Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2002 privind efectuarea recensământului general agricol din România

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19.06.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare asigurarea cadrului legal necesar efectuării recensământului general agricol din România.

(2) În perioada 2 decembrie 2002 - 31 ianuarie 2003, se va efectua, în toate unităţile administrativ-teritoriale, recensământul general agricol.
Jurisprudență (1)

(3) Scopul acestei cercetări statistice de interes naţional este de a asigura date statistice pentru fundamentarea politicilor naţionale în domeniul agricol şi pentru desfăşurarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, prin inventarierea terenurilor şi a mijloacelor de producţie agricolă, precum şi a efectivelor de animale, pe specii, aflate în proprietate privată, în administrarea exploataţiilor agricole sau a agenţilor economici.

Art. 2. -

(1) La recensământul general agricol se înregistrează toate unităţile care desfăşoară activitate agricolă, indiferent de tipul de proprietate şi de forma de organizare.

(2) Unitatea de recenzat, în accepţiunea recensământului general agricol, este unitatea economică, respectiv gospodăria individuală a populaţiei, societatea comercială, societatea agricolă, precum şi alţi utilizatori de terenuri agricole şi animale, care în urma activităţii desfăşurate obţine produse agricole prin exploatarea pământului şi/sau prin creşterea animalelor, păsărilor, albinelor, viermilor de mătase.

Art. 3. -

Programul de înregistrare al recensământului are ca obiect culegerea datelor privind: identificarea în teritoriu a unităţilor de recenzare şi statutul juridic al acestora; utilizarea terenurilor pe forme de administrare; suprafeţele cultivate; plantaţiile vitipomicole; irigaţiile; fertilizările; combaterea dăunătorilor; efectivele de animale şi păsări; utilajele şi maşinile agricole; construcţiile cu destinaţie agricolă; forţa de muncă; activităţile neagricole desfăşurate în unităţile recenzate; valorificarea produselor agricole; agricultura ecologică. Concretizarea acestui program se va asigura prin formularele de înregistrare.

Art. 4. - Jurisprudență (1)

(1) Organizarea şi efectuarea recensământului general agricol se realizează sub conducerea şi coordonarea Comisiei centrale pentru recensământul general agricol, denumită în continuare Comisia centrală.

(2) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se va constitui Comisia centrală, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1. Nominalizarea membrilor Comisiei centrale se va face de către conducătorul fiecărei instituţii, unde este cazul.

(3) Comisia centrală răspunde pentru efectuarea în bune condiţii a întregii acţiuni, având următoarele atribuţii principale:

a) aprobă programul general de organizare a recensământului general agricol, programul şi metodologia de înregistrare, de prelucrare a datelor şi de publicare a rezultatelor;

b) aprobă formularele de înregistrare şi instrucţiunile de completare a acestora;

c) aprobă clasificările şi nomenclatoarele necesare înregistrării şi prelucrării datelor recensământului general agricol, cu excepţia celor aprobate prin hotărâri ale Guvernului;

d) aprobă, dacă se consideră oportun, programele şi organizarea de cercetări selective conexe recensământului;

e) aprobă instrucţiunile şi modul de împărţire a teritoriului unităţilor administrativ-teritoriale în sectoare de recensământ;

f) stabileşte numărul recenzorilor, al recenzorilor-şefi şi al recenzorilor coordonatori; totodată coordonează acţiunile de recrutare şi instruire a personalului care participă la efectuarea lucrărilor de recensământ;

g) stabileşte atribuţiile comisiilor de recensământ judeţene şi a municipiului Bucureşti, ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor;

h) aprobă acţiunile de popularizare a recensământului general agricol;

i) prezintă Guvernului rezultatele preliminare ale recensământului general agricol, pe care le înaintează spre publicare; rezultatele definitive şi detaliate ale recensământului general agricol vor fi publicate şi difuzate de Institutul Naţional de Statistică.

(4) Sediul Comisiei centrale va fi la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.

Art. 5. -

Comisia centrală va organiza Secretariatul tehnic central pe lângă Institutul Naţional de Statistică, pentru efectuarea lucrărilor de pregătire, organizare, prelucrare şi publicare a datelor recensământului.

Art. 6. -

(1) Datele individuale înscrise în formularele de recensământ sunt confidenţiale şi nu pot fi utilizate decât în scopuri statistice.

(2) Persoanele fizice intervievate şi conducătorii unităţilor cu statut de persoană juridică au obligaţia de a furniza recenzorilor sau de a înscrie în formularele de recensământ informaţii corecte şi complete.

Art. 7. -

În vederea efectuării lucrărilor de pregătire, organizare, culegere, prelucrare şi publicare a rezultatelor recensământului Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Institutul Naţional de Statistică vor angaja persoane cu contract de muncă pe perioade determinate, cu încadrarea în numărul de posturi prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 8. -

Pe perioada organizării, desfăşurării şi prelucrării datelor recensământului, respectiv până la data de 31 decembrie 2003, la unităţile stabilite de Comisia centrală costul telefoanelor, poştei şi al corespondenţei electronice nu va fi supus prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu obligaţia încadrării în sumele prevăzute în bugetul recensământului.

Art. 9. -

(1) Fondurile pentru cheltuielile de personal, cheltuielile materiale şi de capital necesare pregătirii, organizării, efectuării, prelucrării datelor şi publicării rezultatelor recensământului general agricol vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(2) Fondurile necesare în anul 2002 se asigură din bugetele Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Institutului Naţional de Statistică şi Ministerului Administraţiei Publice.

Art. 10. -

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,
Ilie Sârbu
Ministrul dezvoltării şi prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan
p. Ministrul administraţiei publice,
Ionel Fleşariu,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 13 iunie 2002.

Nr. 70.

ANEXA Nr. 1
Modificări (1)

Comisia centrală pentru recensământul general agricol

Preşedinte: ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor
Vicepreşedinţi: vicepreşedinte la Institutul Naţional de Statistică
secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice
secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor
secretar de stat la Ministerul Administraţiei Publice
Secretari: secretar general la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor
secretar general la Institutul Naţional de Statistică
secretar general la Ministerul Administraţiei Publice
Membri: secretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării
secretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale
secretar de stat la Ministerul de Interne
secretar de stat la Ministerul Justiţiei
secretar de stat la Ministerul Culturii şi Cultelor
secretar general la Ministerul Finanţelor Publice
preşedintele Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie
secretar general la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"

ANEXA Nr. 2

Numărul de posturi aferente personalului angajat cu contract de muncă
pe durată determinată în vederea efectuării
recensământului general agricol

Specificare Anul 2002 Anul 2003 Anul 2004
7 luni 12 luni 10 luni 12 luni
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor 20 20 - -
Unităţile teritoriale ale Ministerului 250 250 - -
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor
Institutul Naţional de Statistică 35 20 - 10
Unităţile teritoriale ale Institutului Naţional de Statistică 192 148 450*) 42

*) Reprezintă personalul pentru introducerea şi validarea datelor.

se încarcă...