Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 24/2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014L0024

În vigoare de la 17.04.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1), articolul 62 şi articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 15 ianuarie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 11 februarie 2014.

întrucât:

(1) Atribuirea contractelor de achiziţii publice de către sau în numele autorităţilor statelor membre trebuie să respecte principiile Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), mai exact libera circulaţie a mărfurilor, libertatea de stabilire şi libertatea de a furniza servicii, precum şi principiile care derivă din acestea, cum ar fi egalitatea de tratament, nediscriminarea, recunoaşterea reciprocă, proporţionalitatea şi transparenţa. Cu toate acestea, pentru contractele de achiziţii publice care depăşesc o anumită valoare, ar trebui elaborate dispoziţii pentru coordonarea procedurilor de achiziţii publice naţionale, pentru ca principiile respective să fie transpuse în practică şi achiziţiile publice să fie deschise concurenţei.

(2) Achiziţiile publice joacă un rol cheie în strategia Europa 2020, prezentată în Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată "Europa 2020, O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii" (denumită în continuare "strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii"), reprezentând unul dintre instrumentele de piaţă care trebuie utilizate pentru realizarea unei creşteri inteligente, durabile şi favorabile incluziunii, asigurând în acelaşi timp o utilizare cât mai eficientă a fondurilor publice. În acest scop, normele în materie de achiziţii publice adoptate prin Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului ar trebui revizuite şi modernizate pentru a creşte eficienţa cheltuielilor publice, a facilita participarea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) la achiziţiile publice şi a permite achizitorilor să utilizeze mai eficient achiziţiile publice în sprijinul unor obiective societale comune. Totodată, este necesar ca anumite noţiuni şi concepte de bază să fie clarificate pentru a asigura securitatea juridică şi a încorpora anumite aspecte ale jurisprudenţei constante a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în acest domeniu.

(3) La punerea în aplicare a prezentei directive, ar trebui luată în considerare Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, în special în legătură cu alegerea mijloacelor de comunicare, a specificaţiilor tehnice, a criteriilor de atribuire şi a condiţiilor de executare a unui contract.

(4) Formele tot mai diverse ale acţiunii publice au făcut necesară definirea mai clară a însăşi noţiunii de achiziţie publică; totuşi, această clarificare nu ar trebui să extindă domeniul de aplicare al prezentei directive în raport cu cel al Directivei 2004/18/CE. Normele Uniunii privind achiziţiile publice nu sunt menite să acopere toate formele de plăţi din fonduri publice, ci numai pe cele care vizează achiziţia de lucrări, de produse sau de servicii cu titlu oneros prin intermediul unui contract de achiziţii publice. Ar trebui să se clarifice faptul că astfel de achiziţii de lucrări, de produse sau de servicii ar trebui să facă obiectul prezentei directive, indiferent dacă sunt puse în aplicare prin achiziţie, leasing sau alte forme contractuale.

Noţiunea de achiziţie ar trebui interpretată în sens larg, ca obţinerea beneficiilor de pe urma lucrărilor, a produselor sau a serviciilor în cauză, fără a implica în mod necesar un transfer de proprietate către autorităţile contractante. Mai mult, simpla finanţare a unei activităţi, în special prin intermediul granturilor, care este adesea legată de obligaţia de a rambursa sumele primite în cazul în care acestea nu sunt utilizate în scopurile cărora le sunt destinate, nu este reglementată, de obicei, de normele în materie de achiziţii publice. În mod similar, situaţiile în care toţi operatorii care îndeplinesc anumite condiţii sunt autorizaţi să efectueze o anumită sarcină, fără nicio selectivitate, cum ar fi sistemele care dau consumatorilor posibilitatea de a alege sau sistemele de servicii pe bază de bonuri, ar trebui să nu fie înţelese ca fiind sisteme de achiziţii publice, ci ca simple sisteme de autorizare (de exemplu, licenţe pentru medicamente sau servicii medicale).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...