Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26.08.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Jurisprudență (3)

(1) Se acordă gratuit pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat produse lactate şi de panificaţie în limita unei valori zilnice de 7.000 lei/elev. Limita valorică cuprinde preţul produselor, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz.
Modificări (3)

(2) Limita valorii zilnice pentru un elev, prevăzută la alin. (1), se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia preţurilor şi a tarifelor.
Modificări (2), Referințe (1)

(3) Regulamentul pentru desfăşurarea licitaţiei electronice, cantitatea, lista sortimentelor de produse lactate şi de panificaţie, modul de prezentare, precum şi condiţiile de eligibilitate a ofertanţilor se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.
Modificări (3)

Art. 2. -

(1) Dreptul de a primi zilnic, pe perioada cursurilor, conform structurii anului şcolar, produsele prevăzute la art. 1 îl au numai elevii prezenţi la cursuri.

(2) Unităţile şcolare răspund, în mod direct, de asigurarea condiţiilor de primire, recepţie şi distribuţie a produselor lactate şi de panificaţie, precum şi de confirmarea documentelor ce stau la baza plăţii acestora.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Sumele aferente acordării drepturilor prevăzute la art. 1 se suportă din bugetele consiliilor judeţene şi, respectiv, din bugetele consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
Modificări (1)

(2) Sumele aferente acordării drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (1) în anul 2002 vor fi alocate bugetelor consiliilor judeţene şi, respectiv, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, prin hotărâre a Guvernului, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2003, pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi acordate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale.
Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (2)

(1) Achiziţionarea produselor lactate şi de panificaţie, transportul şi distribuţia acestora la unităţile de învăţământ vor fi contractate de către consiliile judeţene şi de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu asistenţa inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv a Inspectoratului şcolar al municipiului Bucureşti, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

(2) Desemnarea furnizorilor de produse lactate şi de panificaţie se va face prin procedura de licitaţie electronică organizată la nivel judeţean şi, respectiv, la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti.
Modificări (2)

(3) Plata produselor şi a serviciilor contractate se va efectua la solicitarea furnizorilor pe baza documentelor de recepţie calitativă şi cantitativă, întocmite de unităţile şcolare şi aprobate de preşedinţii consiliilor judeţene şi, respectiv, de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti.

Art. 5. - Modificări (1)

Consiliile locale şi primarii au obligaţia să urmărească şi să verifice buna desfăşurare a procesului de aprovizionare şi condiţiile igienico-sanitare privind distribuţia către elevi a produselor lactate şi de panificaţie.

Art. 6. -

(1) Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se constituie la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti o comisie alcătuită din: prefect, preşedintele consiliului judeţean, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, inspectorul general al inspectoratului şcolar, directorul general al direcţiei de sănătate publică şi directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice.
Modificări (2)

(2) Componenţa nominală a comisiei prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al prefectului, care este şi coordonatorul acesteia.

(3) Ordonatorul principal de credite pentru efectuarea plăţilor către furnizori este preşedintele consiliului judeţean, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucureşti.
Modificări (2)

Art. 7. -

Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, după caz.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul educaţiei şi cercetării,
Ecaterina Andronescu
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,
Ilie Sârbu
Ministrul sănătăţii şi familiei,
Daniela Bartoş
Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor,
Rovana Plumb,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 16 august 2002.

Nr. 96.

se încarcă...