Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.02.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. 1. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (10)

(1) Începând cu data de 1 iulie 2002 se introduc tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier.
Jurisprudență (6)

(2) Pentru toate autovehiculele de transport marfă, având masa maximă admisă de 12 tone sau mai mare, tarifele menţionate la alin. (1) se vor aplica etapizat, conform anexei nr. 1.
Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (27)

(3) Pentru toate autovehiculele de transport marfă având masa maximă admisă sub 12 tone şi pentru toate autovehiculele de transport persoane, indiferent de masa maximă admisă, tarifele menţionate la alin. (1) se vor aplica etapizat, conform anexei nr. 2.
Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2)

(4) Pentru plata tarifelor menţionate la alin. (1) utilizatorilor infrastructurii de transport rutier li se eliberează documentul care atestă dreptul de utilizare a infrastructurii rutiere, denumit rovinietă, pentru care, în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va stabili modelul, forma şi condiţiile de eliberare.

(5) Tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier sunt structurate în funcţie de durata de parcurs şi de staţionare pe reţeaua rutieră din România, astfel: o zi, 7 zile, o lună, 6 luni şi un an.
Modificări (2)

(6) Tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier se aplică în mod nediscriminatoriu pentru utilizatorii naţionali şi străini ai infrastructurii de transport rutier.

(7) În cazul înstrăinării autovehiculului, rovinieta îşi menţine valabilitatea.
Modificări (4), Derogări (1), Jurisprudență (2)

(8) În cazul scoaterii din uz a autovehiculului, proprietarului i se va returna contravaloarea tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier, corespunzătoare perioadei de neutilizare.
Modificări (2)

Art. 2. - Modificări (2)

(1) Pentru toate autovehiculele de transport marfă, având masa maximă admisă de peste 12 tone inclusiv, tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier se aplică în funcţie de numărul de osii ale autovehiculului şi de emisiile poluante (EURO).

(2) Pentru toate autovehiculele de transport marfă având masa maximă admisă sub 12 tone şi pentru toate autovehiculele de transport persoane, indiferent de masa maximă admisă, tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier se aplică în funcţie de tipul autovehiculului şi de emisiile poluante (EURO).

Art. 3. - Modificări (6), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

Sunt exceptate de la plata tarifelor prevăzute la art. 1 şi 2:
Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

a) autovehiculele folosite de unităţile instituţiilor din sistemul de apărare naţională, ordine publică, siguranţă naţională, de serviciul de pompieri, protecţie civilă, poliţie şi alte servicii de urgenţă, autobuzele folosite exclusiv pentru transportul urban, precum şi vehiculele folosite pentru întreţinerea drumurilor;

b) autovehiculele folosite exclusiv pentru transportul de mărfuri şi persoane în interiorul localităţilor.

Art. 4. - Modificări (2), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (27)

Utilizatorii infrastructurii de transport rutier cu autovehicule înmatriculate în România vor utiliza doar rovinieta anuală care se poate procura prin oficiile Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. şi de la agenţiile Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România".
Acțiuni respinse (6), Jurisprudență (3)

Art. 5. - Modificări (3)

Utilizatorii infrastructurii de transport rutier cu autovehicule înmatriculate în alte state vor utiliza rovinieta, în funcţie de durata de parcurs şi de şedere pe reţeaua rutieră din România, care se poate procura de la agenţiile Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" aflate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat şi în teritoriu, precum şi prin oficiile Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A.

Art. 6. - Modificări (3), Jurisprudență (3)

(1) Utilizatorii infrastructurii de transport rutier cu autovehicule înmatriculate în alte state vor achita tariful de utilizare a infrastructurii de transport rutier în valută liber convertibilă la echivalentul tarifului exprimat în euro sau în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţională a României la data cumpărării.
Jurisprudență (2)

(2) Utilizatorii infrastructurii de transport rutier cu autovehicule înmatriculate în România vor achita tariful de utilizare a infrastructurii de transport rutier în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţională a României la data cumpărării.
Jurisprudență (2)

Art. 7. - Modificări (7), Acțiuni respinse (9), Jurisprudență (41)

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi Regia Autonomă "Registrul Auto Român" vor acorda licenţe, respectiv cărţi de identitate ale autovehiculelor şi vor efectua inspecţii tehnice numai pentru posesorii de autovehicule care utilizează infrastructura de transport rutier din România şi care sunt în posesia rovinietei anuale.
Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (5)

Art. 8. - Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (3), Referințe (1), Jurisprudență (101)

(1) Fapta posesorilor de autovehicule sau a conducătorilor acestora care utilizează infrastructura de transport rutier din România fără a deţine rovinieta valabilă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei.
Modificări (2), Acțiuni respinse (12), Jurisprudență (384)

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
Modificări (2), Jurisprudență (181)

(3) În cazul în care contravenientul a achitat jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), orice urmărire încetează.
Modificări (1), Acțiuni respinse (9), Jurisprudență (47)

(4) O dată cu aplicarea amenzii contravenţionale posesorilor de autovehicule sau conducătorilor acestora care utilizează infrastructura de transport rutier din România fără a avea rovinieta valabilă li se suspendă certificatul de înmatriculare al autovehiculului şi, după caz, licenţa de execuţie pentru vehicul, până la achitarea tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier.
Modificări (2), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2)

(5) Contravenienţii au obligaţia ca, în termen de 48 de ore de la aplicarea amenzii contravenţionale, să achite tariful de utilizare a infrastructurii de transport rutier.

Art. 9. - Modificări (2), Jurisprudență (12)

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 8 se fac de către:
Jurisprudență (36)

a) personalul împuternicit din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, din unităţile care funcţionează sub autoritatea sau în subordinea acestuia;
Modificări (1), Acțiuni respinse (6), Jurisprudență (1)

b) ofiţerii şi subofiţerii de poliţie cu atribuţii în controlul circulaţiei.
Modificări (2), Acțiuni respinse (1)

Art. 10. - Modificări (2), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (247)

Contravenţiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
Jurisprudență (1)

Art. 11. - Modificări (3)

Aplicarea tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier nu exonerează utilizatorii infrastructurii de transport rutier de la plata celorlalte tarife percepute de Regia Autonomă "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", prevăzute de legislaţia în vigoare.
Jurisprudență (1)

Art. 12. - Modificări (3)

Sumele încasate în urma aplicării tarifelor de utilizare a infrastructurii de transport rutier se constituie venit la dispoziţia Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" şi vor fi utilizate în exclusivitate pentru finanţarea lucrărilor de construcţie, modernizare, întreţinere şi reparaţie a drumurilor naţionale.

Art. 13. - Modificări (1)

În termen de 45 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va elabora norme metodologice pentru aplicarea tarifelor de utilizare a infrastructurii de transport rutier.
Modificări (1), Jurisprudență (1)

Art. 14. - Modificări (4), Jurisprudență (1)

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei,
Miron Tudor Mitrea
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 24 ianuarie 2002.

Nr. 15.

ANEXA Nr. 1
Modificări (4), Referințe (1)

INTRODUCEREA ETAPIZATĂ
a tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier de la 1 iulie 2002 pentru autovehiculele
de transport marfă cu masa mai mare sau egală cu 12 t
Numărul de axe Durata de parcurs şi staţionare în ROMÂNIA Tariful în EURO în perioada 1 iulie 2002 - 31 decembrie 2004 Tariful în EURO în perioada 1 ianuarie 2005 - 31 decembrie 2007 Tariful în EURO în perioada După 1 ianuarie 2008
NON-EURO EURO I EURO II şi peste NON-EURO EURO I EURO II şi peste NON-EURO EURO I EURO II şi peste
maximum 3 axe (inclusiv) 1 zi 2 2 2 5 5 5 8 8 8
7 zile 10 9 8 19 17 15 32 29 25
30 zile 35 31 27 69 61 54 115 102 90
6 luni 173 153 135 346 306 270 576 510 450
12 luni 288 255 225 576 510 450 960 850 750
maximum 4 axe (inclusiv) 1 zi 2 2 2 5 5 5 8 8 8
7 zile 16 14 13 31 28 25 52 47 42
30 zile 56 50 45 112 101 90 186 168 150
6 luni 279 252 225 558 504 450 930 840 750
12 luni 465 420 375 930 840 750 1.550 1.400 1.250

Modificări (2)

ANEXA Nr. 2
Modificări (2), Jurisprudență (7)

INTRODUCEREA ETAPIZATĂ
a tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier de la 1 iulie 2002 pentru
autovehicule având masa maximă admisă sub 12,0 tone şi pentru autovehicule de transport pasageri
Tip vehicul Durata de parcurs şi Tariful în EURO în perioada 01.07.2002 - 31.12.2004 Tariful în EURO în perioada 1.01.2005 - 31.12.2007 Tariful în EURO începând cu 1.01.2008
Tip staţionare în ROMÂNIA NON- EURO EURO I EURO II şi peste NON- EURO EURO I EURO II şi peste NON- EURO EURO I EURO II şi peste
autoturisme 1 zi 0 0 0 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0
7 zile 0 0 0 3,0 2,4 1,8 5,0 4,0 3
30 zile 0 0 0 6,0 4,8 3,6 10 8 6
6 luni 0 0 0 15,0 12,0 9,0 25 20 15
12 luni 0 0 0 24,0 21,0 16,8 40 35 28
microbuze 1 zi 0 0 0 4,2 3,6 3,0 7 6 5
7 zile 0 0 0 15,0 12,0 9,0 25 20 15
30 zile 0 0 0 54,0 48,0 39,0 90 80 65
6 luni 0 0 0 156,0 138,0 114,0 260 230 190
12 luni 0 0 0 216,0 210,0 204,0 360 350 340
autobuze şi autocare 1 zi 0 0 0 4,8 4,2 3,6 8 7 6
7 zile 0 0 0 16,8 14,4 12,0 28 24 20
30 zile 0 0 0 60,0 54,0 48,0 100 90 80
6 luni 0 0 0 318,0 282,0 240,0 530 470 400
12 luni 0 0 0 510,0 450,0 390,0 850 750 650
marfă 0-3,5 t 1 zi 0 0 0 1,2 1,2 1,2 2 2 2
7 zile 0 0 0 6,0 5,4 4,8 10 9 8
30 zile 0 0 0 21,0 18,0 15,0 35 30 25
6 luni 0 0 0 54,0 48,0 39,0 90 80 65
12 luni 0 0 0 90,0 78,0 60,0 150 130 100
marfă 3,5-7,0 t* 1 zi 2,4 1,8 1,5 4,8 3,6 3,0 8 6 5
7 zile 8,4 6,9 5,4 16,8 13,8 10,8 28 23 18
30 zile 30,0 27,0 22,5 60,0 54,0 45,0 100 90 75
6 luni 90,0 75,0 60,0 180,0 150,0 120,0 300 250 200
12 luni 120,0 114,0 105,0 240,0 228,0 210,0 400 380 350
marfă 7-12,0 t** 1 zi 2,4 2,1 1,8 4,8 4,2 3,6 8 7 6
7 zile 9,0 7,5 6,0 18,0 15,0 12,0 30 25 20
30 zile 31,5 28,5 25,5 63,0 57,0 51,0 105 95 85
6 luni 165,0 147,0 129,0 330,0 294,0 258,0 550 490 430
12 luni 270,0 240,0 210,0 540,0 480,0 420,0 900 800 700
Obs: *) Tarife aplicabile începând cu 01 ianuarie 2004.
**) Tarife aplicabile începând cu 01 ianuarie 2003

Modificări (2)

NOTĂ: Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

se încarcă...