Back

Parlamentul României

Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28.09.2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1.

Prezenta lege reglementează Statutul funcţionarului public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

Art. 2.

(1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate fac parte din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului şi constituie, în sensul prezentei legi, sistemul administraţiei penitenciare.

(2) Administraţia Naţională a Penitenciarelor se constituie prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei.
Jurisprudență (1)

(3) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului*).

*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare.

(4) Administraţia Naţională a Penitenciarelor este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică şi sediul în municipiul Bucureşti.
Jurisprudență (3)

Art. 3.

(1) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare este constituit din funcţionari publici cu statut special, al căror statut este reglementat de prezenta lege, denumiţi în continuare funcţionari publici cu statut special, şi din personal contractual.

(2) Statutul special al funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare este conferit de natura atribuţiilor de serviciu care implică îndatoriri şi riscuri deosebite.

(3) În exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, funcţionarul public cu statut special este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, în limitele competenţelor stabilite prin lege. În exercitarea misiunilor de pază, escortare şi supraveghere a persoanelor private de libertate, precum şi în alte situaţii temeinic justificate, funcţionarul public cu statut special poate folosi, în condiţiile legii, tehnica, mijloacele şi armamentul din dotare. Autoritatea funcţiei nu poate fi exercitată în interes personal.

(4) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare încadrat în funcţii pe baza contractului individual de muncă se supune legislaţiei muncii.

Art. 4.

(1) Activitatea profesională a personalului din sistemul administraţiei penitenciare se desfăşoară în interesul comunităţii, prin punerea în aplicare a legislaţiei privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, în limitele competenţelor stabilite prin lege.

(2) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare este obligat să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, Constituţia şi legile ţării, prevederile reglementărilor interne şi să îndeplinească ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici privind activitatea sa profesională.

(3) Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o formulează în scris, funcţionarul public cu statut special este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vădit ilegală. Funcţionarul public cu statut special este obligat să aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia aceste situaţii.
Jurisprudență (1)

Art. 5.

Exercitarea funcţiei publice din sistemul administraţiei penitenciare se conduce după următoarele principii:

a) supunerea deplină faţă de lege;

b) respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, în condiţiile prevăzute de lege;

c) egalitatea şanselor, pe baza meritelor şi capacităţii profesionale;
Jurisprudență (1)

d) responsabilitate şi imparţialitate;

e) eficacitatea în serviciul intereselor generale ale societăţii;

f) eficienţă în utilizarea resurselor;

g) ierarhia organizatorică şi funcţională.

Art. 6.

(1) Valorile etice în sistemul administraţiei penitenciare sunt: integritatea, obiectivitatea, transparenţa, receptivitatea şi responsabilitatea profesională.

(2) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare va promova şi va respecta principiile şi valorile etice ale serviciului public în activitatea profesională şi în relaţiile cu cetăţenii, precum şi măsurile legale referitoare la transparenţa decizională, conflictul de interese şi incompatibilităţi.

CAPITOLUL II Structura carierei funcţionarului public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

Art. 7.

Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sunt debutanţi sau definitivi.

Art. 8.

Funcţionarii publici cu statut special debutanţi din sistemul administraţiei penitenciare sunt persoanele care ocupă, în urma concursului sau examenului, o funcţie publică în Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau unităţile subordonate, până la definitivare.

Art. 9.

(1) Funcţionarii publici cu statut special se împart în două categorii, în raport cu nivelul minim al studiilor necesare, după cum urmează:

a) categoria A - corpul ofiţerilor de penitenciare - cuprinde funcţionarii publici cu statut special cu studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei Naţionale;

b) categoria B - corpul agenţilor de penitenciare - cuprinde funcţionarii publici cu statut special cu studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.

(2) Categoriile de funcţionari publici cu statut special se împart pe corpuri şi grade profesionale, după cum urmează:

A. Corpul ofiţerilor de penitenciare:

a) chestor de penitenciare;

b) comisar şef de penitenciare;

c) comisar de penitenciare;

d) subcomisar de penitenciare;

e) inspector principal de penitenciare;

f) inspector de penitenciare;

g) subinspector de penitenciare.

B. Corpul agenţilor de penitenciare:

a) agent şef principal de penitenciare;

b) agent şef de penitenciare;

c) agent şef adjunct de penitenciare;

d) agent principal de penitenciare;

e) agent de penitenciare.

(3) Potrivit prevederilor alin. (2) pct. A lit. a)-d), următoarele grade profesionale ale ofiţerilor vor fi echivalate, cu menţinerea drepturilor şi a vechimii în grade câştigate anterior, după cum urmează:

a) subinspector şef de penitenciare - subcomisar de penitenciare;

b) inspector şef de penitenciare - comisar de penitenciare;

c) inspector şef principal de penitenciare - comisar şef de penitenciare;

d) inspector general de penitenciare - chestor de penitenciare.

Art. 10.

(1) În sistemul administraţiei penitenciare sunt utilizate următoarele funcţii: funcţii publice de conducere şi de execuţie specifice sistemului administraţiei penitenciare şi funcţii de specialitate specifice altor sectoare de activitate.
Jurisprudență (1)

(2) Funcţiile funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului şi se diferenţiază prin categorie, grad profesional şi coeficient de ierarhizare. Celelalte funcţii pentru sistemul administraţiei penitenciare se aprobă de ministrul justiţiei, potrivit legii.

(3) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se subordonează şefilor ierarhici.

CAPITOLUL III Selecţia, numirea, evidenţa, evaluarea, avansarea, pregătirea şi perfecţionarea funcţionarilor publici cu statut special

SECŢIUNEA 1 Selecţia funcţionarilor publici cu statut special

Art. 11.

Pot dobândi calitatea de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunosc limba română;

c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege;

d) au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei;

e) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea de infracţiuni;
Jurisprudență (2)

f) îndeplinesc condiţiile specifice postului, inclusiv criteriul de înălţime pentru posturile din sectorul operativ, stabilit prin ordin al ministrului justiţiei;
Referințe (1), Jurisprudență (1)

g) nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

h) au un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
Jurisprudență (2)

i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politică.

Art. 12.

Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în procesul de selecţie a funcţionarilor publici cu statut special, garantează aplicarea principiilor de egalitate, merit, capacitate profesională şi de transparenţă.

Art. 13.

(1) Încadrarea ca funcţionar public cu statut special se face prin următoarele modalităţi:

a) repartizarea cu prioritate a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ pentru pregătirea personalului de penitenciare, ofiţeri şi agenţi;

b) transferul pe funcţii publice al cadrelor militare şi funcţionarilor publici cu statut special de la alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului;

c) concurs, din sursă externă.

(2) Absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior pentru pregătirea personalului de penitenciare - curs de zi, cu diplomă de licenţă - li se acordă gradul de subinspector de penitenciare şi sunt încadraţi ca funcţionari publici cu statut special definitivi, fără concurs, în funcţii publice de execuţie.

(3) Absolvenţilor instituţiei de învăţământ pentru pregătirea agenţilor de penitenciare, cu durata de un an, li se acordă gradul de agent de penitenciare şi sunt încadraţi ca funcţionari publici cu statut special definitivi, fără concurs.

(4) Candidaţii declaraţi "ADMIS" la instituţiile de învăţământ superior pentru pregătirea personalului de penitenciare semnează un angajament prin care se obligă să lucreze cel puţin 9 ani în sistemul administraţiei penitenciare, după absolvirea studiilor.

(5) Candidaţii declaraţi "ADMIS" la instituţia de învăţământ pentru pregătirea agenţilor de penitenciare vor semna un angajament scris prin care se obligă să lucreze cel puţin 5 ani în sistemul administraţiei penitenciare, după absolvirea studiilor.

(6) Persoanele prevăzute la alin. (4) şi (5), care nu respectă angajamentul, sunt obligate să restituie cheltuielile de şcolarizare, proporţional cu perioada rămasă până la împlinirea termenelor pentru care au semnat angajamentul, cu excepţia cazului în care nerespectarea angajamentului se datorează unor motive neimputabile acestora sau transferului la alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului.

Art. 14.

(1) Condiţiile de participare la concurs, organizarea şi desfăşurarea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei*).
Puneri în aplicare (2)

*) A se vedea Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.040/C/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de funcţionar public cu statut special din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 4 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) La concurs poate participa, în calitate de observator, câte un reprezentant al organizaţiilor sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

SECŢIUNEA a 2-a Numirea funcţionarilor publici cu statut special

Art. 15.

(1) Numirea în funcţii publice de conducere a candidaţilor admişi la concurs se face ca funcţionari publici cu statut special definitivi. La concurs pot participa persoanele care au cel puţin 3 ani vechime efectivă într-un post cu acelaşi nivel de studii şi aceeaşi specialitate cu a postului scos la concurs.

(2) Numirea în funcţii publice de execuţie a candidaţilor admişi la concurs se face ca funcţionari publici cu statut special, debutanţi cu o perioadă de stagiu, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (4) şi (5). Ofiţerii şi agenţii admişi la concurs în funcţii publice de execuţie din sectorul siguranţa deţinerii şi aplicarea regimurilor vor fi încadraţi ca debutanţi, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (5).

(3) Perioada de stagiu este de un an şi constituie vechime în muncă, în serviciu sau în specialitate.

(4) Candidaţii admişi la concurs, care au cel puţin 3 ani vechime efectivă într-un post cu acelaşi nivel de studii şi aceeaşi specialitate cu a postului scos la concurs, sunt încadraţi ca funcţionari publici cu statut special definitivi, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

(5) Candidaţii admişi la concurs, care au cel puţin 3 ani vechime efectivă ca militar activ şi/sau funcţionar public cu statut special în instituţii de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, sunt încadraţi ca funcţionari publici cu statut special definitivi, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

(6) Candidaţilor admişi la concurs şi încadraţi ca funcţionari publici cu statut special li se acordă grade profesionale, potrivit metodologiei*) stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.

*) A se vedea Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.855/C/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004.

(7) Ofiţerii în activitate sau în rezervă nu pot fi încadraţi în sistemul administraţiei penitenciare în funcţii vacante prevăzute cu grade profesionale de agent de penitenciare - agent şef principal de penitenciare.

se încarcă...