Back

Comisia Europeană

Recomandarea nr. 208/2014 privind calitatea raportării cu privire la guvernanţa corporativă ("conformare sau justificare") (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014D0208

În vigoare de la 12.04.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Un cadru de guvernanţă corporativă eficace este de o importanţă esenţială pentru societate, deoarece este probabil ca societăţile comerciale bine gestionate să fie mai competitive şi mai durabile pe termen lung. O bună guvernanţă corporativă este, în primul rând, responsabilitatea societăţii comerciale în cauză şi există norme la nivel european şi naţional care să asigure că sunt respectate anumite standarde. Acestea includ legislaţie şi instrumente juridice neobligatorii, şi anume codurile naţionale de guvernanţă corporativă.

(2) Codurile de guvernanţă corporativă au ca scop să stabilească principii de bună guvernanţă corporativă în cadrul societăţilor comerciale cotate la bursă din Europa, pe baza transparenţei, a responsabilităţii şi a unei perspective pe termen lung. Acestea oferă standarde şi cele mai bune practici pentru societăţile comerciale, permiţându-le acestora să funcţioneze mai bine şi, prin urmare, să contribuie la stimularea creşterii economice, a stabilităţii şi a investiţiilor pe termen lung.

(3) Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi impune societăţilor comerciale să includă o declaraţie de guvernanţă corporativă în raportul administratorilor în cazul în care valorile mobiliare ale societăţilor comerciale sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a oricărui stat membru în sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 14 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare.

(4) Declaraţia de guvernanţă corporativă ar trebui să ofere informaţii esenţiale privind măsurile adoptate de societate în materie de guvernanţă corporativă, cum ar fi informaţii referitoare la codul/codurile de guvernanţă corporativă aplicat(e) de către societatea respectivă, sistemele de control intern şi de gestionare a riscurilor, adunarea generală a acţionarilor şi competenţele sale, drepturile acţionarilor, organismele administrative, de conducere şi de supraveghere şi comitetele acestora.

(5) Prezentarea de informaţii de înaltă calitate cu privire la măsurile adoptate de societăţile comerciale în materie de guvernanţă corporativă oferă informaţii utile pentru investitori şi facilitează deciziile acestora privind investiţiile. De asemenea, aceasta oferă investitorilor mai multă încredere în societăţile în care investesc. Creşterea transparenţei pe piaţă poate aduce, de asemenea, la un nivel mai general, beneficii legate de reputaţia societăţilor şi mai multă legitimitate din perspectiva părţilor interesate şi a societăţii în ansamblu.

(6) Principiul "conformare sau justificare" prevăzut la articolul 20 din Directiva 2013/34/UE este un element cheie pentru guvernanţa corporativă la nivel european. În conformitate cu acest principiu, societăţile care se abat de la codul de guvernanţă corporativă relevant trebuie să explice în declaraţia lor de guvernanţă corporativă părţile din cod de la care se abat şi motivele pentru care fac acest lucru.

(7) În timp ce conformitatea deplină cu un cod poate transmite un mesaj pozitiv pe piaţă, s-ar putea să nu fie întotdeauna cea mai bună abordare pentru o societate dintr-o perspectivă de guvernanţă corporativă. Abaterea de la o prevedere a codului, în unele cazuri, ar putea permite unei societăţi să se gestioneze în mod mai eficace. Abordarea "conformare sau justificare" oferă societăţilor flexibilitate prin faptul că le permite să îşi adapteze guvernanţa corporativă la dimensiunea societăţii, structura acţionariatului sau particularităţile sectoriale. În acelaşi timp, promovează o cultură a responsabilităţii, încurajând societăţile să reflecteze mai mult asupra măsurilor adoptate în materie de guvernanţă corporativă.

(8) Principiul "conformare sau justificare" este recunoscut pe scară largă de către societăţi, investitori şi organismele de reglementare ca fiind un instrument adecvat în guvernanţa corporativă. Cu toate acestea, astfel cum se menţionează în Cartea verde din 2011 privind cadrul de guvernanţă corporativă al UE (1), se pare că există anumite deficienţe în ceea ce priveşte modul de punere în practică a principiului, în special în ceea ce priveşte calitatea explicaţiilor furnizate de societăţi atunci când se abat de la codurile de guvernanţă corporativă. În acest sens, marea majoritate a respondenţilor la Cartea verde au fost în favoarea obligaţiei impuse societăţilor de a furniza explicaţii de mai bună calitate în caz de abateri.

(1) COM(2011) 164, 5 aprilie 2011.

(9) Conform celor mai recente dovezi colectate de către Comisie, au existat îmbunătăţiri treptate în acest domeniu. Mai multe state membre au iniţiat discuţii, de exemplu, sau au emis linii directoare privind calitatea explicaţiilor. Cu toate acestea, există încă loc pentru îmbunătăţiri.

(10) În rezoluţia sa din 29 martie 2012 (2), Parlamentul European a considerat abordarea "conformare sau justificare" ca fiind un instrument util pentru guvernanţa corporativă. În mod concret, Parlamentul European s-a pronunţat în favoarea aderării obligatorii a societăţii la un cod relevant şi a obligativităţii de a furniza explicaţii concludente pentru abaterile semnificative de la un cod, care ar trebui să includă o descriere a măsurii alternative adoptate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...