Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 95/2002 privind industria de apărare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28.06.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. -

Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic al activităţilor industriei de apărare referitoare la dimensionarea capacităţilor de producţie, corelarea acestora cu cerinţele forţelor sistemului naţional de apărare, asigurarea interoperabilităţii cu produsele NATO şi menţinerea numărului strict de personal specializat pentru asigurarea funcţionalităţii liniilor de fabricaţie de armament, muniţii, tehnică de luptă, echipamente de transmisiuni, optoelectronică, pulberi şi explozibili, inclusiv pentru cercetarea şi proiectarea în domeniul producţiei de apărare.

Art. 2. -

În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) industria de apărare este ramură strategică a economiei naţionale şi cuprinde: agenţii economici care dispun de capacităţi de producţie şi resurse umane destinate cercetării, proiectării, producţiei, reparării, modernizării, încercării şi testării sistemelor de armament, muniţiilor, tehnicii de luptă, echipamentelor, pieselor de schimb şi accesoriilor aferente acestora, pulberilor şi explozibililor şi altor materiale cu destinaţie specifică apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, necesare componentelor forţelor sistemului naţional de apărare;

b) capacitatea producţiei pentru apărare, denumită în continuare capacitate, reprezintă ansamblul activelor unui agent economic destinate realizării uneia sau mai multora dintre activităţile de cercetare, proiectare, dezvoltare, modernizare, încercare, testare, producere şi reparare a sistemelor de armament şi muniţie, tehnicii de luptă, echipamentelor şi materialelor cu destinaţie specifică apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale şi a pieselor de schimb necesare, pulberilor şi explozibililor, inclusiv poligoanele de trageri şi încercări, terenurile cu regim de spaţiu de siguranţă, precum şi infrastructura de utilităţi aferente;

c) ministerul de resort este ministerul sau organul administraţiei publice centrale în al cărui domeniu de specialitate se încadrează obiectul principal de activitate al societăţii comerciale sau sub a cărui autoritate funcţionează regia autonomă ori compania naţională;

d) autoritatea de specialitate este organul specializat al Guvernului în domeniul pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare;

e) conservarea capacităţilor reprezintă ansamblul operaţiunilor de trecere în conservare, menţinere, pază şi repunere în funcţiune după conservare;

f) inventarul capacităţilor de producţie pentru apărare ale unui agent economic din industria de apărare, denumit în continuare inventar, reprezintă totalitatea imobilizărilor corporale şi necorporale utilizate de agentul economic pentru realizarea activităţilor prevăzute la lit. b);

g) documentaţia tehnică reprezintă desenele şi documentele scrise care, independent sau împreună, determină componenţa şi construcţia produsului şi cuprind, după caz, datele de studiu şi proiectare, execuţie, verificare, recepţie, exploatare, întreţinere sau de certificare, de propagandă tehnică şi comercială a acestuia. Documentaţia tehnică cuprinde documentaţia de studiu, documentaţia de bază constructivă, documentaţia tehnologică, documentaţia de exploatare şi documentaţia de certificare şi auxiliară.
Jurisprudență (1)

Art. 3. -

Lista cuprinzând agenţii economici şi capacităţile definite potrivit art. 2 lit. b) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, la propunerea ministerului de resort, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 4. - Puneri în aplicare (1)

(1) Capacităţile se evidenţiază în Inventarul capacităţilor de producţie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

(2) Inventarul prevăzut la alin. (1) se întocmeşte de către agentul economic în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se avizează de ministerul de resort şi se aprobă de autoritatea de specialitate.

(3) Inventarul prevăzut la alin. (1) se actualizează anual, până la data de 30 septembrie, sau în situaţia modificării listei prevăzute la art. 3.

(4) Răspunderea pentru păstrarea integrităţii fizice şi funcţionale a bunurilor de inventar revine fiecărui agent economic.

Art. 5. - Puneri în aplicare (1)

(1) Documentaţia tehnică realizată din fondurile pentru apărare este proprietate publică a statului, se află în administrarea instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale şi poate fi pusă la dispoziţie agenţilor economici pe bază de contract, potrivit legii, pentru executarea comenzilor transmise acestora, precum şi în vederea fabricaţiei de produse pentru o terţă persoană din ţară sau din străinătate.
Jurisprudență (1)

(2) Documentaţiile tehnice primite de la partenerii externi sunt puse la dispoziţie agenţilor economici, potrivit legislaţiei în vigoare, regimului juridic al proprietăţii acestora, precum şi clauzelor din contractul încheiat cu partenerul extern.

Art. 6. -

Dimensionarea şi restructurarea agenţilor economici din industria de apărare, atunci când acestea afectează capacităţile definite la art. 2 lit. b), se face cu avizul autorităţii de specialitate şi cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, potrivit criteriilor stabilite prin strategiile şi programele de restructurare aprobate potrivit legii.

Art. 7. -

Asocierea agenţilor economici din industria de apărare cu persoane juridice române sau străine, prin care se creează o nouă persoană juridică, se face cu avizul ministerului de resort, potrivit legii.

Art. 8. - Puneri în aplicare (1)

(1) Capacităţile, în raport de gradul de încărcare, pot fi trecute temporar în conservare, conform metodologiei elaborate de ministerul de resort, sau pot fi folosite pentru desfăşurarea altor activităţi economice.

(2) Amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale aferentă perioadei de conservare pentru capacităţile prevăzute la alin. (1) va diminua capitalurile proprii la data expirării duratelor normale de utilizare prevăzute de lege şi a casării efective.

Art. 9. -

Contractele de privatizare ale agenţilor economici din industria de apărare vor include clauze speciale referitoare la menţinerea integrităţii şi a stării de funcţionare a capacităţilor de producţie, dacă nu sunt precizate alte reglementări.

Art. 10. - Modificări (1), Puneri în aplicare (3), Referințe (14)

(1) Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la agenţii economici care deţin capacităţi, a căror activitate este întreruptă temporar din lipsă de comenzi sau contracte, beneficiază pe această perioadă de drepturile salariale prevăzute de lege pentru salarizarea personalului din unităţi bugetare.
Modificări (1)

(2) Echivalarea funcţiilor pentru personalul din capacităţile prevăzute la alin. (1) cu funcţiile prevăzute de lege pentru unităţile bugetare se face prin ordin al ministrului de resort, cu avizul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

(3) Agenţii economici care deţin capacităţi şi a căror activitate este întreruptă temporar din lipsă de comenzi sau contracte vor primi lunar un fond pentru plata drepturilor salariale prevăzute la alin. (1) şi pentru achitarea contribuţiilor datorate de angajatori, potrivit legii, la bugetele asigurărilor sociale de stat, asigurărilor pentru şomaj, Fondul asigurărilor sociale de sănătate şi Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap.

(4) Personalul prevăzut la alin. (1) va desfăşura activităţi de întreţinere, conservare, reparaţii, pază, activităţi administrative şi alte activităţi, potrivit programelor aprobate de organele de conducere ale agentului economic.

Art. 11. - Modificări (1)

Sumele necesare plăţii drepturilor salariale prevăzute la art. 10 alin. (1) şi (3) se suportă de la bugetul de stat.
Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Art. 12. - Modificări (2), Jurisprudență (3)

Activităţile prevăzute la art. 10 alin. (4), precum şi numărul maxim şi structura personalului prevăzut la art. 10 alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort.

Art. 13. - Modificări (1)

Finanţarea activităţilor din programele curente privind restructurarea industriei de apărare, inclusiv întreţinerea, conservarea capacităţilor de producţie şi securitatea acestora, se face din surse proprii ale agenţilor economici, din venituri extrabugetare cu această destinaţie, constituite în condiţiile legii, din credite bancare şi, în completare, de la bugetul de stat.

Art. 14. -

Agenţii economici, precum şi celelalte persoane juridice care au în administrare sau în folosinţă terenuri proprietate a statului utilizate pentru producţia de apărare, depozite destinate produselor militare şi materialelor cu specific militar, precum şi zonele de siguranţă ale acestora, stabilite potrivit normelor legale în domeniu, sunt scutiţi de la plata impozitului şi taxelor pe clădirile şi terenurile evidenţiate în inventar.

Art. 15. -

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Industriei şi Resurselor, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale vor elabora şi vor supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia.

(2) Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă constituie contravenţie.

(3) În normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi prevăzute dispoziţii cu privire la regimul sancţionator al faptelor a căror încălcare constituie contravenţie, cuantumul amenzilor ce se aplică, precum şi autorităţile abilitate să aplice respectivele măsuri.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul industriei şi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 20 iunie 2002.

Nr. 95.

se încarcă...