenului prevăzut la art. 5 alin. (15) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale
şi persoanelor vârstnice,
Teodor Codrin Scutaru,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru dialog social,
Aurelia Cristea
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
şi administraţiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea
Ministrul finanţelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul sănătăţii,
Nicolae Bănicioiu
Ministrul educaţiei naţionale,
Remus Pricopie
Ministrul delegat pentru învăţământ superior,
cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlăţean

Bucureşti, 16 aprilie 2014.

Nr. 299.

se încarcă...