Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21.02.2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţie,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1 Scop. Principii. Obiective

Art. 1. -

Prezenta ordonanţă de urgenţă are drept scop stabilirea principiilor, a cadrului general şi a procedurilor pentru derularea operaţiunilor compensatorii, constând în compensaţii economice, stabilite prin contractul de achiziţie ca o condiţie pentru achiziţionarea de produse, lucrări sau servicii de pe piaţa externă, în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, cu condiţia ca aceste achiziţii să depăşească pragul valoric stabilit la art. 5.

Art. 2. - Modificări (1)

Derularea operaţiunilor compensatorii se realizează pe bază de acorduri a căror încheiere este guvernată de următoarele principii:

a) stabilitatea preţului - obligaţia de a introduce clauza de offset pentru contractele de achiziţie prevăzute la art. 5 nu trebuie să determine o creştere a preţului de cumpărare;

b) asigurarea unui beneficiu reciproc - propunerile din cadrul acordurilor trebuie să fie avantajoase atât pentru contractant, cât şi pentru economia României;

c) noutatea - toate propunerile acordului trebuie să inducă o creştere a unei afaceri sau a unei tranzacţii noi;

d) cauzalitatea - acordurile trebuie să rezulte direct din contractele de achiziţie prevăzute la art. 5;

e) responsabilitatea - răspunderea pentru neexecutarea oricăror obligaţii ce izvorăsc din acord îi revine contractantului, chiar dacă obligaţia offset este îndeplinită de către o altă persoană fizică sau juridică desemnată de contractant.

Art. 3. -

Prin introducerea şi derularea operaţiunilor compensatorii se urmăresc promovarea semnificativă a intereselor economice ale României şi crearea unor instrumente eficiente pentru îmbunătăţirea situaţiei balanţei comerciale prin:

a) recuperarea, integrală sau parţială, a fondurilor investite în achiziţiile de tehnică militară;

b) susţinerea industriei româneşti, în general, şi a celei de apărare, în special, oferind în acest mod posibilităţi de creştere a volumului afacerilor în România, cu scopul de a moderniza producţia şi infrastructura tehnologică a ţării;
Modificări (1)

c) creşterea aportului de valută atât prin exportul produselor de apărare, cât şi al altor produse ale industriei româneşti sau prin investiţii de capital străin;
Modificări (2)

d) obţinerea de tehnologie modernă care să permită crearea de noi capacităţi de producţie, precum şi dezvoltarea celor existente şi creşterea numărului locurilor de muncă;
Modificări (1)

e) crearea de noi oportunităţi de afaceri şi câştiguri pentru economia românească;
Modificări (1)

f) creşterea calităţii şi productivităţii în industrie;

g) creşterea competitivităţii internaţionale a economiei româneşti.

SECŢIUNEA a 2-a Definiţii

Art. 4. - Modificări (1)

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:

a) operaţiuni compensatorii sau offset - un set de compensaţii economice cerute ca o condiţie pentru achiziţionarea de produse, lucrări sau servicii de pe piaţa externă, în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
Puneri în aplicare (1)

b) operaţiuni compensatorii directe sau offset direct - participarea agenţilor economici români la realizarea de echipamente, tehnică, tehnologie, materiale şi produse ce fac obiectul contractului de achiziţie sau la prestarea de servicii care contribuie la implementarea şi exploatarea în bune condiţii a echipamentelor şi produselor achiziţionate.

Offsetul direct se poate realiza în următoarele forme:

- producţia sub licenţă - producţia de echipamente, tehnică, tehnologie, materiale, produse sau prestarea de servicii bazate pe transferul de informaţie tehnică de la contractant către agenţi economici români;

- subcontractarea - producerea de către un agent economic român a unei părţi sau a unei componente a echipamentului, produsului sau serviciului care face obiectul contractului de achiziţie, cu sau fără licenţă de producţie acordată de către contractant;

- cumpărarea de produse rezultate - forma de compensare prin care contractantul se obligă ca în contul obligaţiei compensatorii să cumpere de la agenţi economici români produse sau servicii realizate cu echipamentele, tehnica, tehnologia, produsele şi materialele livrate;

- transferul de tehnologie - transferarea de cunoştinţe, asistenţă tehnică sau alte activităţi de transfer tehnologic care să permită obţinerea de noi capacităţi sau creşterea competitivităţii pieselor de schimb şi a componentelor;

c) operaţiuni compensatorii indirecte sau offset indirect - compensaţii economice care nu sunt legate de echipamentele, tehnica, tehnologia, materialele, produsele sau serviciile care fac obiectul contractului de achiziţie.
Modificări (1)

Offsetul indirect se poate realiza în următoarele forme:

- exportul de produse, servicii sau lucrări care nu sunt legate de obiectul contractului de achiziţie;

- schimbul de produse sau servicii stabilite de contractant şi un agent economic român la o valoare echivalentă;

- cumpărările în avans - formă a offsetului indirect prin care contractantul cumpără produse sau servicii înaintea exportului propriilor produse, servicii sau lucrări ce fac obiectul contractului de achiziţie, cu scopul de a crea capacitate de plată în beneficiul autorităţii contractante, asigurându-se astfel resursele valutare pentru plata avansului la contractul de achiziţie;

- asistenţă în marketing - activităţi de sprijinire a agenţilor economici români în pătrunderea pe pieţele externe;

- asistenţă financiară - activităţi legate de furnizarea sau sprijinirea obţinerii de fonduri pentru un agent economic român în vederea realizării de exporturi;

- alte activităţi în domenii care nu sunt legate de produsul, serviciul sau lucrarea achiziţionată (transferul de tehnologie şi know-how, cooperare în cercetare şi dezvoltare, noi investiţii, înfiinţarea de companii mixte, asistenţă pentru crearea de noi locuri de muncă, asistenţă pentru întreprinderi mici şi mijlocii);

d) contract de achiziţie - contractul de achiziţie în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, semnat între o autoritate contractantă şi un contractant şi care depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 5;
Modificări (1)

e) contractant - orice ofertant care fie este persoană juridică străină, fie este reprezentant al unei persoane juridice străine în România, fie este un intermediar pentru produse, servicii sau lucrări importate şi căruia i se atribuie contractul de achiziţie în urma aplicării uneia dintre procedurile prevăzute de legislaţia română în vigoare;
Modificări (1)

f) autoritate contractantă - persoană juridică română, autoritate publică sau instituţie publică, de interes naţional sau local, astfel cum este definită în legislaţia română în vigoare, cu care contractantul încheie contractul de achiziţie;

g) Agenţia de offset, denumită în continuare Agenţia - instituţie publică autonomă, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Ministerului Industriei şi Resurselor, având drept obiect de activitate punerea în aplicare a procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă pentru executarea operaţiunilor offset;
Modificări (2)

h) entitate eligibilă - orice persoană juridică română sau străină desemnată de contractant pentru a îndeplini, în numele acestuia, obligaţia offset;

i) tranzacţie offset - orice acord încheiat între contractant şi un agent economic român, avizat de Agenţie pentru executarea obligaţiei offset;

j) obligaţie offset - obligaţia contractantului de a face compensaţii economice în proporţie de cel puţin 80% din valoarea contractului de achiziţie;

k) valoarea obligaţiei offset - valoarea totală a compensaţiei oferite de un contractant pentru a i se atribui un contract de achiziţie în România; această valoare rezultă din aplicarea procentului oferit de contractant ca obligaţie offset la valoarea contractului de achiziţie;

l) valoarea adăugată local - valoarea totală a exporturilor de produse, servicii sau lucrări produse, prestate sau executate în România, rezultate în urma derulării operaţiunilor offset, mai puţin costul tuturor materiilor prime, materialelor şi serviciilor importate de contractant şi, dacă este cazul, de o parte eligibilă, şi profiturile şi beneficiile distribuite contractantului şi transferate în afara ţării;
Modificări (3)

m) valoarea tranzacţiei offset - valoarea unei tranzacţii individuale de offset, avizată de Agenţie şi calculată ca valoare adăugată local de o tranzacţie offset înmulţită cu multiplicatorul offset;
Modificări (2)

n) multiplicatorul offset - coeficient maximal utilizat pentru a stimula promovarea unor domenii considerate de importanţă majoră pentru economia românească, stabilit prin hotărâre a Guvernului;
Modificări (1)

o) credit offset - parte din valoarea obligaţiei offset realizate de contractant la un moment dat, direct sau indirect;

p) creditarea - procesul de scădere a valorii creditului offset din valoarea obligaţiei offset, stabilită prin programul offset;
Modificări (2)

r) contul contractantului - înregistrarea făcută de Agenţie a stadiului în care se află îndeplinirea obligaţiilor offset ale contractantului, prin urmărirea şi înregistrarea creditului curent.

SECŢIUNEA a 3-a Domeniul de aplicare

Art. 5. - Modificări (4)

Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică pentru îndeplinirea obligaţiilor offset rezultate din contractele de achiziţie din import, de către autoritatea contractantă, de produse, servicii sau lucrări necesare domeniului apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, a căror valoare depăşeşte 5 milioane euro.

Art. 6. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Valoarea obligaţiei offset trebuie să fie de cel puţin 80% din valoarea contractului de achiziţie.

(2) Majorarea sau reducerea valorii contractului de achiziţie atrage revizuirea valorii obligaţiei offset, modificările apărute urmând a fi consemnate în scris prin acordul părţilor.

(3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica Agenţiei eventualele modificări ale valorii contractului de achiziţie.

(4) Valoarea obligaţiei offset se exprimă în moneda stabilită prin contractul de achiziţie.

(5) În situaţii deosebite, cum ar fi achiziţiile în caz de urgenţă, stări de necesitate, Guvernul, la propunerea comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1), poate aproba modificarea obligaţiei offset.

Art. 7. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

Perioada în care obligaţia offset trebuie îndeplinită este de maximum 10 ani, în funcţie de valoarea obligaţiei şi de complexitatea acesteia, dar fără să depăşească cu mai mult de 2 ani durata de executare a contractului de achiziţie.

CAPITOLUL II Cadrul instituţional

Art. 8. -

(1) Agenţia este finanţată de la bugetul de stat pe o perioadă de 1 an de la începerea activităţii. După expirarea acestui termen finanţarea Agenţiei se asigură din venituri extrabugetare.
Modificări (4)

(2) Agenţia are următoarele atribuţii principale:

a) analizarea strategiei de dezvoltare a României, a strategiilor sectoriale şi a altor documente pe baza cărora propune domeniile prioritare de dezvoltare a României, care vor fi sprijinite prin operaţiunile offset;

b) supunerea spre aprobare comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1) a domeniilor prioritare ce beneficiază de derularea operaţiunilor offset şi a valorilor multiplicatorilor offset rezultaţi ca urmare a analizei priorităţilor de dezvoltare ale României;
Modificări (2)

c) colaborarea cu Ministerul Afacerilor Externe pentru promovarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în străinătate;

d) urmărirea tranzacţiilor în care offsetul poate fi luat în considerare;
Modificări (1)

e) furnizarea de informaţii contractanţilor cu privire la procedurile legale în vigoare pentru încheierea acordurilor offset şi executarea obligaţiilor offset;
Modificări (1)

f) colaborarea cu autorităţile contractante pentru a asigura o bună corelare între prevederile contractului de achiziţie şi ale acordurilor offset;
Modificări (1)

g) analizarea şi supunerea spre aprobare comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1) a procedurii şi documentelor-cadru (acordul-cadru de offset şi planul de afaceri);
Modificări (3)

h) asigurarea de asistenţă potenţialilor contractanţi în identificarea de oportunităţi pentru executarea obligaţiilor offset;
Modificări (1)

i) elaborarea, întreţinerea şi actualizarea permanentă a unei baze de date cu privire la agenţii economici români, la produsele şi serviciile româneşti care, în conformitate cu domeniile prioritare de dezvoltare ale României, pot beneficia de programe offset;
Modificări (1)

j) analizarea documentelor înaintate de către contractant şi calcularea valorii creditului curent anual;
Modificări (1)

k) evaluarea, la sfârşitul perioadei offset, a stadiului de îndeplinire a obligaţiei offset şi prezentarea de propuneri comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1) în vederea luării unei decizii;
Modificări (2)

l) notificarea îndeplinirii obligaţiilor offset de către contractant;
Modificări (1)

m) analizarea rapoartelor trimestriale şi anuale depuse de contractanţi, elaborarea de sinteze şi rapoarte pe baza acestora, prezentarea de recomandări comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1) cu privire la măsurile ce trebuie luate ca urmare a situaţiilor identificate;

n) elaborarea strategiei de offset a României, pe care o supune spre aprobare comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1);
Modificări (1)

o) elaborarea unui raport anual cu privire la activitatea proprie, incluzând şi căile şi măsurile de atingere a obiectivelor pe perioade viitoare, raport prezentat spre aprobare comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1).
Modificări (1)

(3) Organizarea şi funcţionarea Agenţiei de offset se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
Modificări (1)

Art. 9. -

(1) Comisia Guvernamentală pentru Offset, denumită în continuare Comisia, se constituie pe lângă Guvernul României, prin decizie a primului-ministru, şi este alcătuită din: ministrul industriei şi resurselor, în calitate de preşedinte, ministrul apărării naţionale, ministrul finanţelor publice, ministrul dezvoltării şi prognozei şi ministrul afacerilor externe, în calitate de membri.
Modificări (2)

(2) Secretariatul Comisiei este asigurat de Ministerul Industriei şi Resurselor, prin reprezentanţi desemnaţi prin ordin al ministrului.

(3) Comisia ia hotărâri cu votul a cel puţin 4 membri.
Modificări (1)

(4) Principalele atribuţii ale Comisiei sunt următoarele:
Modificări (1)

a) aprobarea strategiei de offset a României;

b) supunerea spre aprobare Guvernului a domeniilor prioritare de dezvoltare a României, care vor fi sprijinite prin operaţiunile offset, şi a multiplicatorilor offset propuşi de Agenţie;

c) semnarea acordului-cadru de offset şi aprobarea planului de afaceri;

d) luarea de decizii cu privire la includerea în programul offset a tranzacţiei offset şi aprobarea valorii acesteia;

e) certificarea încheierii tranzacţiilor offset şi, ulterior, a întregului program, în baza unei evaluări realizate de Agenţie;

f) aprobarea raportului anual al Agenţiei;

g) elaborarea raportului anual referitor la îndeplinirea programelor offset şi prezentarea acestuia spre aprobare Guvernului.

se încarcă...