Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11.04.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (7), Referințe în cărți (1)

(1) Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se înfiinţează, la nivel naţional, Parchetul Naţional Anticorupţie, ca parchet specializat în combaterea infracţiunilor de corupţie.
Modificări (4), Acțiuni respinse (14), Jurisprudență (17)

(2) Parchetul Naţional Anticorupţie are sediul în municipiul Bucureşti şi îşi exercită atribuţiile pe întregul teritoriu al României prin procurori specializaţi în combaterea corupţiei.
Modificări (2), Jurisprudență (10)

(3) Parchetul Naţional Anticorupţie se organizează ca structură autonomă, cu personalitate juridică, în cadrul Ministerului Public, este condus de un procuror general şi este coordonat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. Procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie este asimilat adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie.
Modificări (1), Jurisprudență (2)

(4) Parchetul Naţional Anticorupţie îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei.

Art. 2. -

Parchetul Naţional Anticorupţie este independent în raport cu instanţele judecătoreşti şi cu parchetele de pe lângă acestea, precum şi în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, exercitându-şi atribuţiile numai în temeiul legii şi pentru asigurarea respectării acesteia.
Modificări (2)

Art. 3. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1), Referințe în cărți (1)

(1) Atribuţiile Parchetului Naţional Anticorupţie sunt următoarele:
Modificări (2), Jurisprudență (1)

a) efectuarea urmăririi penale pentru infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, în condiţiile prevăzute în Codul de procedură penală, în Legea nr. 78/2000 şi în prezenta ordonanţă de urgenţă;
Modificări (3), Jurisprudență (2)

b) conducerea, supravegherea şi controlul actelor de cercetare penală, efectuate din dispoziţia procurorului de către ofiţerii de poliţie judiciară aflaţi sub autoritatea procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie;
Modificări (3)

c) conducerea, supravegherea şi controlul activităţilor de ordin tehnic ale urmăririi penale, efectuate de specialişti în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum şi în alte domenii, numiţi în cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie;
Modificări (2)

d) studierea cauzelor care generează şi a condiţiilor care favorizează corupţia, elaborarea şi prezentarea propunerilor în vederea eliminării acestora, precum şi pentru perfecţionarea legislaţiei penale;

e) elaborarea raportului anual privind activitatea Parchetului Naţional Anticorupţie şi prezentarea acestuia în faţa Parlamentului;
Modificări (4)

f) constituirea şi actualizarea bazei de date în domeniul faptelor de corupţie.

(2) Parchetul Naţional Anticorupţie exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile procedurale prevăzute de lege, în cauzele privind infracţiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa sa.
Modificări (2), Jurisprudență (1)

CAPITOLUL II
Organizarea şi funcţionarea Parchetului Naţional Anticorupţie

Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență (1), Referințe în cărți (1)

(1) Parchetul Naţional Anticorupţie este condus, potrivit prevederilor art. 1 alin. (3), de un procuror general, ajutat de un procuror general adjunct, asimilat cu procurorul consilier al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie.
Modificări (3), Acțiuni respinse (13)

(2) Procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie este ordonator secundar de credite.
Modificări (2), Jurisprudență (11)

(3) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Parchetului Naţional Anticorupţie se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Public.
Modificări (3), Jurisprudență (5)

Art. 5. - Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (2)

(1) Parchetul Naţional Anticorupţie se organizează în secţii conduse de procurori şefi de secţie, şi anume:
Modificări (5), Jurisprudență (8)

a) secţia de combatere a corupţiei;

b) secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie.

(2) În cadrul secţiilor se pot organiza servicii şi birouri, prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie.
Modificări (4), Jurisprudență (10)

(3) În cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie se înfiinţează un birou pentru studierea cauzelor care generează şi a condiţiilor care favorizează corupţia, subordonat direct procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie.
Modificări (2)

Art. 6. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (11)

Parchetul Naţional Anticorupţie se încadrează cu procurori, ofiţeri de poliţie judiciară, specialişti în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic şi în alte domenii, personal auxiliar de specialitate, precum şi personal economic şi administrativ, în limita posturilor prevăzute în statul de funcţiuni, aprobat potrivit legii.
Modificări (1)

Art. 7. -

(1) La nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel se înfiinţează servicii ale Parchetului Naţional Anticorupţie.
Modificări (1)

(2) Serviciile Parchetului Naţional Anticorupţie sunt conduse de procurori-şefi, care sunt în subordinea directă a procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie.

(3) Numărul procurorilor, al ofiţerilor de poliţie judiciară şi al specialiştilor menţionaţi la art. 6, încadraţi în serviciile prevăzute la alin. (1), este stabilit de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, la propunerea procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie, pentru fiecare serviciu, în funcţie de volumul şi de complexitatea activităţii de urmărire penală, în limita numărului total de posturi aprobat.
Modificări (1)

Art. 8. - Modificări (1), Jurisprudență (12)

(1) Procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie este numit pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată a mandatului, şi eliberat din funcţie de Preşedintele României, la propunerea ministrului justiţiei.
Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2)

(2) Procurorii Parchetului Naţional Anticorupţie sunt numiţi pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii încadrării în funcţie cu acordul lor, şi eliberaţi din funcţie de ministrul justiţiei, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, pe baza recomandării procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie.
Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (13)

(3) După încetarea funcţiei la Parchetul Naţional Anticorupţie, prin expirarea perioadei pentru care a fost numit ori datorită unor cauze neimputabile, procurorul are dreptul să revină la postul ocupat anterior, rezervarea acestuia fiind obligatorie.
Jurisprudență (5)

Art. 9. - Jurisprudență (12)

(1) Pentru a fi numiţi în Parchetul Naţional Anticorupţie procurorii trebuie să aibă calităţi profesionale deosebite, să se bucure de o bună reputaţie, să aibă o conduită morală ireproşabilă şi o pregătire specializată în combaterea infracţiunilor de corupţie.
Modificări (1), Jurisprudență (4)

(2) Condiţiile minime de vechime pe care trebuie să le îndeplinească procurorii Parchetului Naţional Anticorupţie sunt:
Modificări (1), Jurisprudență (3)

a) pentru funcţia de procuror general al Parchetului Naţional Anticorupţie, o vechime în funcţia de procuror sau de judecător de 10 ani;

b) pentru funcţia de procuror în cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie, o vechime în funcţia de procuror sau de judecător de 6 ani.
Jurisprudență (2)

Art. 10. - Jurisprudență (5)

(1) În scopul efectuării cu celeritate şi în mod temeinic a activităţilor de descoperire şi de urmărire a infracţiunilor de corupţie, în cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie funcţionează ofiţeri de poliţie, constituind poliţia judiciară a Parchetului Naţional Anticorupţie.
Modificări (2), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

(2) Ofiţerii de poliţie judiciară îşi desfăşoară activitatea numai în cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie, sub autoritatea procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie.
Modificări (3), Acțiuni respinse (1)

(3) Ofiţerii de poliţie judiciară efectuează actele de cercetare penală sub directa conducere, supraveghere şi controlul nemijlocit al procurorilor din Parchetul Naţional Anticorupţie.
Modificări (4), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (5)

(4) Dispoziţiile procurorilor din Parchetul Naţional Anticorupţie sunt obligatorii pentru ofiţerii de poliţie judiciară prevăzuţi la alin. (1). Actele întocmite de ofiţerii de poliţie judiciară din dispoziţia scrisă a procurorului sunt efectuate în numele acestuia.
Modificări (2), Acțiuni respinse (11), Jurisprudență (5)

(5) Numirea ofiţerilor de poliţie judiciară în cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie se face prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, la propunerea procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie, cu avizul ministrului de interne, dintre ofiţerii de poliţie care au absolvit o formă de învăţământ superior şi au minimum 6 ani vechime în structuri cu atribuţii de constatare, investigare şi cercetare a infracţiunilor de corupţie.
Modificări (4), Acțiuni respinse (2)

(6) Ofiţerii de poliţie judiciară sunt numiţi pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii numirii în funcţie cu acordul acestora.
Modificări (2), Acțiuni respinse (1)

(7) Ofiţerii de poliţie judiciară nu pot primi de la organele ierarhic superioare nici o altă însărcinare în afara unor situaţii şi evenimente excepţionale. În aceste cazuri calitatea lor de ofiţer de poliţie judiciară se suspendă, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, până la încetarea situaţiei excepţionale care a determinat primirea altor însărcinări.
Modificări (1), Acțiuni respinse (2)

(8) Ofiţerii de poliţie judiciară, pe perioada numirii în cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie, au drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru ofiţerii de poliţie, cu excepţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. Atribuţiile prevăzute de lege pentru ministrul de interne privind acordarea drepturilor şi răspunderilor ce revin ofiţerilor de poliţie judiciară se exercită de procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie.
Modificări (3), Acțiuni respinse (2)

(9) Dispoziţiile art. 8 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 11. - Modificări (1), Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (3), Reviste (1)

(1) În cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie sunt numiţi, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, la propunerea procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie, cu avizul ministerelor de resort, specialişti cu înaltă calificare în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum şi în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală.
Modificări (2), Acțiuni respinse (8), Jurisprudență (1)

(2) Specialiştii prevăzuţi la alin. (1) au calitatea de funcţionar public şi îşi desfăşoară activitatea sub directa conducere, supraveghere şi controlul nemijlocit al procurorilor din Parchetul Naţional Anticorupţie.
Modificări (3), Acțiuni respinse (10), Jurisprudență (1)

(3) Actele întocmite de specialiştii prevăzuţi la alin. (1) din dispoziţia scrisă a procurorului pot constitui mijloace de probă.
Modificări (1), Acțiuni respinse (12), Jurisprudență (4)

Art. 12. - Jurisprudență (1)

Funcţia de procuror, ofiţer de poliţie judiciară sau de specialist în cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.
Modificări (2)

CAPITOLUL III
Competenţa Parchetului Naţional Anticorupţie

Modificări (2)

Art. 13. - Modificări (3), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (16), Referințe în cărți (3)

(1) Procurorii specializaţi din cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală în cazul infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 78/2000.
Modificări (2), Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (4)

(2) Sunt de competenţa Parchetului Naţional Anticorupţie, care funcţionează la nivel naţional, infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, săvârşite în una dintre următoarele condiţii:
Modificări (1), Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (1)

a) dacă, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro sau o perturbare deosebit de gravă a activităţii unei autorităţi publice, instituţii publice sau oricărei alte persoane juridice;

b) de către deputaţi, senatori, membrii Guvernului, secretari de stat şi asimilaţii acestora, judecătorii Curţii Constituţionale, membrii, judecătorii, procurorii şi controlorii financiari ai Curţii de Conturi şi ai camerelor de conturi judeţene, preşedintele Consiliului Legislativ, avocatul poporului, guvernatorul şi viceguvernatorii Băncii Naţionale a României, preşedintele Consiliului Concurenţei, magistraţi, ofiţeri superiori, generali, mareşali, amirali, notari publici, executori judecătoreşti, consilieri judeţeni şi locali, primari, prefecţi, subprefecţi, persoane cu funcţii de conducere şi de control în cadrul autorităţilor publice centrale şi locale sau în cadrul instituţiilor publice, membrii consiliilor de administraţie şi persoane care deţin funcţii de conducere de la director, inclusiv, în sus în cadrul regiilor autonome de interes naţional sau local, al companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, instituţiilor publice care au atribuţii în procesul de privatizare şi al unităţilor centrale financiar-bancare.
Modificări (1)

(3) Sunt de competenţa serviciilor Parchetului Naţional Anticorupţie, care funcţionează la nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel, infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2).
Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

CAPITOLUL IV Dispoziţii procedurale

Art. 14. - Referințe în cărți (1)

(1) Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate să sesizeze Parchetul Naţional Anticorupţie cu privire la orice date sau informaţii din care rezultă că s-a săvârşit una dintre infracţiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Parchetului Naţional Anticorupţie.
Modificări (2)

(2) Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate ca în cursul efectuării actului de control, în situaţiile prevăzute la alin. (1), să procedeze la asigurarea şi conservarea urmelor infracţiunii, a corpurilor delicte şi a oricăror mijloace de probă ce pot servi organelor de urmărire penală.

(3) Serviciile şi organele specializate în culegerea şi prelucrarea informaţiilor au obligaţia de a pune la dispoziţie Parchetului Naţional Anticorupţie, de îndată, datele şi informaţiile deţinute în legătură cu săvârşirea infracţiunilor privitoare la corupţie.
Modificări (2)

(4) Serviciile şi organele specializate în culegerea şi prelucrarea informaţiilor, la cererea procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie sau a procurorului anume desemnat de acesta, îi vor pune la dispoziţie, la sediul lor, datele şi informaţiile prevăzute la alin. (3), neprelucrate.
Modificări (3)

(5) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1)-(4) atrage răspunderea juridică, potrivit legii.

Art. 15. - Modificări (1)

Dacă în efectuarea urmăririi penale procurorii parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti constată că infracţiunea care constituie obiectul cauzei este una dintre infracţiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Parchetului Naţional Anticorupţie, aceştia au obligaţia de a sesiza de îndată procurorii acestui parchet.
Modificări (2)

Art. 16. - Modificări (1), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (1)

(1) Când sunt indicii temeinice cu privire la săvârşirea uneia dintre infracţiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Parchetului Naţional Anticorupţie, în scopul strângerii de probe sau al identificării făptuitorului, procurorii Parchetului Naţional Anticorupţie pot să dispună, pe o durată de cel mult 30 de zile:
Modificări (1)

a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor asimilate acestora;

b) punerea sub supraveghere sau sub ascultare a liniilor telefonice;
Modificări (1), Jurisprudență (1)

c) accesul la sisteme informaţionale.

(2) Pentru motive temeinice măsurile prevăzute la alin. (1) pot fi prelungite de procuror prin ordonanţă motivată, fiecare prelungire neputând depăşi 30 de zile.
Modificări (1)

(3) Dispoziţiile art. 911-915 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător.

(4) Procurorii Parchetului Naţional Anticorupţie pot dispune să li se comunice înscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile, în condiţiile prevăzute la alin. (1).
Modificări (1)

Art. 17. -

(1) În cazul în care există indicii temeinice că s-a săvârşit sau că se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni dintre cele atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Parchetului Naţional Anticorupţie, care nu poate fi descoperită sau făptuitorii nu pot fi identificaţi prin alte mijloace, pot fi folosiţi, în vederea strângerii datelor privind existenţa infracţiunii şi identificarea persoanelor faţă de care există presupunerea că au săvârşit o infracţiune, investigatori sub acoperire, în condiţiile legii.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt ofiţeri de poliţie din cadrul Ministerului de Interne, special desemnaţi în acest scop, şi pot efectua investigaţii numai cu autorizarea motivată a procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie.

Art. 18. -

Pentru buna desfăşurare a urmăririi penale procurorii Parchetului Naţional Anticorupţie pot dispune măsuri specifice de protecţie a martorilor, a experţilor şi a victimelor, potrivit legii.
Modificări (2)

Art. 19. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (33), Referințe în cărți (1)

Persoana care a comis una dintre infracţiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Parchetului Naţional Anticorupţie, iar în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit astfel de infracţiuni beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.
Modificări (2)

Art. 20. -

(1) După începerea urmăririi penale secretul bancar şi cel profesional nu sunt opozabile procurorilor Parchetului Naţional Anticorupţie. Datele şi informaţiile solicitate de procuror se comunică la cererea scrisă a acestuia.
Modificări (2)

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi cu privire la instanţa de judecată.

(3) Verificarea conturilor bancare şi a conturilor asimilate acestora poate fi efectuată numai la cererea procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie sau a procurorului anume desemnat de acesta.
Modificări (1)

Art. 21. -

Persoanele care efectuează urmărirea penală, specialiştii prevăzuţi la art. 11, precum şi personalul auxiliar de specialitate sunt obligaţi să respecte secretul profesional cu privire la datele şi informaţiile obţinute în această calitate.

Art. 22. - Jurisprudență (1)

(1) În cazul infracţiunilor atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Parchetului Naţional Anticorupţie se aplică dispoziţiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea bunurilor.
Modificări (1), Jurisprudență (1)

(2) Dacă bunurile care fac obiectul infracţiunilor prevăzute la alin. (1) nu se găsesc, se confiscă echivalentul lor în bani sau bunurile dobândite în locul acestora.

(3) Pentru a garanta aducerea la îndeplinire a confiscării bunurilor se pot lua măsurile asigurătorii prevăzute de Codul de procedură penală. Acestea se aduc la îndeplinire de îndată de persoanele anume desemnate din cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie.
Modificări (1)

se încarcă...