Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 192/2014 Băncii Centrale Europene din 24 februarie 2014 privind organizarea măsurilor pregătitoare pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite de către Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2014/6) Număr celex: 32014D0006(01)

În vigoare de la 08.04.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 5 şi articolul 46.2,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană, în special articolul 8 alineatul (5),

având în vedere contribuţia Consiliului general,

întrucât:

(1) Datele cu caracter granular cu privire la credite cuprind informaţii individuale despre expunerile la riscul de credit ale instituţiilor de credit sau ale altor instituţii financiare creditoare faţă de debitori. Datele neagregate de acest tip pot fi colectate, sub rezerva asigurării unor garanţii adecvate de confidenţialitate, în regim "debitor cu debitor" sau "credit cu credit" de la registrele creditelor administrate de băncile centrale naţionale (BCN) din Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) (denumite în continuare "registre centrale ale creditelor" sau "RCC") sau din alte surse de date cu caracter granular, inclusiv registre ale creditelor sau colecţii alternative de date statistice. Un număr de BCN care operează RCC fac schimb de date cu caracter granular cu privire la credite în scopul transmiterii acestor date instituţiilor raportoare şi al facilitării unei imagini de ansamblu mai cuprinzătoare cu privire la gradul de îndatorare al debitorilor (1).

(1) Memorandum de înţelegere cu privire la schimbul de informaţii între registrele centrale naţionale ale creditelor în vederea transmiterii acestor informaţii instituţiilor raportoare (Memorandum of Understanding on the exchange of information among national central credit registers for the purpose of passing it on to reporting institutions), disponibil pe website-ul BCE la adresa www.ecb.europa.eu

(2) Articolul 5 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC") prevede că, pentru realizarea misiunilor SEBC, Banca Centrală Europeană (BCE), sprijinită de BCN din SEBC, colectează informaţiile statistice necesare, fie de la autorităţile naţionale competente, fie direct de la agenţii economici. În plus, articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 permite BCE să decidă cu privire la colectarea şi transmiterea în cadrul SEBC, în măsura şi la nivelul de detaliu necesare, a informaţiilor confidenţiale colectate iniţial în alte scopuri decât cele prevăzute la articolul 5 din Statutul SEBC, cu condiţia ca acest fapt să fie necesar pentru dezvoltarea sau producerea eficientă de statistici sau pentru îmbunătăţirea calităţii acestora şi cu condiţia ca aceste statistici să fie necesare pentru îndeplinirea misiunilor SEBC prevăzute în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

(3) Datele cu caracter granular cu privire la credite bazate pe RCC sau alte surse de date cu caracter granular disponibile sunt necesare pentru: (a) dezvoltarea şi producerea de noi statistici ale SEBC în mai multe domenii, precum statisticile privind activele depreciate, constituirea de provizioane pentru active depreciate şi rezerve din reevaluare şi statisticile privind creditele acordate societăţilor nefinanciare, defalcate în funcţie de dimensiunea societăţilor în cauză; (b) îmbunătăţirea calităţii statisticilor SEBC existente din domenii precum statisticile privind liniile de credit defalcate în funcţie de sectorul contrapărţii, creditele acordate societăţilor nefinanciare defalcate în funcţie de activitatea economică şi cele privind creditele garantate cu garanţii reale imobiliare. Aceste statistici noi sau îmbunătăţite care urmează a fi produse pe termen lung sunt necesare în vederea îndeplinirii misiunilor Eurosistemului, inclusiv a celor legate de analiza politicii monetare, de operaţiunile de politică monetară, de administrarea riscurilor şi de supravegherea şi cercetarea stabilităţii financiare, precum şi în vederea contribuţiei Eurosistemului la buna desfăşurare a politicilor aplicate de autorităţile competente în ceea ce priveşte supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi stabilitatea sistemului financiar.

(4) Un cadru pe termen lung pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite bazat pe cerinţele armonizate de raportare statistică ale BCE ar trebui prevăzut într-un instrument juridic al BCE adoptat în temeiul articolului 5 din Statutul SEBC, care să fie transmis Consiliului guvernatorilor în timp util astfel încât să se asigure că până la sfârşitul lui 2016: (a) bazele de date cu caracter granular cu privire la credite la nivel naţional vor fi operate de toate BCN din Eurosistem în conformitate cu standardele minime specifice dezvoltate în cursul etapei pregătitoare; şi (b) o bază comună de date cu caracter granular cu privire la credite folosită de membrii Eurosistemului şi care să cuprindă date de intrare pentru toate statele membre a căror monedă este euro va fi creată pe baza bazelor de date cu caracter granular cu privire la credite de la nivel naţional, cu scopul de a asigura, în mod etapizat, disponibilitatea statisticilor privind creditele necesare pentru îndeplinirea misiunilor Eurosistemului, inclusiv, în special, contribuţia la buna desfăşurare a politicilor promovate de autorităţile competente în ceea ce priveşte supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi stabilitatea sistemului financiar. Acest instrument juridic pe termen lung al BCE ar trebui să stabilească, de asemenea, data de la care colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite bazată pe cerinţele armonizate de raportare statistică ale BCE ar trebui să înceapă, dată care să nu fie mai târziu de data prevăzută mai sus. Deşi în sistemul de raportare de referinţă anexat la prezenta decizie este prevăzut un model general al conţinutului viitoarelor date cu caracter granular cu privire la credite de colectat conform cerinţelor armonizate de raportare statistică ale BCE, mai trebuie totuşi definite gradul de acoperire şi conţinutul exact al datelor de colectat în temeiul cadrului pe termen lung. Pregătirile pentru instituirea acestui cadru pe termen lung vor fi efectuate prin măsurile pregătitoare implementate în temeiul prezentei decizii menite: (a) să definească un grup de bază de seturi armonizate de date cu caracter granular cu privire la credite care urmează a fi furnizate de BCE şi BCN pe termen lung; (b) să identifice şi să evalueze nevoile utilizatorilor relevanţi cu privire la aplicarea datelor cu caracter granular cu privire la credite în cadrul SEBC pe termen lung; (c) să estimeze costurile aferente generate de colectarea, asigurarea calităţii şi procedurile de schimb de date; (d) să elimine gradual lacunele datelor legate de caracterul incomplet sau de lipsa de baze de date cu caracter granular cu privire la credite din anumite state membre; (e) să definească guvernanţa adecvată şi aspectele organizaţionale pentru operarea cadrului pe termen lung; şi (f) să asigure mai buna interoperabilitate şi reutilizarea datelor între RCC, registre ale creditelor şi alte baze relevante de date cu privire la credite care îndeplinesc criteriile de calitate.

(5) Comitetul de statistică (Statistics Committee, "STC") al SEBC ar trebui mandatat de Consiliul guvernatorilor să îl sprijine pe acesta în implementarea acestor măsuri pregătitoare. STC ar trebui, în special, să organizeze transmiterea anuală de la BCN la BCE a datelor cu caracter granular cu privire la credite care sunt disponibile ca parte a procesului de asigurare a alinierii adecvate a acestor date cu caracter granular cu privire la credite de colectat pe termen lung cu nevoile potenţialilor utilizatori din SEBC. În acest sens, utilizatorii din SEBC care nu beneficiază de derogarea prevăzută la articolul 3 alineatul (3) din prezenta decizie pot dobândi accesul la informaţiile statistice confidenţiale derivate din orice date cu caracter granular cu privire la credite transmise BCE până la implementarea unui cadru pe termen lung, în conformitate cu garanţiile relevante de confidenţialitate.

(6) Tratamentul egal al BCN individuale ar trebui să fie principiul director aflat la baza măsurilor pregătitoare pentru cadrul pe termen lung. Criteriile minime necesare în ceea ce priveşte sfera de acoperire, limita inferioară şi superioară a straturilor sau nivelurilor populaţiei debitoare şi alte posibile defalcări, nivelul de detaliu al atributelor datelor şi calitatea datelor cu caracter granular cu privire la credite colectate vor fi propuse Consiliului guvernatorilor pentru toate BCN din Eurosistem în cursul etapei pregătitoare. Diferenţele dintre seturile de date furnizate de BCN individuale vor fi identificate şi reduse în mod treptat prin ajustări introduse odată cu transmiterile ulterioare de date efectuate în temeiul prezentei decizii. În acelaşi timp, anumite BCN din Eurosistem pot solicita o perioadă mai lungă de introducere graduală în etapa pregătitoare pentru dezvoltarea sau obţinerea accesului la bazele cuprinzătoare de date cu caracter granular cu privire la credite. Aceste BCN ar trebui, în cursul etapei pregătitoare, să aibă permisiunea de a beneficia de derogările temporare de la obligaţia de a aplica anumite măsuri pregătitoare dezvoltate de STC, cu condiţia ca perioada fiecărei derogări specifice să fie strict limitată la timpul minim necesar pentru BCN în cauză să asigure în etapa pregătitoare respectarea măsurilor pregătitoare acoperite de derogare şi cu condiţia ca această perioadă să fie, în orice caz, stabilită astfel încât să permită atingerea obiectivelor prevăzute la articolul 1 în legătură cu toate BCN din Eurosistem.

(7) În conformitate cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, atât tratatele, cât şi legislaţia adoptată de Uniune pe baza tratatelor au prioritate în raport cu dreptul naţional al statelor membre, în condiţiile prevăzute de jurisprudenţa menţionată anterior. În consecinţă, punerea în aplicare a prezentei decizii nu va determina încălcarea dispoziţiilor de drept naţional care impun cerinţe specifice de confidenţialitate sau de reciprocitate în ceea ce priveşte schimbul transfrontalier de date colectate prin intermediul CRR.

(8) Este necesar să se instituie o procedură pentru efectuarea eficientă a modificărilor tehnice ale anexei la prezenta decizie, cu condiţia ca modificările respective să nu modifice cadrul conceptual de bază şi să nu afecteze sarcina de raportare. BCN pot propune astfel de modificări tehnice ale anexei prin intermediul STC, a cărui opinie se ia în considerare la punerea în aplicare a acestei proceduri,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...